KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Rõuge valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Rõuge Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.10.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.10.2013, 66

Rõuge valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 29.04.2009 nr 9
KO 2009, 97, 1347
jõustumine 01.05.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.08.2013RT IV, 16.10.2013, 1819.10.2013

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 362, “Loomakaitseseaduse” § 2 lõike 3, § 3 lõike 1 ja § 5, “Loomatauditõrje seaduse” § 12 lõigete 1 ja 2 ja Vabariigi Valitsuse 16. aprilli 2002 määruse nr 130 «Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord» alusel.

§ 1.   Koerte ja kasside pidamise eeskirja eesmärk

  (1) Käesolev eeskiri sätestab koerte ja kasside (edaspidi loom) pidamise nõuded Rõuge valla haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele (edaspidi loomapidaja), kelle omandis või valduses on loom.

  (3) Koerte ja kasside pidamisel lähtutakse “Loomakaitseseadusest”, “Veterinaarkorralduse seadusest, “Loomatauditõrje seadusest” ja muudest loomapidamist reguleerivatest õigusaktidest.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) Hulkuv loom on omanikuta loom, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada või kes on loomapidaja juurest lahti pääsenud ning viibib loomapidaja juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi.
  2) Avalik koht on igasugune territoorium, rajatis, hoone või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või on üldkasutatav (tänav, tee, park, haljasala, kalmistu, rand, suplemiskoht või muu puhkeala, hoov, hoone, rajatis, toitlustusettevõte, kauplus, võimla, käimla, ettevõte, elamu, trepikoda, ühissõiduk jms).
  3) Häirimine on inimeste igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus.
  4) Ohustamine on vara, inimeste elu või tervist ohtu asetav tegevus.

§ 3.   Loomapidamise nõuded

  (1) Looma on lubatud pidada loomapidajale kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil, mis peab olema piiratud viisil, et oleks välistatud looma omal tahtel välja pääsemine või inimestele ning teistele loomadele kallaletungimise võimalus.

  (2) Koera pidamisel õues tarastatud või muul moel eraldatud territooriumil on loomapidaja kohustatud paigaldama territooriumi sissepääsu juurde nähtavale kohale sildi, mis teavitab sisenejaid koera olemasolust. Käitumiselt ohtliku koera pidamisel on kohustus paigaldada territooriumi sissepääsule ja kõigile tänavaga/teega külgnevatele piirdeaedadele koera olemasolust teatava hoiatussildi. Loomapidaja peab tagama ametiülesandeid täitva isiku ohutu pääsemise territooriumile.

  (3) Korterelamus lähtutakse loomapidamisel lisaks käesolevale eeskirjale ka korteriühistu põhikirjast, kodukorrast ja muudest elamu ühist haldamist käsitlevatest dokumentidest.

  (4) Korterelamu üldkasutatavates ruumides ja territooriumil loomaga viibides on loomapidaja kohustatud järgima korteriomandite omanike kokkuleppel kehtestatud korda ja avalikku korda.

  (5) Hulkuva looma söötja peab koristama looma söötmisest tekkiva reostuse.

  (6) Loomapidaja peab tagama, et loom ei häiriks avalikku korda ega ohustaks teisi inimesi, nende vara ega loomi.

  (7) Koera võib ilma jalutusrihmata viia jalutama kohtadesse, kus on välistatud tema kokkupuutumine inimeste või teiste loomadega ning koer on piisavalt dresseeritud ja allub omaniku käskudele, samuti ei tohi omanik lasta koeral väljuda oma vaateväljast.

  (8) Kui marutaudi vastu vaktsineerimata või vastava kahtlusega loom või metsloom on hammustanud looma või inimest, peab hammustanud looma viivitamata inimestest ning teistest loomadest eraldama ja teavitama veterinaararsti.

  (9) Loomapidaja on kohustatud looma haigestumise või teadmata põhjusel suremise korral pöörduma veterinaararsti poole haigestumise või surma põhjuse väljaselgitamiseks.

  (10) Kui loomapidajaks on juriidiline isik, on tal kohustus määrata looma heaolu eest vastutav isik.

  (11) Looma poolt inimeste ja teiste loomade häirimine, ohustamine või neile kahju tekitamine on keelatud.

  (12) Loomapidaja vastutab looma poolt tekitatud kahju eest ka juhul, kui looma kasutatakse õigusvastase tegevuse takistamiseks, välja arvatud juhul, kui looma kasutatakse hädakaitseseisundis või hädaseisundis olles.

