Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Rahvusvähemuse ühingu toetus

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.06.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.06.2023, 15

Rahvusvähemuse ühingu toetus

Vastu võetud 10.09.2020 nr 108
RT IV, 16.09.2020, 9
jõustumine 19.09.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.06.2022RT IV, 09.07.2022, 3012.07.2022
08.06.2023RT IV, 14.06.2023, 917.06.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala, toetuse taotlemisele, taotluse menetlemisele ja toetuse kasutamise kontrollimisele rakenduv õigus

  (1) Määrus reguleerib Tartu linnas tegutsevale rahvusvähemuse ühingule toetuse andmise kriteeriume, toetuse taotlemise, taotluse hindamise, toetuse andmise ja toetuse kasutamise korda.

  (2) Toetuse taotlemisele ja toetuse andmise menetlemisele ning toetuse kasutamise üle järelevalve teostamisele kohaldatakse Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra sätteid, arvestades käesoleva määruse erisusi.

§ 2.   Toetuse andmise eesmärk

  Toetuse andmise eesmärk on Tartu linnas tegutseva rahvusvähemuse ühingu toetamine tema kultuurilise eripära hoidmise, arendamise ja tutvustamisega, kaasates linlasi, suurendades koostööd ning rikastades sellega Tartu kultuurielu.

§ 3.   Toetuse taotleja

  Toetust saab taotleda Tartu linnas tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, mille eesmärk on muuhulgas rahvusvähemuse kultuuri hoidmine ja edendamine (rahvusvähemuse ühing). Üks rahvusvähemuse ühing saab esitada ühe taotluse.Toetust antakse riikliku lõimumispoliitika kehtiva arengukavaga kooskõlas tegutsevale rahvusvähemuse ühingule.
[RT IV, 14.06.2023, 9 - jõust. 17.06.2023]

§ 4.   Toetusliigid

  (1) Üksiksündmuse toetus on rahvusvähemuse ühingule antav toetus rahvusvähemuse kultuuri tutvustava avalikkusele suunatud sündmuse korraldamiseks.

  (2) Sündmuste sarja toetus on rahvusvähemuse ühingule antav toetus vähemalt kuuest rahvusvähemuse kultuuriga seotud sündmusest koosneva sarja, millest vähemalt kaks peavad olema avalikkusele suunatud, korraldamiseks.

§ 5.   Toetuse taotlemise aeg

  Toetuse taotlus esitatakse Tartu linnaportaalis hiljemalt kalendriaasta 1. oktoobriks.

§ 6.   Toetuse taotlemine

  Üksiksündmuse ja sündmuste sarja toetuse taotluses peavad olema järgmised andmed:
  1) üksiksündmuse või sündmuste sarja nimi;
  2) taotletava toetuse suurus;
  3) sündmuse või sarja planeeritud toimumisaeg;
  4) sündmuse või sarja kirjeldus ja eesmärk;
  5) sündmuse või sündmuste sarja loodetav tulemus ning mõju;
  6) tegevusplaan;
  7) teavitusplaan;
  8) sündmuse või sündmuste sarja elluviijad ja nende lühitutvustus (sealhulgas koostööpartnerid);
  9) kogueelarve;
  10) vastavalt taotlusvormile taotleja kavandatud tegevusi keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhendi täitmise tagamiseks ja keskkonnahoidlike tegevuste põhimõtete järgimiseks.
[RT IV, 09.07.2022, 30 - jõust. 12.07.2022]

§ 7.   Toetuse määrad ja toetuse kasutamise piirangud

  (1) Üksiksündmuse toetuse alammäär on 500 eurot ühe sündmuse kohta ning ülemmäär 5000 eurot ühe sündmuse kohta.

  (2) Sündmuste sarja toetuse alammäär on 1000 eurot ühe sündmuste sarja kohta ning ülemmäär on 12 000 eurot sündmuse sarja kohta.

  (3) Toetust võib kasutada sündmuse või sündmuste sarja korraldamise ja elluviimisega seotud kulude kandmiseks, 50% toetusest on lubatud kasutada rahvusvähemuse ühingu igapäevase toimimisega seotud kulude katmiseks (näiteks ühingu liikmetele korraldatavate sündmustega seotud kuludeks, kommunaalteenuste eest tasumiseks, üürikulu katmiseks, juhendajate või muude isikute töötasuks).

§ 8.   Oma- ja kaasfinantseering

  (1) Üksiksündmuse ja sündmuste sarja toetuse saamise eeldus on oma- või kaasfinantseering vähemalt 10% sündmuse või sündmuse sarja kogumaksumusest.

  (2) Omafinantseering võib olla vabatahtlik töö, mille rahaline väärtus arvestatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast lähtudes.

