SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja väljamaksmise kord ning tähtajad Ridala vallas

Väljaandja:Ridala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.02.2016
Avaldamismärge:RT IV, 16.10.2012, 58

Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja väljamaksmise kord ning tähtajad Ridala vallas

Vastu võetud 05.03.2009 nr 102

Määrus kehtestatakse Sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lg 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus reguleerib puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse (edaspidi toetus) määramist ja maksmist Ridala vallas.

§ 2.  Toetuse taotlemine

 (1) Toetuse taotlemiseks esitab isik Ridala Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) taotluse koos lapse puude raskusastme otsusega ja muud vajalikud täiendavad dokumendid (lisa 1).

 (2) Toetuse taotlemise päevaks loetakse taotluse ja sellele lisatud dokumentide vastuvõtmise päev. Kui taotlus on saadetud posti teel, loetakse toetuse taotlemise päevaks vallavalitsuses taotluse registreerimise kuupäev.

 (3) Kui toetuse taotlusele ei ole lisatud kõiki vajalikke dokumente, teatab vallavalitsus taotlejale kirjalikult esimesel võimalusel, millised dokumendid tuleb hiljemalt ühe (1) kuu jooksul täiendavalt esitada.

 (4) Kui taotleja esitab kõik vajalikud dokumendid lõikes 3 nimetatud tähtaja jooksul, loetakse toetuse taotlemise päevaks taotluse registreerimise päev. Kui taotleja ei esita kõiki vajalikke dokumente nimetatud tähtajaks, teeb vallavalitsus otsuse toetuse määramise või määramata jätmise kohta olemasolevate dokumentide alusel.

§ 3.  Toetuse määramine

  Toetuse määrab ja selle suuruse otsustab vallavalitsus.

§ 4.  Toetuse määramise algtähtaeg

  Toetus määratakse toetuse taotlemise kuule järgneva kuu esimesest kuupäevast.

§ 5.  Toetuse määramise otsus

 (1) Vallavalitsus teeb otsuse toetuse määramise või määramata jätmise kohta (edaspidi otsus) hiljemalt kümne (10) tööpäeva jooksul toetuse taotlemise päevast.

 (2) Otsus koosneb:
 1) otsuse teinud ameti nimi ja otsuse tegemise kuupäev;
 2) kirjeldavast osast, mis sisaldab kokkuvõtet toetuse taotlusest;
 3) põhjendusest, milles näidatakse ära otsuse aluseks olevad dokumendid (hooldus- ja sotsiaalteenuste ning toetuste vajaduse hindamisvahend), õigusaktide sätted ning asjaolud;
 4) resolutsioonist toetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta;
 5) toetuse suurusest;
 6) selgitusest otsuse vaidlustamise korra ja tähtaja kohta;
 7) märkest otsuse teatavaks tegemise kohta;
 8) otsuse teinud ametnike nimedest ja allkirjadest.

 (3) Toetuse määramisest või määramata jätmisest teatatakse taotlejale kirjalikult viie (5) tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

§ 6.  Toetuse maksmine

 (1) Toetust makstakse igakuiselt jooksva kuu eest:
 1) 3-16-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse ühele vanemale või võõrasvanemale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu;
 2) 16 - 18-aastase raske või sügava puudega lapse ühele vanemale või võõrasvanemale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu.

 (2) Toetust ei maksta isikule, kellele on seaduse alusel määratud raske või sügav puue.

§ 7.  Toetuse maksmise dokumendid

  Isikule, kellele on määratud toetus, vormistatakse toimik, mille alusel vormistatakse toetuse maksedokumendid.

§ 8.  Toetuse maksmise peatamine

  Toetuse maksmine peatatakse:
 1) toetuse saaja teatise põhjal;
 2) haigla teatise põhjal, kui toetuse saaja viibib järjest üle kahe (2) kuu haiglaravil;
 3) vallavalitsuse korralduse alusel, kui lapsevanem ei täida Perekonnaseadusest tulenevat kohustust puudega last kasvatada ja tema eest hoolitseda.

§ 9.  Toetuse maksmise jätkamine

  Toetuse maksmise peatamise asjaolude äralangemisel jätkatakse toetuse maksmist nende asjaolude äralangemisele järgnevast kuust.

§ 10.  Toetuse ümberarvutamine

  Toetuse suurendamist või vähendamist tingivate asjaolude tekkimisel arvutatakse toetus ümber nende asjaolude tekkimise kuule järgneva kuu esimesest kuupäevast.

§ 11.  Toetuse maksmise lõpetamine

 (1) Toetuse maksmine lõpetatakse toetuse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude tekkimise kuule järgnevast kuust.

 (2) Toetuse maksmine 16 kuni 18-aastase sügava või raske puudega lapse ühele vanemale või võõrasvanemale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu, lõpetatakse puudega lapse 18-aastaseks saamise kuul.

 (3) Toetuse saaja teadliku valeandmete esitamise või toetuse saamist mõjutavate andmete mitteesitamise tõttu lõpetatakse toetuse maksmine vallavalitsuse motiveeritud otsuse alusel, millest teatatakse toetust saanud isikule hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul. Liigselt makstud summad nõutakse tagasi.

§ 12.  Teatamise kohustus

  Toetuse saaja on kohustatud teatama kirjalikult asjaoludest, mis toovad kaasa määratud toetuse maksmise peatamise, lõpetamise või suuruse muutmise, kümne (10) päeva jooksul nende asjaolude tekkimisest.

§ 13.  Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 01. märtsist 2009. a.

§ 14.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Olev Peetris
Volikogu esimees

Lisa Taotlus