  (13) Loomapidaja peab tagama looma vaktsineerimise loomataudi vastu ning järgima loomataudist teatamise nõudeid. Esmane vaktsineerimine tuleb teostada hiljemalt 3 kuu vanustel loomadel ja hilisemad vaktsineerimised viimasest vaktsineerimisest 12 kuu möödumisel. Koera või kassi omanik kohustub pädeva ametiisiku nõudmisel esitama koera või kassi vaktsineerimist tõendava dokumendi.

  (14) Loomapidaja on kohustatud järgima sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas koristama oma looma väljaheited.

  (15) Looma on keelatud hüljata, vigastada, piinata, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi, põhjustada looma hukkumise või panna toime muu looma suhtes lubamatu tegu.

  (16) Loomapidaja peab looma teadmata põhjusel surma korral pöörduma veterinaararsti poole põhjuse väljaselgitamiseks.

§ 4.   Register

  (1) Rõuge valla haldusterritooriumil peetavad koerad registreeritakse Rõuge valla koerte registris. Koera registreerimisel väljastatakse omanikule registreerimistunnistus. Register luuakse 01. jaanuar 2010. a.

  (2) Koera märgistamisel ja registreerimisel esitab omanik järgmised andmed:
  1) omaniku nimi, elukoht, telefoninumber;
  2) koera tõug, sugu, nimi, sünniaeg, värv, eritunnused või looma kirjeldus.

  (3) Koerapidaja on kohustatud varustama looma kaelarihmaga, millele on kinnitatud metallplaat registrinumbriga, koeraomaniku nime ja telefoninumbriga.

  (4) Alates 01. jaanuarist 2011 peab koer kandma märgistusena tegevusluba omava veterinaararsti poolt paigaldatud mikrokiipi ning koer peab olema kantud registrisse. Loomapidaja peab tagama koera märgistamise 7 päeva jooksul arvates päevast, kui koer sai 3-kuuseks. Omandatud täiskasvanud koer tuleb märgistada 7 päeva jooksul arvates omandamise päevast. Käesolevat sätet ei rakendata koerte osas, kes kannavad märgistusena hästiloetavat tätoveeringut.

§ 5.   Loomapidamise nõuded avalikus kohas

  (1) Loomapidaja võib avalikus kohas viibida jalutusrihmaga ohjatud koeraga, tagades inimeste ja nende vara ning teiste loomade ohutuse. Jalutusrihmaga ohjamata võib koeraga avalikus kohas viibida inimasustusest eemalasuvates kohtades, kui on tagatud loomapidaja pidev järelevalve koera üle ning võimalus koer vajaduse korral koheselt jalutusrihma külge kinnitada. Käesolevas punktis sätestatut ei kohaldata pimeda juhtkoera ning teenistusülesandeid täitva koera suhtes.

  (2) Koeraga rahvarohketes kohtades (näiteks rahvakogunemised ja muud rahvaüritused) viibimisel peab koer olema ohjatud jalutusrihmaga ja tal peab olema peas suukorv. Seda nõuet ei kohaldata pimeda juhtkoera ning teenistusülesandeid täitva koera suhtes. Muudel juhtudel avalikus kohas viibimisel peab suukorv olema peas koeral, kes on ohtliku loomuga või kes on varem inimesi või loomi ohustanud või rünnanud. Ohtliku loomuga koer peab avalikus kohas olema loomapidaja erilise järelevalve all.

  (3) Loomapidaja võib avalikus kohas viibida jalutusrihmaga ohjatud kassiga või kassiga, kes on vastavas väljapääsemist välistavas ning looma tervisele ohutus kandmispuuris või -kotis, tagades inimeste ja nende vara ning teiste loomade ohutuse.

  (4) Ühissõidukis peab koer olema kinnitatud jalutusrihma külge ning koeral peab olema peas suukorv, välja arvatud juhul kui suukorvi kandmine ei ole koeratõust tulenevalt võimalik. Jalutusrihma asemel võib koer olla vastavas väljapääsemist välistavas ning looma tervisele ohutus kandmispuuris või -kotis. Loomapidaja peab tagama, et koer ei ohustaks ega häiriks ühissõidukis teisi inimesi ega loomi.

