Teksti suurus:

Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingu muutmine

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.09.2017
Avaldamismärge:RT IV, 16.09.2017, 4

Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingu muutmine

Vastu võetud 13.09.2017 nr 35

21.12.2016 kinnitasid Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla volikogud ühinemislepingu ning võtsid vastu otsuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemiseks. Vabariigi Valitsus kiitis Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste valla ühinemise teel uue valla moodustamise heaks ning võttis 26.01.2017 vastu määruse nr 21 "Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 "Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine".
05.07.2017 jõustus kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muudatus, millega sätestati §-s 543 ametnike ja töötajate sotsiaalsed garantiid. Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingu punktides 9.3. 9.5. ja 12.5. sätestatu ei ole kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-ga 543.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 101 alusel otsustab haldusterritoriaalse korralduse muutmisel vastuvõetud ühinemislepingu muutmise volikogu. Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91 lõike 6 alusel kinnitatakse ühinemisleping ja selle lisad asjaomase volikogu otsusega.
Lähtudes eeltoodust ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 101alusel, Põlva Vallavolikogu
o t s u s t a b:

1. Muuta Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingut järgmiselt:
  1) punkt 9.3. sõnastatakse järgmiselt:
"9.3. Kui valla ametiasutuses töötava ametniku või töötaja ametist vabastamine toimub seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmisest tuleneva ameti- või töökoha koondamisega, makstakse vallavanema käskkirja alusel ametnikule või töötajale teenistusest vabastamisel hüvitist või preemiat pikaajalise ja eeskujuliku teenistus- või tööülesannete täitmise eest kuni kolme kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud valla ametiasutuses ametniku või töötajana kaks kuni kaheksa aastat, ja kuni kuue kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud ametniku või töötajana rohkem kui kaheksa aastat.";
  2) punktid 9.5. ja 12.5. tunnistatakse kehtetuks.

2. Põlva Vallavalitsusel avalikustada otsus Põlva valla kodulehel ja esitada otsus avaldamiseks Riigi Teatajale.

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

4. Otsuse peale võib esitada Põlva Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud otsusest teada saama, või esitama kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.

Kuldar Leis
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json