Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Räpina valla hankekord

Väljaandja:Räpina Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 16.09.2017, 10

Räpina valla hankekord

Vastu võetud 03.04.2012 nr 2
RT IV, 22.02.2013, 23
jõustumine 10.04.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.04.2013RT IV, 08.05.2013, 311.05.2013
11.04.2017RT IV, 19.04.2017, 1222.04.2017, määruses on läbivalt asendatud sõna "nõunik" sõnaga "osakonna juhataja" vastavas käändes
12.09.2017RT IV, 16.09.2017, 219.09.2017

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 9 lõike 3 ja Räpina Vallavolikogu 27. märtsi 2013. a määruse nr 8 „Räpina vallavara valitsemise kord” § 7 lõike 1 alusel
[RT IV, 16.09.2017, 2 - jõust. 19.09.2017]

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesoleva määruse eesmärk on tagada hankija rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine ning isikute võrdne kohtlemine.

 (2) Hankekord (edaspidi kord vastavas käändes) reguleerib Räpina Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus vastavas käändes) ja vallavalitsuse hallatavate asutuste (edaspidi hallatavad asutused) korraldatavate hankemenetlusega seotud toimingute teostamist.

 (3) Riigihange on käesoleva määruse kohaselt asjade ostmine, teenuste tellimine, ideekonkursside korraldamine ning ehitustööde tellimine ja ehitustööde ning teenuste kontsessioonide andmine. Sõltumata hankelepingu maksumusest tuleb järgida riigihangete seaduses (edaspidi RHS) sätestatud riigihangete korraldamise üldpõhimõtteid.
[RT IV, 19.04.2017, 12 - jõust. 22.04.2017]

 (4) Hankekorda rakendatakse koostoimes RHS ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega.
[RT IV, 19.04.2017, 12 - jõust. 22.04.2017]

§ 2.  Riigihangete planeerimine

 (1) Riigihangete planeerimisel tuleb lähtuda vallavalitsuse või hallatava asutuse vajadustest, järgmiseks eelarveperioodiks kavandatud eesmärkidest ja tegevustest ning rahalistest võimalustest.

 (2) Riigihankealase töö kavandamiseks koostatakse igaks aastaks riigihangete hankeplaan koos üldise ajakavaga. Hankeplaanis kajastatakse lihthanke piirmäära ületavad hanked.

 (3) Vallavalitsuse osakondade juhid (edaspidi osakonna) ja hallatavate asutuste juhid esitavad kahe nädala jooksul pärast volikogus valla eelarve vastuvõtmist majandusspetsialistile eelarveaastal planeeritavate hangete kohta käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud teabe.
[RT IV, 16.09.2017, 2 - jõust. 19.09.2017]

 (4) Saadud informatsiooni põhjal koostab majandusspetsialist eelarveaastal korraldatavate hangete kohta hankeplaani ning esitab selle kinnitamiseks vallavalitsusele.
[RT IV, 16.09.2017, 2 - jõust. 19.09.2017]

 (5) Vallavalitsus kinnitab korraldusega hankeplaani hiljemalt ühe kuu jooksul pärast valla eelarve vastuvõtmist.
[RT IV, 19.04.2017, 12 - jõust. 22.04.2017]

 (6) Hankeplaani täpsustatakse vastavalt vajadusele. Ettepaneku hankeplaani muutmiseks teeb valdkonda juhtiv osakonna juhataja või hallatava asutuse juht.

 (7) Riigihangete hankeplaani märgitakse:
 1) vallavalitsus või hallatav asutus,
 2) hankelepingu eseme kirjeldus;
 3) hankelepingu eeldatav maksumus ja hankemenetluse liik;
 4) hanke eest vastutav isik;
 5) eeldatav hanke korraldamise aeg;
 6) hankelepingu täitmise eest vastutav isik.

