Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Keila Noortekeskuse põhimäärus

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 16.10.2012, 37

Keila Noortekeskuse põhimäärus

Vastu võetud 19.06.2012 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 35 lõike 2 ja noorsootöö seaduse § 8 punkti 6 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Asutuse nimetus ja liik

  (1) Asutuse nimetus on Keila Noortekeskus, mille ametlik lühend on KNK (edaspidi KNK).

  (2) KNK on Keila Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav asutus, mille koosseis ja struktuur kinnitatakse linnavalitsuse korraldusega.

  (3) KNK on linna noorsootöö keskus, kus korraldatakse tööd kõigis noorsootöö valdkondades.

§ 2.   Asukoht ja aadress

  KNK asukoht on Eesti Vabariik, Harjumaa, Keila linn ja aadress on Paldiski mnt 28f, Keila linn, 76606 Harjumaa.

§ 3.   Tegevuse alused

  KNK juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi, Keila Linnavolikogu (edaspidi volikogu) ning linnavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 4.   Sümboolika

  KNK-l on oma sümboolika, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab juhataja kooskõlastatult linnavalitsusega.

§ 5.   Põhimääruse kinnitamise ja muutmise kord

  KNK põhimääruse kinnitab ja selles teeb muudatusi volikogu linnavalitsuse ettepanekul. Põhimäärus ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks KNK töötajatele.

§ 6.   Arengukava

  (1) Järjepideva arengu tagamiseks koostab KNK enda arengukava.

  (2) Vähemalt kolmeks aastaks koostatud arengukavas lähtutakse Keila linna arengukavast ning selles määratakse:
  1) arengusuunad ja arengueesmärgid;
  2) tegevuskava;
  3) töös rakendatavad juhtpõhimõtted;
  4) arengukava tulemuste hindamise ja muutmise kord.

  (3) KNK arengukava ja selle muudatused kinnitab linnavalitsus.

2. peatükk EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 7.   Tegevusvaldkond ja eesmärk

  (1) KNK tegevusvaldkond on noorsootöö koordineerimine, korraldamine ja arendamine Keila linnas. KNK eesmärk on luua noortele tingimusi ja võimalusi vaba aja sisustamiseks ning arendavateks tegevusteks läbi kultuuri-, spordi-, tervise-, sotsiaal-, rahvusvahelise- ja huvitegevuse.

  (2) Seatud eesmärgi saavutamiseks täidab KNK järgmisi ülesandeid:
  1) KNK haldamine ja avatud noorsootöö korraldamine, pakkudes noortele täiendavaid võimalusi arendavaks tegevuseks ja oma vaba aja sisustamiseks läbi aktiivse kaasamise ja osaluse;
  2) noorte vaimse ja kehalise arengu soodustamine ning toimetulevaks ühiskonnaliikmeks kujunemise toetamine läbi noorte kultuuri-, tervise- ja kodanikukasvatuslike tegevuste;
  3) tingimuste loomine noore isiksuse mitmekülgseks arenguks noorte osaluse, kaasamise ja vahetu kogemuse kaudu;
  4) Keila linna noorteinfo vahendamine ja karjääriteenuste osutamine;
  5) noorte omaalgatuslike projektide toetamine ning ülelinnaliste noorteprojektide ja noorteürituste korraldamine;
  6) erinoorsootöö korraldamine sh võimaluste loomine erivajadustega noortele;
  7) noorte mitteformaalse ja informaalse õppimise ning sotsiaalse arengu soodustamine;
  8) Keila linna noorsootöö ja noorsootöö kvaliteedi arendamine;
  9) koostöö teiste Keila linna asutustega tegevuste koordineerimiseks.

  (3) KNK võib vastavalt vajadusele täita põhitegevusega seotud ülesandeid, sh:
  1) anda mitteformaalõpet täiskasvanutele;
  2) korraldada info- ja õppematerjalide kirjastamist;
  3) üürida ja/või rentida KNK kasutuses oleva vara kooskõlas Keila linnavara eeskirjaga.

