HaridusKool

Teksti suurus:

Viljandi linnas rakendatavad meetmed koolikohustuse täitmise tagamiseks

Väljaandja:Viljandi Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.10.2012, 33

Viljandi linnas rakendatavad meetmed koolikohustuse täitmise tagamiseks

Vastu võetud 03.01.2011 nr 1

Määrus kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 2. peatüki “Koolikohustuse täitmise tagamine ning Viljandi Linnavolikogu 29.12.2010 määruse nr 59 “Pädevuse delegeerimine” alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk

  (1) Tagada koolikohustuslikule isikule, kelle registrijärgne elukoht on Viljandi linn, võimalus omandada põhiharidus.

  (2) Toetada koolikohustuslikke isikuid põhihariduse omandamisel.

  (3) Määratleda põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevalt koolikohustuse täitmist toetavad õigused, kohustused ja vastutus õpilase, õpilase vanema, eeskostja või hooldaja (edaspidi õpilase vanem), kooli ja Viljandi linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) vahel ning teha tulemuslikku koostööd.

§ 2.   Koolikohustus

  (1) Koolikohustus on kohustus osaleda kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes, täita õpiülesandeid ning omandada teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt. Koolikohustust ei loeta täidetuks, kui koolikohustuslik isik ei ole kantud ühegi kooli nimekirja või puudub õppest mõjuva põhjuseta.

  (2) Koolikohustuslik on isik, kes on saanud enne käimasoleva aasta 01. oktoobrit seitsmeaastaseks. Isik on koolikohustuslik kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.

  (3) Koolikohustuslik isik, kes terviseseisundist tulenevalt ei ole koolikohustuslikku ikka jõudes saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, võib nõustamiskomisjoni soovitusel asuda koolikohustust täitma ühe õppeaasta võrra hiljem. Koolikohustuse täitmise alustamise edasilükkamise taotluse esitab vanem nõustamiskomisjonile. Koolikohustuse täitmise edasilükkamise tingimused ja korra kehtestab sotsiaalminister.

§ 3.   Õppes osalemine ja koolis korraldatavast õppest puudumine

  (1) Õpilasel on õigus ja kohustus täita õpiülesandeid ja osaleda temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes.

  (2) Õpilane on kohustatud:
  1) õppima võimetekohaselt, end arendama ja oma teadmisi pidevalt täiendama;
  2) suhtuma lugupidavalt kaasinimestesse ja järgima üldtunnustatud moraalinorme;
  3) täitma kooli kodukorda ning kandma vastutust selle rikkumise eest;
  4) täitma teisi seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest tulenevaid kohustusi;
  5) täitma õpiülesandeid ja osalema õppetöös vastavalt konkreetse õpilase jaoks kooli poolt ettenähtud tunniplaanile ja õppekorraldusele.

  (3) Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel.

  (4) Kool hindab, kas õppest puudumise põhjuseid saab lugeda mõjuvaks.

  (5) Õppetundidest puudumise mõjuvad põhjused on järgmised:
  1) õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;
  2) läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud, sealhulgas rahvatervise seaduse § 8 lõike 2 punkti 3 alusel sotsiaalministri määruses sätestatud ilmastikutingimused, mille puhul on põhjendatud õppest puudumine;
  3) olulised perekondlikud põhjused;
  4) muud kooli poolt mõjuvaks loetud põhjused.

  (6) Kool sätestab kooli kodukorras õppest puudumisest teavitamise korra.

  (7) K ool on kohustatud õppest puudumiste üle arvestust pidama ning tegema kokkuvõtte vähemalt üks kord õppeveerandi jooksul ja teavitama sellest õpilase vanemat.

§ 4.   Õpilase vanema õigused, kohustused ja vastutus koolikohustuse täitmise tagamata jätmise eest

  (1) Õpilase vanemal on õigus:
  1) saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilaste õiguste ja kohustuste kohta;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujundamisele;
  3) saada nõu õppe- ja kasvatusküsimustes;
  4) pöörduda oma õiguste kaitseks kooli hoolekogu, pedagoogilise nõukogu, kooli direktori, linnavalitsuse haridus- ja kultuuriameti ning linnavalitsuse sotsiaalameti töötajate, Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanema, politseiametniku poole.