§ 3.  Riigihanke dokumendid

  Riigihanke dokumendid registreeritakse dokumendiregistris vastavalt vallavalitsuses või hallatavas asutuses kinnitatud dokumentide loetelule. Ühe riigihankega seotud dokumendid koondatakse riigihanke korraldamise menetluse kestel ühte toimikusse, mis arhiveeritakse pärast hankelepingu lõppemist ja riigihanke aruande lisa esitamist vastavalt kehtivale asjaajamiskorrale.

§ 4.  Riigihangete korraldamise hankemenetluse ettevalmistamine

 (1) Hankemenetluse ettevalmistamise aluseks on vahendite olemasolu valla eelarves asja ostmiseks, teenuse või ehitustöö tellimiseks.

 (2) Kui hankelepinguga kavatsetakse võtta rahalisi kulutusi nõudvaid kohustusi, mida ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes, peab loa vastavate kohustuste võtmiseks enne riigihanke korraldamise otsustamist andma vallavolikogu.

 (3) Valdkonda juhtiv osakonna juhataja või hallatava asutuse juht koos hanke eest vastutava isikuga valmistavad ette kõik riigihanke korraldamise otsustamiseks vajalikud hankedokumendid, määravad kindlaks riigihanke eeldatava maksumuse, koguvad vajalikud muud andmed ja teostavad hankemenetluse algatamise otsustamiseks vajalikud toimingud.

 (4) Riigihangete korraldamisel peab järgima RHS`is sätestatut ja hangete korraldamise üldpõhimõtteid (RHS § 3), tagama rahaliste vahendite kõige säästlikuma ja otstarbekama kasutamise, tagama riigihanke läbipaistvuse ja kontrollitavuse, kohtlema kõiki isikuid võrdselt ning tagama olemasoleva konkurentsi efektiivse ärakasutamise, eelistama võimaluse korral keskkonnasäästlikke lahendusi.

 (5) Lihtsustatud korras tellitava teenuse tellimisel tuleb järgida käesolevat määrust, arvestades RHS § 171 sätestatud erisusi.
[RT IV, 16.09.2017, 2 - jõust. 19.09.2017]

§ 5.  Riigihanke korraldamise otsustamine

 (1) Vallavalitsuse korraldusega otsustatakse riigihanke korraldamine vallavalitsuse või hallatava asutuse aasta eelarve kuludes ettenähtud vahendite piires, kui hankelepingu eeldatav maksumus asjade ja teenuste hankelepingu puhul on 30 000 eurot ja üle selle ning ehitustööde hankelepingu puhul 60 000 eurot ja üle selle. Hankelepingute maksumused on määruses esitatud ilma käibemaksuta.
[RT IV, 16.09.2017, 2 - jõust. 19.09.2017]

 (2) Vallavalitsuse korralduses riigihanke korraldamise otsustamisel määratakse kindlaks:
 1) riigihanke nimetus;
 2) RHS`i alusel kohaldatav hankemenetluse liik;
 3) riigihanke eest vastutav isik;
 4) riigihanke lepingu täitmise eest vastutav isik;
 5) järgmised hankedokumentide sisulised asjaolud:
   a) pakkumuse hindamise kriteerium;
   b) vajadusel hankelepingu eeldatav maksumus, hankelepingu eseme tehniline kirjeldus vm hankelepingu oluline tingimus;
 6) hankekomisjoni koosseis, ideekonkursi korral lisaks ideekonkursi komisjoni koosseis;
 7) väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korral ja käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud riigihanke korral isikud, kellele esitatakse hanke dokumendid;
 8) pakkumuse tagatise nõutavus, liik, summa ja esitamise kord (RHS § 90, § 91);
[RT IV, 16.09.2017, 2 - jõust. 19.09.2017]

 (3) Riigihanke puhul, mille hankelepingu eeldatav maksumus on võrdne või ületab rahvusvahelist piirmäära, kinnitab vallavalitsus hankedokumendid enne riigihanke teate registrile esitamist oma korraldusega.

 (4) Vallavalitsus võib volitada teisi isikuid teostama hankemenetlusega seotud toiminguid.

 (5) Volitatud isikud võivad kuuluda riigihankekomisjoni koosseisu.

