KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Kriisikomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Vändra Alevivalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 16.10.2012, 4

Kriisikomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 13.08.2012 nr 1

Määrus kehtestatakse „Hädaolukorra seaduse“ § 5 lõike 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Vändra alevi kriisikomisjon (edaspidi komisjon) on alaliselt tegutsev komisjon, mis on moodustatud kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamiseks ja koordineerimiseks Vändra alevi haldusterritooriumil.

§ 2.  Komisjoni koosseis

 (1) Komisjoni moodustab ning koosseisu kinnitab Vändra Alevivalitsus (edaspidi alevivalitsus).

 (2) Komisjoni koosseisu kuuluvad:
 1) alevivanem;
 2) majandusnõunik;
 3) ehitusnõunik;
 4) sotsiaalnõunik;
 5) Vändra MP esindaja;
 6) perearst;
 7) Vändra Gümnaasiumi esindaja.

 (3) Komisjoni esimees on alevivanem

 (4) Komisjoni nimelise koosseisu kinnitab alevivalitsus alevivanema ettepanekul.

 (5) Kui komisjoni esimehel ei ole võimalik komisjoni tööst osa võtta, asendab teda komisjoni esimehe määratud isik.

 (6) Kui komisjoni liikmel ei ole võimalik mingil põhjusel ajutiselt komisjoni töös osaleda, siis asendab teda isik, kes on määratud tema tööülesandeid täitma.
 1) Komisjoni liikmed on kohustatud teatama enda kontaktandmed (telefoninumbrid tööl, kodus, mobiiltelefon, e-post, kodune aadress) ja koheselt nende andmete muutustest komisjoni esimehele.

§ 3.  Komisjoni üleanded

 (1) Komisjon jälgib ja analüüsib kriisireguleerimise korraldust, sealhulgas hädaolukordadeks valmistumise, hädaolukordade lahendamise, elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamise ning hädaolukorras kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-s 6 sätestatud ülesannete ja pädevuste toimimist Vändra alevis; eelkõige aga järgmiste elutähtsate teenuste toimepidevust:
 1) kaugküttesüsteemi ja -võrgu toimimist;
 2) teede ja linnatänavate korrashoiu toimimist;
 3) veevarustuse ja kanalisatsiooni, sealhulgas reoveepuhastite toimimist;
 4) jäätmehoolduse toimimist.

 (2) Analüüsib Vändra alevis hädaolukordade tekkimise tõenäosust ja teeb Vabariigi Valitsuse kriisikomisjonile, regionaalsele kriisikomisjonile ning pädevatele asutustele ettepanekuid hädaolukordadeks valmistumise, hädaolukordade lahendamise, elanikkonna turvalisuse tagamise ja elutähtsate teenuste toimepidevuse korraldamise kohta.

 (3) Vaatab läbi kriisikomisjoni tegevuspiirkonda puudutava hädaolukorra riskianalüüsi osa.

 (4) Abistab vajaduse korral eriolukorra juhti eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamise koordineerimisel ja teabevahetuse korraldamisel ning täidab muid eriolukorra juhi antud ülesandeid.

 (5) Abistab vajaduse korral hädaolukorda lahendavaid asutusi teabevahetuse korraldamisel ja hädaolukorra lahendamise koordineerimisel.

 (6) Otsustab kriisireguleerimisõppuse korraldamise ja kinnitab kooskõlastatult õppuse korraldajaks kavandatud asutusega hädaolukorra lahendamise õppuse aja.

 (7) Teavitab avalikkust hädaolukorrast Vabariigi Valitsuse kehtestatud alustel ja korras;

 (8) Korraldab hädaolukorra riskianalüüsi, hädaolukorra lahendamise plaani ning teiste kriisi-reguleerimise valdkonna õigusaktide koostamise.

 (9) Vaatab, lähtudes riskianalüüsist, läbi ja annab hinnanguid alevis koostatavatele üldplaneeringule.

 (10) Korraldab, lähtudes riskianalüüsist, ennetusmeetmete rakendamist ja riskikommunikatsiooni, sealhulgas elanike teavitamist võimalikest hädaolukordadest, nende mõjudest ning käitumisjuhistest hädaolukorras.

