Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Vasalemma valla tiheasustuspiirkondades raieloa väljastamise tingimused ja kord

Väljaandja:Vasalemma Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.10.2012, 6

Vasalemma valla tiheasustuspiirkondades raieloa väljastamise tingimused ja kord

Vastu võetud 02.12.2008 nr 10

Määrus kehtestatakse “Looduskaitseseaduse” § 45 ja “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 3 punkti 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Vasalemma valla tiheasustuspiirkondades raieloa väljastamise tingimused ja kord (edaspidi kord) reguleerib Vasalemma valla tiheasustuspiirkondades puu(de) raieks ja hoolduslõikuseks loa taotlemist, loa väljaandmist ning loa andmisel võimalike täiendavate kõrvaltingimuste seadmist.

 (2) Kord ei reguleeri puude raiet kasvavas metsas “Metsaseaduse” tähenduses ning viljapuude, ilupuude ja –põõsaste raiet ning hooldust.

 (3) Raiumiseks on vajalik luba (edaspidi raieluba), kui puu tüve läbimõõt 1,3 meetri kõrgusel juurekaelast (edaspidi rinnasdiameeter) on üle 8 sentimeetri ning puul on selgelt nähtav või määratav tüvi ja võra.

 (4) Raieks käesoleva määruse mõistes on:
 1) puu raiumine;
 2) võra kõrguse ja/või laiuse kärpimine üle 25%, välja arvatud kuivanud okste eemaldamine.

§ 2.  Raieloa taotlemine

 (1) Raieluba võib taotleda puu kasvukoha kinnistu omanik või omaniku esindaja lihtkirjaliku volituse alusel.

 (2) Puu raiumiseks esitatakse Vasalemma Vallavalitsusele kirjalik vormikohane taotlus (lisa 1), kus märgitakse järgmised andmed:
 1) andmed taotleja kohta: nimi, elu- või asukoha aadress, isiku-või registrikood, telefoninumber ja/või e-posti aadress;
 2) raiutava puu liigi ja asukoha kirjeldus;
 3) põhjendus puu raiumiseks või hoolduslõikuseks (kuivanud, rajatisele või hoonele ohtlik puu, liiklust takistav jne).

 (3) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
 1) volikiri, kui tegutsetakse volituse alusel;
 2) korteri- või elamuühistu üldkoosoleku protokolli või juhatuse otsuse koopia, kui raieõigust taotletakse ühistu territooriumil olevale puule;
 3) koopia maa-ala plaanist, millele on kantud mahavõetava või hoolduslõikust vajava puu asukoht;
 4) kooskõlastus kaitstava loodusobjekti valitseja või Muinsuskaitseametiga kui puu, mida soovitakse raiuda asub kaitstaval loodusobjektil, kinnismälestisel, veekaitsevööndis või muinsuskaitsealal.

 (4) Ehitusprojekti kohaselt raiumisele määratud puu raieks esitatakse raieloa taotlus koos ehitusloa taotlusega.

§ 3.  Raieloa väljastamine

 (1) Raieloa väljastab Vasalemma Vallavalitsuse poolt määratud ametnik (edaspidi ametnik).

 (2) Raieloa andmise menetluse käigus ametnik:
 1) kontrollib taotluses esitatud ja taotlusele lisatud dokumentides sisalduvate andmete õigsust ning nõuab vajadusel taotlejalt täiendavaid dokumente (dendroloogi hinnang, haljastusprojekt vms.) ja selgitusi;
 2) teostab puu ülevaatuse ja märgistab vajadusel raiumisele kuuluva puu looduses;
 3) võib otsuse tegemiseks kaasata eksperte;
 4) suunab otsustamise vallavalitsusele, kui raieloa taotlejal on vajadus raiuda viis või enam puud;
 5) otsustab puu raiumiseks loa andmise või sellest keeldumise hiljemalt kahe nädala jooksul arvates nõuetekohase taotluse või nõutud täiendavate dokumentide ja selgituste esitamise päevast.

 (3) Tuuleheite või –murru (avariiohu) korral võib erandina puid langetada loata, kui raieloa taotlemisest tingitud viivitusest võib tekkida pöördumatu oht inimese elule, tervisele või varale.

 (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud asjaoludel teostatud puu raiumisest tuleb omanikul või omaniku esindajal esimesel võimalusel, kuid hiljemalt teole järgneval kolmandal tööpäeval, teatada Vasalemma Vallavalitsusele kirjalikult puude asukoht, arv ja liik. Ametnik fikseerib likvideeritud avarii-ohtlike puude raie, vajadusel kontrollides sündmuspaigal olukorra vastavust kirjeldatule.