§ 6.  Riigihankekomisjon

 (1) Riigihankekomisjon (edaspidi hankekomisjon vastavas käändes) peab olema vähemalt kolmeliikmeline. Hankekomisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole komisjoni koosseisust. Hankekomisjoni tööst ei või osa võtta isik, kellel on huvide konflikt või kelle puhul tekib kahtlus tema erapooletuses. Hankekomisjoni liige peab viivitamatult teatama sellise asjaolu ilmnemisest ja hoiduma konkreetse hankega seoses edaspidisest tegevusest komisjoni liikmena.
[RT IV, 19.04.2017, 12 - jõust. 22.04.2017]

 (2) Hankekomisjonil on õigus kaasata oma töösse asjatundjaid või spetsialiste, kes ei ole komisjoni liikmed.

 (3) Hankekomisjoni koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud komisjoni liikmed.

 (4) Hankekomisjon:
 1) kooskõlastab riigihanke hankedokumendid;
 2) kooskõlastab hankedokumentides tehtavad muudatused;
 3) kooskõlastab pakkujate poolt esitatud küsimuste kohta koostatud vastused;
 4) avab pakkujate poolt esitatud pakkumused, kontrollib nõutud dokumentide olemasolu;
 5) kontrollib pakkujate kvalifikatsiooni;
 6) kontrollib kvalifitseeritud pakkujate poolt esitatud pakkumuste vastavust hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimustele;
 7) võrdleb ja hindab vastuvõetud pakkumusi ja selgitab välja eduka pakkumuse ning esitab selle kinnitamiseks vallavalitsusele.

 (5) Hankekomisjoni esimees:
 1) kutsub kokku hankekomisjoni koosolekud ja juhib hankekomisjoni tööd;
 2) tagab riigihanke eseme tehnilise kirjelduse ja hankekomisjoni poolt kinnitatavate hanketingimuste vastavuse vallavalitsuse või hallatava asutuse kui hankija vajadustele ja eesmärkidele;
 3) tagab riigihanke läbiviimise vastavalt RHS`i nõuetele.

§ 7.  Riigihanke eest vastutav isik

  Riigihanke eest vastutav isik:
 1) viib läbi turu-uuringu ja selgitab välja hankelepingu eeldatava maksumuse;
 2) koostab hankedokumendid ja vajadusel hankelepingu eseme tehnilise kirjelduse, kvalifitseerimise tingimused, hindamise kriteeriumid ning kooskõlastab need hankekomisjoni ja vallasekretäriga/juristiga;
 3) töötab välja hankelepingu projekti ja kooskõlastab selle valdkonda juhtiva osakonna juhataja või hallatava asutuse juhiga ning vallasekretäriga;
 4) tagab kõigi nõutavate hanketeadete, aruannete, aruande lisade jm dokumentide õigeaegse esitamise riigihangete registrile vastavalt õigusaktidele;
 5) hanketeate ja hankedokumentide muutmisel kooskõlastab need hankekomisjoniga ja sisestab riigihangete registrisse vastavad muudatused;
 6) annab hankemenetlusest osavõtjatele ja huvitatud isikutele hanketeate ja hankedokumentide sisu kohta selgitusi ja täiendavat teavet;
 7) osaleb hankekomisjoni töös, koostab vastavad protokollid ja korralduste projektid;
 8) peale hankemenetluse lõppemist sisestab 20 päeva jooksul riigihangete registrisse riigihanke aruande;
 9) pärast hankelepingu täitmist sisestab 20 päeva jooksul riigihangete registrisse riigihanke aruande lisa;
 10) vastutab riigihanke menetluses riigihangete seaduses sätestatud tähtaegadest kinnipidamise eest;
 11) tagab hanke kohta teabe avaldamise valla veebilehel.

§ 8.  Hankedokumentide koostamine

 (1) Riigihanke eest vastutav isik koostab hankedokumendid ja tagab, et need vastaksid riigihangete seaduses nõutud tingimustele ning sisaldaksid kogu pakkujale vajalikku teavet riigihanke hankemenetluses osalemiseks.