  (4) KNK tegevuste korraldamise aluseks on tegevus- ja päevakavad ning KNK töötajate poolt koostatud KNK käsiraamatus sätestatud põhimõtted.

§ 8.   Tegevused põhiülesannete täitmiseks

  (1) Põhiülesannete täitmiseks KNK:
  1) korraldab noortele töö-, projekt- ja puhkelaagreid;
  2) korraldab noortele koolivaheaja programme;
  3) korraldab huvitegevust ja mitteformaalset õpet;
  4) korraldab nii rahvusvahelisi kui siseriiklikke noorteprojekte ja noortevahetusi;
  5) korraldab ülelinnalisi ning piirkondlikke üritusi ning tegevusi noortele;
  6) korraldab ennetusalaseid tegevusi ja mobiilset noorsootööd;
  7) loob tingimused erinevate huvigruppide tegevusteks;
  8) korraldab noorte jaoks olulise info kogumist, säilitamist, edastamist ja nõustamist mitmesuguste infokanalite ning tegevuste kaudu;
  9) tegeleb noorsootöö arendustegevusega ja osaleb linna noorsoopoliitika kujundamisel;
  10) töötab välja ja viib ellu linna noorsootöö arenguks olulisi sihtprogramme ja –projekte;
  11) korraldab ja vahendab noorsootööalaseid täiendkoolitusi;
  12) osutab põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid, korraldab tasulisi üritusi ja müüb endavalmistatud esemeid;
  13) arendab piirkondlikult ja ülelinnaliselt noorte võimalusi ühiskonnaelus kaasa rääkida;
  14) arendab koostööd teiste samalaadsete organisatsioonidega Eestis ja välismaal;
  15) esindab Keila linna noorsootööd Eestis ja välismaal.

  (2) Tingimuste loomisel teadmiste ja oskuste omandamiseks lähtutakse noorte vajadustest ja huvidest.

  (3) Tegevuste läbiviimisel kasutatakse erinevaid meetodeid (avatud noorsootöö meetod, seminarid, õpitoad, üritused jt).

3. peatükk JUHTIMINE 

§ 9.   Juhataja

  (1) KNK tööd juhib juhataja, kes võetakse tööle avaliku konkursi korras. Konkursi kuulutab välja, selle läbiviimise korra kehtestab ja tulemused kinnitab linnavalitsus.

  (2) Töölepingu juhatajaga sõlmib, seda muudab ja selle lõpetab linnapea või tema volitatud ametiisik.

  (3) Juhataja ülesanne on tagada KNK-le pandud ülesannete ja kohustuste õiguspärane ning otstarbekas täitmine.

  (4) Juhataja on töölepingu kehtivuse ajal KNK seadusjärgne esindaja.

  (5) Juhataja äraolekul asendab teda juhataja poolt käskkirjaga määratud KNK töötaja.