  (2) Õpilase vanem on kohustatud võimaldama ja soodustama koolikohustuse täitmist, sealhulgas:
  1) looma koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
  2) esitama koolile oma tõesed kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
  3) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
  4) tegema koostööd kooliga käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras;
  5) kasutama meetmeid, mida talle pakub kool või Viljandi linn;
  6) pöörduma kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole;
  7) taotlema vajaduse korral koolilt ja õpilase linnavalitsuselt õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist.

  (3) Õpilase vanema vastutus. Kui õpilase vanem ei täida käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud kohustusi, on linnavalitsus kohustatud kasutusele võtma vajalikud meetmed õpilase õiguste kaitsmiseks:
  1) õpilase vanemat karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut, kui tema koolikohustuslik laps ei ole kantud ühegi kooli nimekirja või on ühe õppeveerandi jooksul põhjendamata puudunud rohkem kui 20 protsendist õppetundidest;
  2) õpilase vanemat ei karistata, kui ta on koolilt või linnavalitsuselt taotlenud koolikohustuse täitmise tagamiseks meetmete rakendamist, on kooli või linnavalitsuse poolt pakutud ja rahastatud meetme rakendamisega nõustunud ning rakendamisel ka aktiivselt osalenud, kui sellekohased meetmed eeldavad vanema taotlust, nõusolekut või aktiivset osalemist;
  3) õpilase vanemale määratud rahatrahvi võib õpilase vanema nõusolekul asendada üldkasuliku tööga, kasvatusalase koolitusega või õpilasega koostegevusega. Õpilase vanem rakendatakse üldkasulikule tööle 10–50 tunni ulatuses, tööst ja õppimisest vabal ajal. Üldkasuliku töö eest tasu ei maksta. Üldkasulikule tööle rakendatud õpilase vanemale laienevad töö- ja tervisekaitset reguleerivad õigusaktid. Kui õpilase vanem hoidub üldkasulikust tööst kõrvale, pööratakse temale määratud trahv täitmisele.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid ning väärtegude kohtuväliseks menetlejaks on linnavalitsus.

§ 5.   Koolikohustusliku õpilase õppest puudumisest teavitamine

  (1) Õpilase vanem teavitab hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval kooli õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest. Kui õpilase vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, informeerib kool sellest vanemat hiljemalt järgmisel õppepäeval. Hiljemalt ülejärgmisel õppepäeval pärast puudumise põhjuste äralangemist teavitab õpilase vanem kooli puudumise kestusest.

  (2) Kui koolitöötajal on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigustaotleda õpilase vanemalt täiendavaid selgitusi või pöörduda õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse poole, kes korraldab meetmete rakendamise puudumise tegelike põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks.

  (3) Kui õpilase vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud ning koolil ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool sellest õpilase elukohajärgset omavalitsust hiljemalt järgmisel õppest puudumise päeval. Sellisel juhul on linnavalitsus kohustatud korraldama meetmete rakendamise puudumise põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks.

  (4) Andmed õpilaste kohta, kes on ühe õppeveerandi jooksul õppest mõjuva põhjuseta puudunud enam kui 20 protsendist õppetundidest, kantakse hariduse infosüsteemi õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrisse.

§ 6.   Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine koolis

  (1) Koolikohustuse täitmise tagamiseks kohaldab kool õppest mõjuva põhjuseta puudunud õpilaste suhtes tulenevalt puudumise põhjusest ühte või mitut õigusaktides sätestatud tugi- ja mõjutusmeedet.

  (2) Tugi ja mõjutusmeetmete rakendamise kord on sätestatud kooli kodukorras.

