Kultuur ja sportKultuuriseltsid

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Asumiseltsi toetus

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.09.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.10.2021
Avaldamismärge:RT IV, 16.09.2020, 10

Asumiseltsi toetus

Vastu võetud 10.09.2020 nr 110

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala, toetuse taotlemisele, taotluse menetlemisele ja toetuse kasutamise kontrollimise rakenduv õigus

  (1) Määrus reguleerib Tartu linnas tegutsevale asumiseltsile toetuse andmise kriteeriume, toetuse taotlemise, taotluse hindamise, toetuse andmise ja toetuse kasutamise korda.

  (2) Toetuse taotlemisele ja toetuse andmise menetlemisele ning toetuse kasutamise üle järelevalve teostamisele kohaldatakse Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra sätteid, arvestades käesoleva määruse erisusi.

§ 2.   Toetuse andmise eesmärk

  Toetuse andmise eesmärk on Tartu linnas tegutsevate asumiseltside (linnaosaselts, alevikuselts, külaselts) tegevuse elavdamine ja kogukondliku identiteedi tugevdamine ning piirkonna omapära tutvustavate sündmuste korraldamise toetamine.

§ 3.   Toetuse taotleja

  Toetust saab taotleda Tartu linnas tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärk on edendada linnaosa, aleviku või küla elukeskkonda, tutvustada selle omapära ja tugevdada elanike piirkondlikku identiteeti (asumiselts). Toetust antakse asumiseltsile, mis on asutatud hiljemalt toetuse taotlemisele eelnenud aastal.

§ 4.   Toetuse andmise põhimõtted ja toetuse määr

  (1) Igast linnaosast, alevikust või külast saab toetust üks asumiselts.

  (2) Asumiseltsi toetuse suurus on kuni 3500 eurot kalendriaasta kohta ning toetuse saamise eeldus on vähemalt ühe avalikkusele suunatud oma linnaosa, alevikku või küla tutvustava sündmuse korraldamine.

§ 5.   Toetuse taotlemise aeg

  Toetuse taotlus esitatakse Tartu linnaportaalis hiljemalt kalendriaasta 1. novembriks.

§ 6.   Toetuse taotlemine

  Toetuse taotluses peavad olema järgmised andmed:
  1) linnaosa, aleviku või küla nimi;
  2) taotletava toetuse suurus;
  3) avaliku sündmuse toimumisaeg;
  4) avaliku sündmuse kirjeldus;
  5) avaliku sündmuse loodetav tulemus (sealhulgas külastajate, osalejate või kasusaajate prognoos) ning mõju piirkonnale;
  6) asumiseltsi aktiivsete liikmete arv;
  7) ülevaade asumiseltsi senisest tegevusest, kui toetust taotletakse esimest korda;
  8) asumiseltsi aastaringse tegevuse kirjeldus;
  9) kogueelarve.

§ 7.   Toetuse määrad ja toetuse kasutamise piirangud

  Toetust võib kasutada avaliku sündmuse korraldamise ja elluviimisega seotud kulude kandmiseks, 50% toetusest on lubatud kasutada asumiseltsi igapäevase tegevuse ja toimimisega seotud kulude katmiseks (näiteks asumiseltsi liikmetele korraldatavate sündmustega seotud kuludeks, kommunaalteenuste eest tasumiseks, üürikulu katmiseks, asumiseltsi liikmete poolt seltsi eesmärgi saavutamiseks tehtud kulude hüvitamiseks).

§ 8.   Toetuse taotluse läbivaatamine ja hindamise kriteeriumid

  (1) Toetuse taotluste läbivaatamiseks moodustab kultuuriosakonna juhataja komisjoni.

  (2) Kui ühes linnaosas, alevikus või külas on mitu asumiseltsi ning nad esitavad konkureerivad taotlused, võrreldakse vastava linnaosa, aleviku või küla seltside taotlusi omavahel ning hinnatakse taotlusi järgmiste kriteeriumite alusel:
  1) seltsi aastaringse tegevuse aktiivsus ja aktiivsete liikmete arv;
  2) avaliku sündmuse piirkondlik vajalikkus, sealhulgas külastajate, osalejate või kasusaajate arv ja hinnatava mõju ulatus.

  (3) Komisjon teeb linnavalitsusele ettepaneku toetuse andmise ning toetuse suuruse kohta, arvestades käesolevas määruses sätestatud piirangute ja eelarve võimalustega.

§ 9.   Toetuse suurus

  Toetust võib saada taotletud mahus või taotlusega võrreldes vähendatud mahus, arvestades eelarve võimalusi.

§ 10.   Toetuse andmine

  (1) Toetus antakse taotlemisele järgnevaks kalendriaastaks.

  (2) Toetuse andmise otsustab linnavalitsus.

§ 11.   Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja kohustub:
  1) hiljemalt ühe kuu jooksul toetuse andmise otsuse tegemisest teatama, kas ta võtab toetuse vastu või loobub sellest, ning kinnitama, et ta on teadlik käesolevas määruses nimetatud toetuse saaja kohustustest ja täidab neid;
  2) toetuse kasutamisel järgima oma tegevuses kehtivaid õigusakte;
  3) taotluses nimetatu täielikult ellu viima, kui toetus anti täismahus;
  4) kasutama toetust taotluses nimetatud tegevuste elluviimisega seotud kulude katmiseks eesmärgipäraselt, majanduslikult ja säästlikult, arvestades käesolevas määruses sätestatut;
  5) eristama toetuse oma raamatupidamises muudest tuludest ja kulud muudest kuludest;
  6) nimetama Tartu linna enda toetajana ning olema valmis osalema linna turundustegevustes;
  7) esitama andmed oma sündmuse kohta Kultuuriaknasse esimesel võimalusel pärast sündmuse aja selgumist;
  8) informeerima viivitamata kultuuriosakonda asjaoludest (muude rahastusallikate ära langemine, meeskonna lagunemine vms), mis tingivad tegevuste osalise või täies mahus ärajäämise;
  9) sündmuse osalisel või täies mahus ärajäämisel tagastama toetuse vastavalt osaliselt või täies mahus hiljemalt kolme kuu möödumisel ajast, mil ilmnes tegevuste osaline või täies mahus ärajäämine;
  10) esitama käesolevas määruses nimetatud aruande tähtajaks;
  11) lubama Tartu linnal teha järelevalvet toetuse kasutamise üle.

§ 12.   Toetuse aruanne

  Toetuse saaja kohustub esitama aruande toetuse saamise aastale järgneva aasta 31. jaanuariks, milles esitatakse järgmine teave:
  1) ülevaade peamistest tegevustest, sealhulgas korraldatud avalikust sündmusest;
  2) ülevaade korraldatud avaliku sündmuse külastajate, osalejate või kasusaajate arvust ning teistest seltsi tegevustest kasusaajate arvust;
  3) hinnang tegevuse tulemuslikkusele ja piirkondlikule mõjule;
  4) ülevaade eelarve täitmisest.

Lemmit Kaplinski
esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json