§ 9.   Toetuse taotluse hindamine ja hindamise kriteeriumid

  (1) Toetuse taotluste hindamiseks moodustab kultuuriosakonna juhataja hindamiskomisjoni.

  (2) Taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:
  1) taotluse vastavus määruse eesmärkidele ja sündmuse või sündmuste sarja vajalikkus;
  2) tegevuse ja tulemuse läbimõeldus ning seos saavutatava mõjuga;
  3) eelarve läbimõeldus ja realistlikkus;
  4) projekti elluviijate võimekus ja koostöövalmidus;
  5) kommunikatsioonitegevuste läbimõeldus ja asjakohasus.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kriteeriumite eest on võimalik maksimaalselt saada 100 punkti. Ühe kriteeriumi eest antavate punktide arvu lepib kokku hindamiskomisjon enne hindamist.

  (4) Hinnatud taotlustest moodustatakse vastavalt antud punktidele paremusjärjestus ning hindamiskomisjon teeb ettepaneku neist rohkem punkte saanutele toetuse andmiseks, arvestades käesolevas määruses sätestatud piirangute ja eelarve võimalustega.

§ 10.   Toetuse suurus

  Rahvusvähemuse ühingu toetus
Toetust võib saada taotletud mahus või taotlusega võrreldes vähendatud mahus.

§ 11.   Toetuse andmine

  (1) Toetus antakse taotlemisele järgnevaks kalendriaastaks.

  (2) Toetuse andmise otsustab linnavalitsus.

§ 12.   Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja kohustub:
  1) hiljemalt ühe kuu jooksul toetuse summa ja toetuse kasutamise tingimuste kinnitamisele saatmisest Tartu linnaportaalis teatama, kas ta võtab toetuse vastu või loobub sellest, ning kinnitama, et ta on teadlik käesolevas määruses nimetatud toetuse saaja kohustustest ja täidab neid;
[RT IV, 09.07.2022, 30 - jõust. 12.07.2022]
  2) toetuse kasutamisel järgima oma tegevuses kehtivaid õigusakte;
  21) järgima Tartu linna veebilehel avalikustatud keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhendit ja keskkonnahoidlike tegevuste põhimõtteid ja rakendama taotluses lubatud keskkonnahoidlikke meetmeid;
[RT IV, 09.07.2022, 30 - jõust. 12.07.2022]
  3) taotluses nimetatu täielikult ellu viima, kui toetus anti täismahus;
  4) kasutama toetust taotluses nimetatud sündmuse või sündmuse sarja elluviimisega seotud kulude katmiseks eesmärgipäraselt, majanduslikult ja säästlikult arvestades käesolevas määruses sätestatut;
  5) eristama toetuse oma raamatupidamises muudest tuludest ja kulud muudest kuludest;
  6) nimetama Tartu linna enda toetajana ning olema valmis osalema linna turundustegevustes;
  7) esitama andmed oma sündmuse kohta Kultuuriaknasse esimesel võimalusel pärast sündmuse aja selgumist;
  8) taotlema kultuuriosakonna heakskiitu taotluses esitatud sündmuses või sündmuste sarjas olulises osas muudatuste tegemiseks;
  9) informeerima viivitamata kultuuriosakonda asjaoludest (muude rahastusallikate ära langemine, meeskonna lagunemine vms), mis tingivad sündmuse või sündmuste sarja osalise või täies mahus ärajäämise;
  10) sündmuse või sündmuste sarja osalisel või täies mahus ärajäämisel tagastama toetuse vastavalt osaliselt või täies mahus hiljemalt kolme kuu möödumisel ajast, mil ilmnes tegevuste osaline või täies mahus ärajäämine;
  11) esitama aruande käesolevas määruses nimetatud tähtajaks;
  12) lubama Tartu linnal teha järelevalvet toetuse kasutamise üle.

§ 13.   Toetuse aruanne

  Toetuse saaja kohustub esitama üksiksündmuse või sündmuste sarja elluviimise kohta aruande hiljemalt üksiksündmuse või sündmuste sarja viimase sündmuse elluviimise kuule järgneva kuu lõpuks, milles esitatakse järgmine teave:
  1) ülevaade peamistest tegevustest;
  2) hinnang eesmärgi täitmisele;
  3) ülevaade teavitustegevustest;
  4) ülevaade eelarve täitmisest;
  5) ülevaade sündmuse või sündmuste sarja tulemustest ja mõjust;
  6) ülevaade keskkonnahoidlike meetmete rakendamisest koos nende rakendamist tõendavate materjalidega.
[RT IV, 09.07.2022, 30 - jõust. 12.07.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json