 (2) Hankedokumendid peab enne riigihangete registrile riigihanke hanketeate esitamist või hankedokumentide väljastamist väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korral heaks kiitma hankekomisjon.

 (3) Pakkuja ja taotleja vastaval nõudel annab selgitusi hanketeate ja hankedokumentide kohta riigihanke eest vastutav isik. Olulistes küsimustes kooskõlastab riigihanke eest vastutav isik selgituse eelnevalt hankekomisjoniga.

 (4) Hankedokumentides muudatuste tegemise peab kooskõlastama hankekomisjon. Hankedokumentide muudatuste kooskõlastamine võib toimuda koosolekut kokku kutsumata, kui vastava muudatuse on kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kooskõlastanud vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas esimees või aseesimees. Riigihanke eest vastutav isik tagab muudatuste saatmise üheaegselt kõikidele teadaolevatele pakkujatele.

§ 9.  Pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste avamine

 (1) Pakkumuste avamisel teeb hankekomisjon RHS § 113 nimetatud toimingud.
[RT IV, 16.09.2017, 2 - jõust. 19.09.2017]

 (2) Riigihanke eest vastutav isik korraldab pakkujatele pakkumuste avamise protokolli koopia saatmise kolme tööpäeva jooksul pakkumuste avamise päevast arvates, juhul kui protokolli koopiat ei anta kohe üle pakkumuste avamisel osalenud pakkuja esindajale. Kui protokolli koopia antakse üle pakkumuse avamisel osalenud pakkuja esindajale, võetakse protokolli koopia kättesaamise kohta protokolli pöördele pakkuja esindaja allkiri.

§ 10.  Pakkuja või taotleja kvalifikatsiooni ja pakkumuse vastavuse kontrollimine ning pakkumuste võrdlemine ja hindamine

 (1) Pärast pakkumuste avamist kontrollitakse hankekomisjoni poolt pakkuja või taotleja kvalifikatsiooni ja pakkumuste vastavust hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimustele ning võrreldakse ja hinnatakse pakkumusi. Hankekomisjoni materjalid valmistab ette riigihanke eest vastutav isik.

 (2) Põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse või pakkumuses esinevate ebatäpsuste ja ebaselguste kohta nõuab komisjon pakkujalt kirjalikke selgitusi. Nõude edastamise riigihangete seadusega kehtestatud korras korraldab riigihanke eest vastutav isik.

 (3) Väljakuulutamisega läbirääkimistega ja väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korral peab pakkujaga läbirääkimisi hankekomisjon.

 (4) Hankekomisjon teeb vallavalitsusele ettepaneku:
 1) pakkuja või taotleja kvalifitseerituks tunnistamise või kvalifitseerimata jätmiseks;
 2) pakkumuse vastavaks tunnistamiseks;
 3) pakkumuse tagasilükkamiseks;
 4) pakkumuse edukaks tunnistamiseks;
 5) kõikide pakkumuste tagasilükkamiseks;
 6) hankemenetluse kehtetuks tunnistamiseks.

 (5) Hankekomisjoni ettepanekul vormistatakse vallavalitsuse korraldus, et otsustada:
 1) pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamine (RHS § 117);
[RT IV, 16.09.2017, 2 - jõust. 19.09.2017]
 2) pakkuja või taotleja kvalifitseerimine või kvalifitseerimata jätmine (RHS § 98 lg 5);
[RT IV, 16.09.2017, 2 - jõust. 19.09.2017]
 3) võistleva dialoogi korral (RHS § 63) läbirääkimistes osalevatele taotlejatele ettepaneku tegemine dialoogi alustamiseks;
 4) taotlejatele pakkumuse esitamise ettepaneku tegemine;
 5) pakkumuse vastavaks tunnistamine või pakkumuse tagasilükkamine (RHS § 114);
[RT IV, 16.09.2017, 2 - jõust. 19.09.2017]
 6) põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse tagasilükkamine (RHS § 115);
[RT IV, 16.09.2017, 2 - jõust. 19.09.2017]
 7) kõikide pakkumuste tagasilükkamine (RHS § 116);
[RT IV, 16.09.2017, 2 - jõust. 19.09.2017]
 8) pakkumuse edukaks tunnistamine (RHS § 117);
[RT IV, 16.09.2017, 2 - jõust. 19.09.2017]
 9) hankelepingu sõlmimine ja hankelepingu täitmise eest vastutava isiku määramine;
 10) hankemenetluse kehtetuks tunnistamine (RHS § 73 lg 3 p 6);
[RT IV, 16.09.2017, 2 - jõust. 19.09.2017]
 11) kõigi pakkumuste sisulise mittevastavuse ja läbirääkimiste alustamine (RHS § 70 lg 3).
[RT IV, 16.09.2017, 2 - jõust. 19.09.2017]