§ 10.   Juhataja ülesanded ja vastutus

  Juhataja:
  1) koostab ja esitab KNK eelarve projekti Keila linna õigusaktides kehtestatud korras ja tähtaegadel;
  2) vastutab KNK arengu ja eelarvevahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
  3) korraldab KNK valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist vastavalt Keila linnavara eeskirjale ning vastutab selle heaperemeheliku kasutamise ja säilimise eest;
  4) tegutseb KNK nimel ja esindab KNK-d ilma erivolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes ning suhetes juriidiliste ja füüsiliste isikutega, v.a juhul, kui Eesti Vabariigi või Keila linna õigusaktid sätestavad teisiti;
  5) teeb tehinguid KNK põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks eelarves selleks ette nähtud vahendite piires ja tagab eelarves kavandatud tulude täitmise ning laekumise;
  6) vastutab linnavalitsuse raamatupidamisteenistusele vajalike dokumentide ja informatsiooni õigeaegse edastamise eest;
  7) teeb linnavalitsusele ettepaneku KNK struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitamiseks;
  8) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud;
  9) kehtestab reeglid töökorraldusele ja muud töökorralduslikud dokumendid;
  10) annab oma pädevuse piires KNK töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  11) tagab seaduste ja muude Eesti Vabariigi ja Keila linna õigusaktide ning lepingutega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
  12) korraldab KNK-sse saabunud teabenõuetele, kirjadele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamist ja nende lahendamist;
  13) teeb linnavalitsusele ettepanekuid teenuste hindade kehtestamiseks;
  14) korraldab noorte ja töötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse;
  15) tagab töötervishoiu, tööohutuse ja tuletohutusse nõuete täitmise;
  16) korraldab noorte ja noorsootöötajate kaitse hädaolukorras;
  17) otsustab mõjutusmeetmete rakendamise,
  18) tegeleb enesetäiendamisega ja võtab osa koolitustest;
  19) tagab KNK-s toimiva meeskonna;
  20) koordineerib KNK arengukava ja tegevuskavade koostamist;
  21) korraldab KNK kvaliteedi hindamise ja juhtimise;
  22) teeb linnavalitsusele ettepaneku KNK lahtiolekuaegade kehtestamiseks;
  23) on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees;
  24) täidab muid tema töökohustustega seonduvaid ülesandeid.

4. peatükk MAJANDAMISE ALUSED, JÄRELEVALVE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE  

§ 11.   Vara

  (1) KNK vara kuulub Keila linna omandisse, selle valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub volikogu kehtestatud korras.

  (2) KNK hoiab korras oma ruumid, territooriumi, inventari ja muud vahendid linna eelarves talle ettenähtud vahendite piires.

§ 12.   Eelarve

  (1) KNK eelarve kinnitab volikogu Keila linna eelarve koosseisus.

  (2) KNK eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigi- ja linnaeelarvest, sihtotstarbelistest laekumistest, annetustest ning tasuliste teenuste osutamisest saadud tuludest ja muudest tuludest.

  (3) KNK võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutest ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele õigusaktidega kehtestatud korras. Eraldatud või annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi. Juhataja peab eraldisest ja annetusest teavitama linnavalitsust.

  (4) Juhataja korraldab KNK tegevust selleks ettenähtud eelarve piires.

§ 13.   Asjaajamine ja aruandlus

  (1) KNK asjaajamis- ja suhtlemiskeel on eesti keel.

  (2) KNK asjaajamist reguleerib linnavalitsuse kehtestatud Keila linna asutuste ühtne asjaajamiskord.

  (3) KNK esitab oma tegevuse kohta tegevuse-, statistilisi- ja eelarve täitmise aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

  (4) KNK raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab linnavalitsus.

§ 14.   Järelevalve

  (1) Teenistuslikku järelevalvet KNK ja KNK juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teeb linnavalitsus.

  (2) KNK finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib volikogu revisjonikomisjon, riigieelarveliste vahendite kasutamist Riigikontroll.

  (3) Järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama järelevalve organi määratud tähtpäevaks.

§ 15.   Tegevuse lõpetamine

  (1) KNK tegevuse lõpetab linnavalitsuse ettepanekul volikogu oma otsusega õigusaktides ette nähtud korras.

  (2) KNK lõpetamisega seotud kulud kaetakse Keila linna eelarvest.

  (3) Tegevuse lõpetanud KNK õigused ja kohustused lähevad üle linnavalitsusele või volikogu poolt määratud asutusele.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 16.   Põhimääruse kehtetuks tunnistamine

  Keila Linnavolikogu 28.10.2003 otsuse nr 56 „Keila Avatud Noortekeskuse moodustamine“ punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 17.   Keila Avatud Noortekeskuse nime muutmine

  Keila Avatud Noortekeskus kannab alates määruse jõustumisest nime Keila Noortekeskus.

§ 18.   Määruse avalikustamine

  Määrus avalikustatakse Keila linna veebilehel ja KNK veebilehel.

§ 19.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2012. a.

Ago Kokser
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json