  (3) Kui kooli rakendatavad meetmed ei avalda mõju või neid ei ole võimalik rakendada põhjusel, et kool ei saa õpilase või õpilase vanemaga kontakti, pöördub kool järgmiste meetmete rakendamiseks õpilase elukohajärgse omavalitsuse poole.

§ 7.   Viljandi linna rakendatavad meetmed koolikohustuse täitmise tagamiseks

  (1) Koolikohustuse täitmise tagamiseks loob Viljandi linn oma pädevuse piires tingimused koolikohustuse täitmiseks ning korraldab haridus- ja kultuuriameti ning sotsiaalameti spetsialistide kaudu koolikohustuslike isikutega tegelemise.

  (2) Korraldab koolikohustuse täitmata jätmise põhjuste väljaselgitamise ning meetmete rakendamise koolikohustust mittetäitvate isikute suhtes, määrates ametikoha või struktuuriüksuse, mille ülesannete hulka see kuulub.

  (3) Korraldab vajadusel koolitusi õpilaste vanematele, kelle lapsed ei täida koolikohustust, et toetada neid tingimuste loomisel koolikohustuse täitmiseks.

  (4) Esitab alaealise mõjutusvahendite seaduse kohaselt alaealiste komisjonile taotluse alaealise õigusrikkumise asja arutamiseks.

  (5) Koolikohustuslike lastega tegelevad järgmised linnavalitsuse struktuuriüksused:
  1) koolikohuslike isikute üle arvestuste pidamist korraldab haridus- ja kultuuriamet vastavalt õigusaktidega sätestatud korras;
  2) koolikohustuse täitmata jätmise põhjuste väljaselgitamise ja esmaste meetmete rakendamisega tegelevad sotsiaalameti lastekaitsespetsialistid;
  3) koolikohustuse täitmata jätmise põhjuste väljaselgitamist ning meetmete rakendamist koolikohustust mittetäitvate isikute suhtes korraldab Viljandi linna hoolekandekomisjon (edaspidi hoolekandekomisjon).

§ 8.   Meetmete rakendamise korraldamine

  (1) Kui kooli poolt rakendatud meetmed ei ole mõju avaldanud siis pöördub kool hiljemalt teisel tööpäeval peale põhjuseta puudumise õppepäeva linnavalitsuse lastekaitsespetsialistide poole.

  (2) Kool teatab juhtumist direktori poolt kinnitatud teatisega, mille vorm on toodud määruse lisas.

  (3) Esitatud teatise alusel toimub juhtumi menetlus järgmiselt:
  1) lastekaitse spetsialist saadab õpilase vanemale vestlusele tulekuks kirjaliku kutse;
  2) kui kutsele ei reageerita, külastab õpilase kodu lastekaitsespetsialist, kaasates vajadusel politseid;
  3) kui kutsele ei reageerita, on lastekaitsespetsialistil õigus võtta ühendust õpilase vanema tööandjaga;
  4) kui kutsele ei reageerita ja pole võimalik saada kontakti, määrab linnavalitsus õpilase vanemale rahatrahvi;

  (4) Hoolekandekomisjon koostab vestluse põhjal õpilase ja õpilase vanemaga juhtumipõhiselt vastavate meetmete rakendamise kava ja tegevuskava.

  (5) Hoolekandekomisjon kasutab mõjutusvahenditena erinevaid meetmeid, sealhulgas:
  1) vestlus;
  2) nõustamine;
  3) koolitusele suunamine;
  4) tugi- ja erialaspetsialistide poole suunamine;
  5) alaealiste komisjonile taotluse esitamine alaealise õigusrikkumise asja arutamiseks.

  (6) Kui hoolekandekomisjoni poolt määratud meetmeid ei rakendata ja koolikohustuse täitmine ei parane, kohaldatakse õpilase vanemale karistus õigusaktidega sätestatud korras.

  (7) Hoolekandekomisjoni protokollilised otsused kinnitab linnavalitsus.

§ 9.   Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist.

Kalle Jents
Linnapea

Marko Kotsar
Jurist linnasekretäri ülesannetes

Lisa Teatis

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json