 (6) Piiratud hankemenetluse ja väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetluse korral otsustab hankekomisjon, kellele taotlejatest esitada hankedokumendid.

§ 11.  Ideekonkursi korraldamine

 (1) Ideekonkursi korraldamise otsustab vallavalitsus korraldusega määrates ära ideekonkursi korraldava struktuuriüksuse, võitjatele makstavad auhindade ja/või osalejate osalemistasude suuruse. Ideekonkursi korraldamise otsuses näidatakse ära, kas ideekonkurss korraldatakse eesmärgiga sõlmida ideekonkursi võitjaga tema pakutud ideekavandi alusel teenuse hankeleping või üksnes ideekavandi saamise eesmärgil.

 (2) Ideekonkursile laekunud ideekavandite hindamiseks moodustab vallavalitsus korraldusega ideekonkursižürii. Žürii koostab oma tegevuse kohta protokolli, kandes sinna esitatud ideekavandite paremusjärjestuse ja oma hinnangu ideekavandite kohta.

 (3) Vallavalitsus kuulutab ideekonkursi võitjad välja korraldusega.
[RT IV, 08.05.2013, 3 - jõust. 11.05.2013]

§ 111.  Ideekonkursi tulemuste avalikustamine

  Ideekonkursi tulemuste kohta avalikustatakse Räpina valla veebilehel 10 päeva pärast ideekonkursi tulemuste selgumist ideekonkursil auhindu saanud isikute nimed koos auhinna suurusega või ideekonkursil osalemistasu saanud isikud koos osalemistasu suurusega. Võimalusel avalikustatakse ka esitatud ideekavandid.
[RT IV, 08.05.2013, 3 - jõust. 11.05.2013]

§ 12.  Hankelepingu sõlmimine

 (1) Hankelepingu sõlmimise otsustab vallavalitsus pakkumuse edukaks tunnistamise korralduses, kui hankelepingu eeldatav maksumus asjade ja teenuste hankelepingu puhul on 30 000 eurot ja üle selle ning ehitustööde hankelepingu puhul 60 000 eurot ja üle selle. Hankelepingute maksumused on määruses esitatud ilma käibemaksuta.
[RT IV, 16.09.2017, 2 - jõust. 19.09.2017]

 (2) Hankelepingu allkirjastab vallavanem või teda asendav isik.

§ 13.  Lihthanke korraldamine

 (1) Lihthangete korraldamisel järgitakse riigihangete teostamise head tava, tagatakse kasutatavate rahaliste vahendite kõige ratsionaalsem ja säästlikum kasutamine ning pakkujate paljususe korral peetakse läbirääkimisi võimaluse korral vähemalt kolme pakkujaga. Läbirääkimiste pidamine tuleb dokumenteerida kirjalikku taasesitamist võimaldaval kujul.

 (2) Lihthanke korraldamise otsustab vallavalitsus oma korraldusega.

 (3) Lihthanke korraldamiseks võib koostada lihthanke dokumendi. Vajalikud dokumendid valmistab ette riigihanke eest vastutav isik või hallatava asutuse juht, kelle eelarves on ette nähtud vahendid vastava asja ostmiseks või teenuse või ehitustöö tellimiseks.

 (4) Lihthange algab lihthanke teate avaldamisega registris.