 (11) Teavitab elanikkonda elutähtsa(te) teenus(t)e toimepidevuse häiretest.

 (12) Täidab muid seadusest ja põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

§ 4.  Komisjoni õigused

  Komisjonil on õigus:
 1) saada komisjoni pädevusse kuuluvates küsimustes asutustelt, ettevõtetelt ja elutähtsate teenuste osutajatelt vajalikku teavet teenuste kohta ning komisjoni tööks vajalikke materjale;
 2) teha alevivalitsusele ettepanekuid hädaolukorra likvideerimiseks vajalike ressursside kasutamiseks;
 3) teha alevivalitsusele ettepanekuid riskianalüüsi tulemuste arvestamiseks alevi arengukavas;
 4) teha alevivalitsusele ettepanekuid uuringute läbiviimiseks ja eksperthinnangute tellimiseks;
 5) teha alevivalitsuse kaudu regionaalsele kriisikomisjonile ettepanekuid hädaolukordadeks valmisoleku ja kriisireguleerimise paremaks korraldamiseks;
 6) teha koostööd alevi ettevõtjatega, teiste omavalitsustega ja nende kriisikomisjonidega ning pädevate riigiasutuste.

§ 5.  Komisjoni töökorraldus

 (1) Komisjoni töövorm on koosolek. Komisjoni koosoleku kutsub kokku ja koosolekut juhatab komisjoni esimees või kui esimees ei saa komisjoni koosolekust osa võtta, siis asendab teda komisjoni esimehe määratud komisjoni liige.

 (2) Komisjoni asjaajamist, sealhulgas komisjoni koosoleku protokollimist, komisjoni tööks vajalike dokumentide edastamist ja dokumentide säilitamist, korraldab alevivalitsuse kantselei.

 (3) Komisjoni koosolekud on korralised või erakorralised. Komisjoni korralised koosolekud toimuvad vastavalt komisjoni kinnitatud tööplaanile, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas. Komisjoni erakorralised koosolekud kutsub kokku komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni esimehe asendaja vastavalt vajadusele.

 (4) Komisjoni koosoleku päevakord ja toimumise aeg edastatakse vähemalt kaks tööpäeva enne koosoleku toimumist komisjoni liikmetele ja kutsutavatele isikutele. Komisjoni erakorralise koosoleku kokkukutsumisel võib käesolevas lõikes sätestatut mitte arvestada, kui seda ei võimalda kujunenud olukord.

 (5) Komisjoni otsused võetakse vastu poolthäälte enamusega. Häälte võrdsuse korral on otsustav koosoleku juhataja hääl.

 (6) Komisjoni koosolek protokollitakse, protokoll vormistatakse kolme tööpäeva jooksul ning allkirjastatakse koosoleku juhataja poolt.

 (7) Komisjoni otsused ja protokollid peavad vastama haldusdokumentidele kehtestatud põhinõuetele.

 (8) Ekspertide, ajakirjanike ja teiste komisjoniväliste isikute osalemise komisjoni koosolekul otsustab komisjoni esimees.

 (9) Komisjoni õigused:
 1) saada komisjoni pädevusse kuuluvates küsimustes ametiasutustelt ja ametiasutuste hallatavatelt asutustelt ning Vabariigi Valitsuse kriisikomisjonilt, Lääne-Eesti regionaalselt kriisikomisjonilt ja teistelt pädevatelt asutustelt vajalikku infot ning komisjoni tööks vajalikke materjale;
 2) anda oma hinnanguid ja esitada ettepanekuid õigusaktide eelnõudele, mis käsitlevad komisjoni valdkonda kuuluvaid küsimusi.

§ 6.  Põhimääruse kinnitamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  Põhimääruse kinnitamise, muutmise, kehtetuks tunnistamise otsustab alevivalitsus seaduses sätestatud korras.

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2012. aastal.

Toomas Sonts
Alevivanem

Eha Tamm
Alevisekretär