 (5) Raieloas märgitakse:
 1) raieloa number;
 2) raieloa saaja nimi ja isiku- või registrikood;
 3) raiumisele kuuluvate puude liik, arv ja asukoht ja raiumise põhjus;
 4) raiekoha puhastamise viis ja tähtaeg;
 5) raieloa kehtivusaeg;
 6) muud raiumise lisatingimused (sealhulgas asendusistutuse kohustuse rakendamine) ja nende täitmise tähtaeg.

 (6) Raieluba väljastatakse tasuta.

 (7) Raieluba kehtib kuni 2 kuud.

 (8) Raieloa andmisest võib keelduda juhtudel, kui:
 1) raieloa taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
 2) raieloa taotleja ei ole esitanud nõutud kaitstava loodusobjekti valitseja või Muinsuskaitseameti kooskõlastust või teisi täiendavaid dokumente ja selgitusi;
 3) raiuda soovitakse puud, mis on määratud säilitatavaks detailplaneeringuga või ehitusprojektis;
 4) puu on terve ja elujõuline ning ei ohusta hoonete ja rajatiste struktuure (vundamenti, seinu, katust vms.);
 5) puu raiumine on vastuolus avaliku huviga;
 6) see on vajalik teiste isikute õiguste või huvide kaitseks;
 7) kinnistu või muu ala osas, kus puu kasvab, toimub planeerimismenetlus. Sellisel juhul võib loa andmisest keelduda kuni planeeringu kehtestamiseni;
 8) kinnistule või muu ala osale, kus puu kasvab, on esitatud taotlus projekteerimistingimuste määramiseks. Sellisel juhul võib loa andmisest keelduda kuni ehitusloa taotlemiseni;
 9) taotleja poolt soovitud hoolduslõikuse meetod ei sobi konkreetsele puuliigile ja lõikuse tagajärjel halveneksid puu kasvutingimused pöördumatult.

§ 4.  Raietööde teostamine

 (1) Raietööde tehniliselt õige teostamise ja raiekoha puhastamise eest vastutab raieloa saaja.

 (2) Raie teostamisel ei tohi kahjustada keskkonda.

 (3) Raieloa saaja on kohustatud kaitsma kolmandatele isikutele kuuluvaid ehitisi ja tehnovõrke ning vältima kahju tekitamist kolmandate isikute elule, tervisele ja varale.

§ 5.  Asendusistutuse tingimused

 (1) Ametnikul on õigus raieloa väljastamise kõrvaltingimusena nõuda raiutava puu asendusistutust.

 (2) Võimalusel tehakse asendusistutus puu endises asukohas. Kui istutamine samale kohale ei ole võimalik, on ametnikul õigus määrata asendusistutuse koht arvestades kinnistu omaniku või omaniku esindaja arvamust.

 (3) Asendusistutuse kohustuse saaja tagab istutatavale puule esitatud nõuded ning vajalikud kasvutingimused.

§ 6.  Raieloa peatamine või kehtetuks tunnistamine

 (1) Ametnikul on õigus peatada raieloa kehtivus või see kehtetuks tunnistada, kui ilmneb, et:
 1) taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid või
 2) rikutakse raieloa tingimusi.

 (2) Loa peatamisest või kehtetuks tunnistamisest teavitatakse viivitamatult taotlejat kirjalikult. Loa peatamise puhul teavitatakse loa taotlejat loa peatamise kestusest.

§ 7.  Järelevalve

  Järelevalvet käesoleva korra ja selle alusel väljastatud lubade üle teostab “Looduskaitseseaduse” § 75 lõike 2 alusel Keskkonnainspektsioon ja § 75 lõike 3 alusel Vasalemma Vallavalitsus.

§ 8.  Vastutus

  Käesoleva korra rikkumise eest kohaldatakse “Looduskaitseseaduses” sätestatud vastutust.

§ 9.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Vasalemma Vallavolikogu 15.06.1999 määrus nr 14 “Raiemäärus Vasalemma valla tiheasustuspiirkondades”.

 (2) Kinnitada raieloa vorm (lisa 2).

 (3) Avalikustada käesolev määrus valla infolehes ja valla veebilehel www.vasalemma.ee.

 (4) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2009. a.

Olga Kugal
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 Raieloa taotlus

Lisa 2 Raieloa vorm