 (5) Lihthanke teates määratakse pakkumuste esitamiseks mõistlik tähtaeg, mis ei või olla lühem kui neli tööpäeva.

§ 14.  Asjade ostmine, teenuste või ehitustööde tellimine, mille eeldatav maksumus jääb alla lihthanke piirmäära

 (1) Hanke korraldamise ja hankelepingu sõlmimise maksumusega alla lihthanke piirmäära otsustab oma tegevusvaldkonnas aasta eelarve kuludes ettenähtud vahendite piires vastav ametnik või hallatava asutuse juht.
[RT IV, 16.09.2017, 2 - jõust. 19.09.2017]

 (2) Oma tegevusvaldkonnas piires otsustav ametnik või hallatava asutuse juht vastutab hankemenetlusega seotud toimingute nõuetekohase teostamise eest.
[RT IV, 16.09.2017, 2 - jõust. 19.09.2017]

 (3) Hankelepingu sõlmimisel maksumusega alla lihthanke piirmäära tuleb olemasolevat konkurentsi ära kasutades tagada rahaliste vahendite kõige ratsionaalsem ja säästlikum kasutamine.

 (4) Konkurentsi olemasolu korral teeb hanke eest vastutav isik ettepaneku pakkumuse esitamiseks vähemalt kolmele isikule, kui maksumus ilma käibemaksuta ületab asjade ostmise, üürimise, rentimise ja liisimise tellimise korral 1000 eurot ja ehitustööde tellimise korral 2500 eurot. Juhul kui hinnapakkumised ületavad hanke eeldatavat maksumust, peetakse pakkujatega läbirääkimisi hanke maksumuse, hanke eseme vm hankelepingu tingimuse üle. Läbirääkimiste pidamisel koheldakse kõiki lihthankel osalejaid võrdselt.

 (41) Lõikes 4 sätestatud piirmäära ei pea kohaldama projektijuhtimisteenuste, projektijuhtimise nõustamisteenuste, projekti ja kavandi ettevalmistuse, maksumuse hindamise, projekti- ja dokumendijärelevalve ning projektide haldusteenuste tellimise korral.
[RT IV, 19.04.2017, 12 - jõust. 22.04.2017]

 (5) Hankelepingud maksumusega alla 5000 euro võib sõlmida suuliselt, sellisel juhul toimub ostetud asja või tellitud teenuse eest tasumine arve alusel peale ostetud asja või tellitud teenuse üleandmist.
[RT IV, 16.09.2017, 2 - jõust. 19.09.2017]

§ 15.  Lihtsustatud korras tellitavad teenused

 (1) Lihtsustatud korras tellitavate teenuste tellimisel tuleb järgida RHS § 171 sätestatut.
[RT IV, 16.09.2017, 2 - jõust. 19.09.2017]

 (2) Lihtsustatud korras tellitava teenuse leping maksumusega üle 5000 euro tuleb sõlmida kirjalikult.
[RT IV, 16.09.2017, 2 - jõust. 19.09.2017]

§ 16.  Avaldatav teave

  Kui korraldatava riigihanke eeldatav maksumus asjade ja teenuste hankelepingu puhul on 30 000 eurot ja üle selle ning ehitustööde hankelepingute puhul 60 000 eurot ja üle selle, avaldatakse Räpina valla veebilehel riigihanke kohta viide riigihangete registrile.
[RT IV, 16.09.2017, 2 - jõust. 19.09.2017]

§ 17.  Teave eelarveaastal planeeritavate hangete kohta

  Igaks eelarveaastaks planeeritav riigihangete plaan koos üldise ajakavaga avaldatakse veebilehel pärast hankeplaani või selle muudatuse kinnitamist.

§ 18.  Teabe avaldamise korraldamine

  Riigihanke kohta avaldab õigeaegselt kogu vajaliku teabe riigihanke eest vastutav isik.

§ 19.  Määruse rakendamine

 (1) 2012. aasta hankeplaan kinnitatakse hiljemalt 30. aprilliks 2012.

 (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (3) Määrus jõustub 10. aprillil 2012. a.

/otsingu_soovitused.json