HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Huvitegevuse ja -hariduse kompenseerimise kord

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 16.09.2017, 8

Huvitegevuse ja -hariduse kompenseerimise kord

Vastu võetud 13.09.2017 nr 59
Rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.09.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel ning arvestades Võru vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni ettepanekuid.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev määrus kehtestab huvikoolis või huviringis õppivate laste ja noorte huvihariduse teenuse toetamise korra Võru valla eelarvest vähekindlustatud perede lastele, kolme ja enama lapseliste perede lastele ja üksi last/lapsi kasvatava vanema lapsele/lastele.

§ 2.  Mõisted

 (1) Vähekindlustatud pere laps - isik, kelle perekonna netosissetulek on pärast „Sotsiaalhoolekande seadus“ § 133 lõigetes 5 ja 6 sätestatud tingimustel arvestatud eluasemekulude maha arvamist väiksem kui poolteisekordne toimetulekupiir;

 (2) Huviharidus – pikaajaline süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja tööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal. Huviharidust omandatakse huvikooli seaduse alusel tegutsevas koolis.

 (3) Huvitegevus – lühiajaline süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja tööst vabal ajal, et omanda süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal.

 (4) Õppekoha maksumus – on huvikooli õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus, ühe õppuri huvihariduse omandamine ühe õppekava ulatuses.

 (5) Õppemaks – õppevahendite soetamiseks ja õppetegevuse korraldamiseks kuluv lapsevanema poolt tasutav summa.

§ 3.  Huvihariduse ja huvitegevuse kompensatsiooni saajad

  Huvihariduse ja huvitegevuse kulusid on õigus kompenseerida kõigile lastele ja noortele, kelle Eesti Rahvastikuregistri andmebaasi järgne ja tegelik elukoht on Võru vald.

§ 4.  Huvihariduse ja huvitegevuse finantseerimise kord

 (1) Huvihariduse kohamaks tasutakse huvikoolidele 100% ulatuses õppeaasta (01.09.-31.08.) eest.

 (2) Huvihariduse õppemaksu kompenseerimiseks tuleb lapsevanemal või hooldajal esitada iga aasta 30. septembriks avaldus (käesoleva määruse Lisa) Võru Vallavalitsusele, kus on välja toodud huviringi/huvikooli nimetus ja õppemaks ühes kuus.

 (3) Huvihariduse õppemaksu kompenseeritakse ühele lapsele 100% ulatuses ühe huvikooli või huviringi eest.

 (4) Laekunud avaldused huvihariduse kompenseerimise kohta vaatab üle Võru vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjon ja teeb oma ettepanekud kompenseerimise kohta ühe kuu jooksul peale avalduste laekumise tähtaja lõppemist.

 (5) Käeoleva korraga seonduvad ja reguleerimata erandjuhud (laagritoetus jne) lahendab vallavalitsus, võttes aluseks vanema/hooldaja põhjendatud taotluse.

 (6) Erandjuhtude lahendamisel lähtub vallavalitsus lapsevanema/hooldaja toodud põhjendustest ning täiendavate rahaliste vahendite vajaduse korral Võru valla eelarvest.

§ 5.  Järelevalve

 (1) Vallavalitsusel on õigus kontrollida laste/noorte osalemist huvikoolides.

 (2) Käesoleva korra sätete rikkumise korral on vallavalitsusel õigus peatada huvihariduse kompenseerimine, nõuda toetuse tagastamist, arvutada see ümber või keelduda edaspidi huvihariduse kompenseerimisest.

 (3) Lapsevanemal/hooldajal on kohustus teavitada Võru Vallavalitsust, kui laps ei osale huvikoolis või huviringis.

§ 6.  Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.09.2017.

Priit Süüden
vallavolikogu esimees

Lisa Avalduse vorm