HaridusHuviharidus

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

2020. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetus

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.09.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 16.09.2020, 11

2020. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetus

Vastu võetud 10.09.2020 nr 111

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel ning arvestades noorsootöö seaduse § 151 kohaselt antava toetuse kasutamise reegleid.

§ 1.   Määruse reguleerimisala, toetuse taotlemisele, taotluse menetlemisele ja toetuse kasutamise kontrollimisele rakenduv õigus

  (1) Määrus reguleerib noorsootöö seaduse paragrahvi 151 ja riigieelarve seaduse kohaselt Tartu linnale eraldatud toetuse kasutamist Tartu linna 2020. aasta huvitegevuse ja huvihariduse kava realiseerimiseks.

  (2) Toetuse taotlemisele ja toetuse andmise menetlemisele ning toetuse kasutamise üle järelevalve teostamisele kohaldatakse Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra sätteid, arvestades käesoleva määruse erisusi, kui toetuse taotleja on mittetulundusühing või sihtasutus.

§ 2.   Taotleja

  (1) Käesoleva määruse kohaselt saab toetust taotleda juriidiline isik, kes saab toetust taotleda Tartu Linnavolikogu 10. juuni 2010. a määruse nr 11 "Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse andmise kord", Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2011. a määruse nr 38 "Kultuuriühingutele ja noorte huvitegevuse ühingutele toetuse andmise kord" ja Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2011. a määruse nr 39 "Erahuvikoolidele toetuse andmise kord" alusel.

  (2) Käesoleva määruse kohaselt saab toetust taotleda Tartu Linnavalitsuse hallatav asutus, kui hallatav asutus on kõik oma huviringid kandnud ARNOsse.

§ 3.   Toetuse kasutamine

  (1) Toetus on mõeldud digitaalsete vahendite abil läbi viidava huvitegevuse ja huvihariduse õppe tõhustamiseks, sealhulgas:
  1) tegevusteks või õppeks vajaliku riist- ja tarkvara omandamiseks või rentimiseks (sealhulgas tellimise, seadistamise ja paigaldamise ning muude seotud kulude kandmiseks);
  2) õpetaja, treeneri või muu juhendaja digipädevuse tõstmise koolituseks;
  3) digitaalsete materjalide jagamiseks, säilitamiseks ja muuks sellega seonduvaks vajaliku riist- ja tarkvara omandamiseks või rentimiseks või vastava teenuse ostmiseks.

  (2) Toetuse suurus ühe taotluse ja taotleja kohta on 3000 kuni 10 000 eurot, käesoleva määruse kohasteks toetusteks antakse kokku kuni 270 000 eurot.

§ 4.   Toetuse taotlemine ja taotluse läbivaatamine

  (1) Toetuse taotlus esitatakse Tartu linnaportaalis hiljemalt 15. oktoobril 2020. a.

  (2) Kultuuriosakond kontrollib esitatud taotluse nõuetekohasust ning taotleja nõuetele vastavust.

  (3) Kui kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotlus ei vasta käesolevas määruses sätestatud nõuetele, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

§ 5.   Taotluse sisu

  Taotlus peab sisaldama järgmiseid andmeid:
  1) ostetava või renditava riistvara, tarkvara loetelu ja tehniline kirjeldus või koolitusprogrammi kava ja maht või ostetava teenuse nimetus ja sisukirjeldus;
  2) taotletava toetuse kogusumma koos hinnapakkumisega (üle 5000 euro korral kaks võrreldavat hinnapakkumust);
  3) loetelu huviringidest, mille jaoks riist- ja tarkvara soovitakse kasutama asuda või mille õpetaja, treener või muu juhendaja koolitusel osaleb (sealhulgas õpetaja, treeneri või muu juhendaja nimi, kes koolitusele läheb), ning huviringides osalejate arvu;
  4) selgitust, miks käesoleva paragrahvi punkti 1 kohaselt loetletu on vajalik;
  5) käesoleva paragrahvi punkti 1 kohaselt loetletu kasutamise plaani;
  6) kinnitust, et käesoleva paragrahvi punkti 1 kohaselt loetletu võetakse kasutusele ning koolitusprogramm läbitakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 2020/2021. õppeaasta lõpuks;
  7) kinnitust, et käesoleva paragrahvi punkti 1 kohaselt loetletut ei võõrandata ning kasutatakse vähemalt kahel õppeaastal;
  8) taotleja arvelduskonto numbrit (välja arvatud hallatava asutuse puhul).

§ 6.   Taotluse hindamise kriteeriumid

  Taotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumite järgi:
  1) taotluses loetletu vajalikkus on põhjendatud ehk vajalikkus toetub varasemale kogemusele ja/või analüüsile või muule sarnasele;
  2) taotluses loetletuga läbiviidav tegevus või õpe on põhjalikult kavandatud ja ulatuslik;
  3) taotletud toetussumma on põhjendatud ja optimaalne, arvestades tegevusvaldkonda ning kasusaajate hulka.

