SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaaltranspordi teenuse osutamise kord

Väljaandja:Lääneranna Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.09.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.09.2020, 4

Sotsiaaltranspordi teenuse osutamise kord

Vastu võetud 08.09.2020 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 30 lõike 1 punkti 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1, Lääneranna Vallavolikogu 15.02.2018 määruse nr 12 „Lääneranna valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ § 1 lõike 2 ja § 18 lõike 2 alusel

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab sotsiaaltransporditeenuse (edaspidi teenus) taotlemise, määramise ja kulude katmise korra Lääneranna vallas.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Teenust osutatakse Lääneranna vallas alaliselt elavale isikule (edaspidi teenuse kasutaja), kelle elukoht Rahvastikuregistris on registreeritud Lääneranna valda ja kes erivajaduste tõttu ei saa kasutada ühistransporti või ei ole suuteline iseseisvalt sõitma ravi-, rehabilitatsiooni-, abivahendit väljastavasse asutusse ja riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutusse.

  (2) Teenust osutatakse isikule, kelle eestkostjal või ülalpidamiskohustusega isikul ei ole iseseisvalt võimalik transporditeenust korraldada.

  (3) Erandjuhul, mõjuvate põhjuste olemasolul (ajutine liikumisvõimetus vm), võib osutada teenust ka lõikes 1 nimetamata isikule.

  (4) Teenust osutatakse üldjuhul tööpäevadel mittetulundusühingu Pärnumaa Ühistranspordikeskus omandis ja kasutuses olevate sõidukitega.

§ 3.   Teenuse taotlemine ja osutamine

  (1) Taotlus esmakordselt teenuse saamiseks esitatakse telefoni teel Lääneranna Vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialistile, kes esitab kliendi andmed ja sõiduvajaduse mittetulundusühingule Pärnumaa Ühistranspordikeskus, kes korraldab sotsiaaltransporti Lääneranna vallas. Taotlus esitatakse Lääneranna Vallavalitsusele hiljemalt 3 tööpäeva enne teenuse kasutamist suuliselt.

  (2) Lääneranna Vallavalitsus esitab Pärnumaa Ühistranspordikeskusele kliendi kohta andmed vastavalt teenuse osutaja poolt kinnitatud kliendiankeedile.

  (3) Vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialist hindab teenuse osutamise vajadust ja korraldab teenuse osutamise teenuse kasutajale võimalikult soodsatel tingimustel.

  (4) Soodushinnaga sõitude õiguse ja nende arvu kvartalis määrab kliendile Lääneranna Vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialist enda poolt allkirjastatud ja Pärnumaa Ühistranspordikeskusele edastatud kliendiankeediga. Kasutamata jäänud sõidukorrad ei kandu edasi järgmisesse kvartalisse.

  (5) Teenuse osutamisest teavitatakse taotlejat suuliselt esimesel võimalusel.

§ 4.   Teenuse hind ja teenuse eest tasumine

  (1) Teenuse hinnad kehtestab Pärnumaa Ühistranspordikeskus ja kooskõlastab Lääneranna Vallavalitsus korraldusega.

  (2) Juhuveo teenuse kasutaja tasub teenuse eest vastavalt sõidutsoonidele.

  (3) Teenuse eest tasumisel arvestatakse marsruudil läbitud sõidutsoone teenuse saaja elukohast soovitud sihtkohta ja sealt tagasi elukohta.

  (4) Teenuse kasutamisel mitme inimese poolt korraga tasub iga teenuse kasutaja enda eest eraldi, välja arvatud saatja.

  (5) Teenuse taotleja õigustatud saatjalt ei võeta tasu teenuse eest. Saatjal on kohustus abistada teenuse saajat kogu teenuse osutamise vältel ning aidata teenuse saajat liikumisel hoonesisesest asukohast (kodust, haiglast vm) teenust osutava sõidukini.

  (6) Teenuse kasutaja tasub teenuse eest Pärnumaa Ühistranspordikeskusele.

  (7) Tasuta sotsiaaltranspordi teenuseid osutatakse üldjuhul madala sissetulekuga kõrvalabi vajavale isikule, kelle sissetulek on väiksem riigi poolt kehtestatud kahekordsest toimetulekupiirist ning kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Lääneranna Vallavalitsuse 14. veebruari 2019. a määrus nr 3 „Sotsiaaltranspordi teenuse osutamise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja seda rakendatakse 2020. aasta 1. juunist.

Mikk Pikkmets
Vallavanem

Cariina Pähk
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json