HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Haljala valla koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Haljala Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.09.2022, 5

Haljala valla koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 08.09.2022 nr 9

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Haljala valla lasteasutustesse ja lasteasutuse poolt lapsehoiuteenuse osutamisel hoiurühma vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord.

  (2) Arvestust lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab lasteasutuse direktor.

  (3) Vanematele on lapse jaoks lasteasutuse valik vaba, kui soovitud lasteasutuses on vabu kohti.

  (4) Lasteasutuse õppeaasta algab 1.septembril ja lõppeb 31.augustil.

§ 2.   Laste vastuvõtmine lasteasutusse

  (1) Lasteasutusse võetakse vastu Haljala valla haldusterritooriumil alaliselt elavaid koolieast nooremaid lapsi, kui lapse ja vähemalt ühe tema vanema elukoht on Eesti Rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Haljala vald.

  (2) Pärast teeninduspiirkonnas elavate laste vastuvõttu võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi väljastpoolt teeninduspiirkonda, eelistades esmajärjekorras Haljala vallas elavaid lapsi, seejärel lasteasutuse teeninduspiirkonnas töötavate vanemate lapsi. Väljaspool teeninduspiirkonda elavate laste vastuvõtt toimub taotlusete esitamise järjekorras alustades ajaliselt varem esitatud taotlustest.

  (3) Lasteasutuse teeninduspiirkonna kinnitab Haljala Vallavolikogu.

§ 3.   Avalduste esitamine

  (1) Lapse lasteaeda vastuvõtmiseks esitab vanem või eestkostja lasteasutuse direktorile hiljemalt 20. maiks kirjaliku avalduse, milles märgitakse:
  1) lapse ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) vanema(te) või eestkostja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja telefon;
  3) lapse kodune aadress;
  4) lapse lasteasutusse võtmise soovitud aeg.

  (2) Lapse esmasel lasteaeda vastuvõtmisel teavitab lapsevanem lasteaeda lapse tervisliku seisundi ja erivajaduste kohta.

  (3) Lasteasutus registreerib avaldused nende laekumise järjekorras.

§ 4.   Rühmade komplekteerimine

  (1) Lasteasutuse direktor komplekteerib ja kinnitab järgmise õppeaasta nimekirjad 25. augustiks ja edastab lasteaia rühmade nimekirjad vallavalitsusele hiljemalt 5. septembriks. Hiljem kohta soovivad lapsed kinnitatakse vabade kohtade olemasolul rühma jooksvalt, vastavalt vanema poolt avalduses märgitud tähtajale.

  (2) Kui vanema poolt soovitud lasteaias puuduvad vabad kohad, võib laps jääda lasteasutuses koha taotlejana järjekorda. Lasteasutuse koha taotlejate järjekord on koostatud vanemate kirjalike avalduste ajalise esitamise alusel.

  (3) Lasteaias kohtade vabanemisel täidetakse need järjekorra alusel kahe nädala jooksul. Koha vabanemisest teavitab lasteasutuse direktor avalduse esitanud vanemat ühe nädala jooksul.

  (4) Õppeaasta kestel esitatud taotlused lasteaeda vastuvõtmiseks rahuldatakse mõistliku aja jooksul vastavalt taotluste esitamise järjekorrale.

  (5) Lapsevanemaga sõlmitakse lasteasutuse koha kasutamise kohta kirjalik leping. Lepingu vormid kinnitab Haljala Vallavalitsus.

§ 5.   Lapsehoiuteenuse osutamine

  (1) Lapsehoiuteenust osutatakse 1,5-3aastastele lastele.

  (2) Lapse lapsehoidu vastuvõtmiseks esitab vanem või lapse seaduslik esindaja avalduse lasteasutusele, kes osutab lapsehoiuteenust.

  (3) Lapsehoiuteenuse saamisele kohaldatakse käesoleva määruse §-des 2 ja 3 sätestatut arvestades käesolevas paragrahvis sätestatud erisusi.

  (4) Laps arvatakse lapsehoiust välja, kui vanem on esitanud vastavasisulise avalduse.

  (5) Juhul kui vald ei ole taganud lapsele kohta lasteaias ja vanem on nõustunud asendama lasteaiakoha lapsehoiukohaga, jääb laps soovitud lasteaiakoha järjekorras omale kohale ning lasteaias koha vabanedes on õigus lapsel saada koht soovitud lasteaias.

  (6) Lapsehoiuteenuse osutamiseks sõlmitakse vanema ja lapsehoiuteenust osutava lasteasutuse vahel vastav leping.

§ 6.   Lasteaiast väljaarvamine

  Laps arvatakse lasteaiast välja:
  1) lapsevanema kirjaliku avalduse alusel;
  2) seoses kooliminekuga.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Haljala Vallavalitsuse 19.07.2018 määrus nr 11 „Haljala valla koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teataja avaldamist.

Anti Puusepp
vallavanem

Kristi Tomingas
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json