§ 7.   Taotluse hindaja

  Taotlusi hindab kultuuriosakonna juhataja moodustatud komisjon, kuhu kaasatakse linnavolikogu, linnavalitsuse, valdkonna organisatsioonide ja noorte esindajad.

§ 8.   Taotluse hindamine

  (1) Taotluse hindamisel antakse taotlusele punkte käesoleva määruse paragrahvi 6 punktides 1-3 nimetatud kriteeriumite alusel. Iga kriteeriumi eest on võimalik saada maksimaalselt 20 punkti, kokku võib üks taotlus saada maksimaalselt 60 punkti.

  (2) Iga hindamiskomisjoni liige hindab taotlust iseseisvalt, andes igale taotlusele iga hindamiskriteeriumi eest punkte. Punkte antakse viiepunktise intervalliga (0, 5, 10, 15 ja 20).

  (3) Kõigi komisjoni liikmete poolt ühe taotluse ühele hindamiskriteeriumile antud punktid liidetakse ja jagatakse hindeid andnud komisjoni liikmete arvuga ning saadakse vastava hindamiskriteeriumi eest kujunev punktide arv. Kogu taotluse punktisumma saadakse kõigi kriteeriumite eest antud punktide liitmisel.

§ 9.   Toetuse andmine

  (1) Toetuse andmiseks järjestatakse taotlused hindamise tulemusel saadud punktide järjekorras kõrgeimast madalamani. Toetust antakse kuni käesoleva määruse paragrahvi 3 lõikes 2 nimetatud mahus vahendite lõppemiseni, alustades kõrgeima punktisumma saanud taotlusest.

  (2) Toetuse andmise otsustab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatut arvestades linnavalitsus hiljemalt 17. novembril 2020. a.

§ 10.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse eraldamiseks hallatavale asutusele kinnitab asutuse juht, et asutus on valmis taotluses nimetatud riist- ja tarkvara soetama või rentima või teenuse ostma ning kasutusele võtma või taotluses loetletud õpetaja, treeneri või muu juhendaja koolitama käesolevas määruses sätestatud tingimustel, mille järel avab linnavalitsuse rahandusosakond asutusele vastavas summas rahalised vahendid. Hallatavast asutusest toetuse saaja on kohustatud kõigi oma huviringide kohta kandma andmed ARNOsse ning hoidma ARNOs andmed edaspidi ajakohastena ning esitama toetuse kasutamise kohta aruande käesolevas määruses sätestatud ajaks.

  (2) Mittetulundusühingust või sihtasutusest toetuse saaja kohustub:
  1) hiljemalt 10 päeva jooksul toetuse andmise otsuse tegemisest teatama, kas ta võtab toetuse vastu või loobub sellest, ning kinnitama, et ta on teadlik käesolevas määruses nimetatud toetuse saaja kohustustest ja täidab neid;
  2) taotluses nimetatud riist- ja tarkvara soetama või rentima või teenuse ostma ning kasutusele võtma või taotluses loetletud õpetaja, treeneri või muu juhendaja koolitama;
  3) tagastama saadud toetuse, kui see jääb osaliselt või tervikuna kasutamata;
  4) pidama toetusena saadud raha kohta eraldi arvestust ja kasutama kuludokumentidel vastavat märgistust;
  5) nimetama Tartu linna tegevuse toetajana;
  6) kandma enda andmed huvitegevuse või huvihariduse pakkujana Kultuuriaknasse;
  7) lubama Tartu linnal teha järelevalvet toetuse kasutamise üle;
  8) esitama kultuuriosakonnale toetuse kasutamise kohta aruande käesolevas määruses sätestatud ajaks.

§ 11.   Aruande esitamine toetuse kasutamise kohta

  (1) Toetuse saaja kohustub esitama linnaportaalis toetuse kasutamise kohta kaks aruannet järgmiselt:
  1) raha kasutamise aruande hiljemalt 30. septembril 2021. a;
  2) tegevuse sisulise aruande hiljemalt 20. detsembril 2021. a.

  (2) Raha kasutamise aruandes esitatakse ülevaade toetuse kasutamise kohta koos toetuse kasutamist tõendavate kuludokumentide koopiatega ning koolitusprogrammis osalenud isikute nimed. Kavandatud ja tegelike kulude ning isikute erinevuse korral esitatakse erinevuste põhjendus.

  (3) Tegevuse sisulises aruandes esitatakse:
  1) läbi viidud tegevuse ülevaade, sealhulgas kavandatud ja tegelikult toimunu erinevuse korral põhjendus;
  2) tegevuses osalenute arv, sealhulgas kavandatud ja tegeliku osalejate arvu erinevuse korral põhjendus;
  3) hinnang tegevuse õnnestumisele, mõjule ning jätkusuutlikkusele vähemalt 2021/2022. õppeaastal.

§ 12.   Määruse kehtivus

  Määrus kehtib 31. detsembrini 2021. a.

Lemmit Kaplinski
esimees

/otsingu_soovitused.json