  (5) Ühissõidukis peab kass olema vastavas väljapääsemist välistavas ning looma tervisele ohutus kandmispuuris või -kotis. Loomapidaja peab tagama, et kass ei ohustaks ega häiriks ühissõidukis teisi inimesi ega loomi.

  (6) Koera vedamisel isiklikuks kasutamiseks mõeldud sõidukis peab tagama sõidukis viibijate ja koera ohutuse. Kassi võib isiklikuks kasutamiseks mõeldud sõidukis vedada selleks ettenähtud puuris või kotis.

  (7) Koera võib jätta suukorviga ning lahtipääsemist välistaval moel kinniseotuna avalikku kohta ajaks, mil loomapidaja viibib lähedalasuvas hoones või lähedalasuval territooriumil, kui sellega ei ohustata koera tervist, avalikku korda ja teisi inimesi või loomi ning loomapidaja eemalviibimine jääb mõistliku aja piiridesse, kuid mitte kauemaks kui pool tundi.

  (8) Looma võib jätta väljapääsemist välistaval moel varjulises kohas paiknevasse sõidukisse, mil loomapidaja viibib lähedalasuvas hoones või lähedalasuval territooriumil, kui sellega ei ohustata looma tervist, avalikku korda ja teisi inimesi või loomi ning loomapidaja eemalviibimine jääb mõistliku aja piiridesse, kuid mitte kauemaks kui pool tundi. Sellisel juhul peab sõiduk olema paigutatud otsese päikesevalguse eest varjatud kohta ning loomale peab olema tagatud hingamiseks vajaliku õhu juurdepääs. Kui väline õhutemperatuur ületab varjulises kohas 20ŗ soojakraadi, on looma autosse jätmine keelatud.

  (9) Loomapidaja on kohustatud koheselt koristama avalikus kohas, kaasa arvatud korterelamu trepikojas looma tekitatud reostuse.

  (10) Looma on keelatud ujutada ja pesta avalikes supelkohtades.

  (11) Avalikus kohas on keelatud viibida nakkusohtliku loomaga.

  (12) Loomapidaja ei või loomaga viibida avalikus kohas, kuhu on paigutatud vastav loomaga viibimist keelav märk. Loomaga on keelatud viibida meditsiiniasutuses, välja arvatud veterinaarkliinikutes ja muudes loomade ravimiseks mõeldud meditsiiniasutustes. Käesolevas punktis sätestatut ei kohaldata pimeda juhtkoera ning teenistusülesandeid täitva koera suhtes.

§ 6.   Hulkuvate loomade püüdmine ja hukkamine

  (1) Hulkuvate loomade püüdmist korraldab Rõuge Vallavalitsus.

  (2) Hulkuva looma püüdmise ja varjupaika toimetamise kulud tasub loomapidaja kohalikult omavalitsuselt vastava nõude saamisel.

  (3) Hulkuva looma püüdmisel tuleb kontrollida, kas loom on identifitseeritav ja kas teda on võimalik kohe tagastada omanikule. Kui hulkuv loom on identifitseeritav, kuid teda ei ole võimalik kohe tagastada loomapidajale, tuleb loom kuni loomapidajale tagastamiseni paigutada hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud kohta (varju- või hoiupaika).

  (4) Kui hulkuv loom ei ole identifitseeritav, tuleb omaniku kindlakstegemist alustada viivitamatult peale looma varjupaika toomist. Looma omaniku leidmiseks tuleb avaldada vähemalt looma välimuse kirjeldus, leidmise koht ja aeg, soovitavalt ka looma pilt kohalikus või maakondliku levikuga ajalehes, samuti varjupaiga ja kohaliku omavalitsuse kodulehel.

  (5) Varjupaik on kohustatud pidama looma varjupaigas vähemalt 14 päeva pärast looma kohta teabe avalikustamist. Kui selle aja jooksul ei ole loomapidajat leitud, võib looma üle anda uuele omanikule. Kui loomale ei ole leitud uut omanikku või asenduskodu, võib looma hukata.

  (6) Omanikuga looma varjupaigas pidamise, sealhulgas veterinaarülevaatuse kulud tasub loomapidaja looma tagastamisel.

  (7) Ohtliku looma võib hukata enesekaitseks, kui looma rünnak ohustab inimese elu või tervist ja rünnakut ei ole võimalik teisiti vältida või tõrjuda.

§ 7.   Koerte ja kasside pidamise eeskirja rikkumine

  (1) Koerte ja kasside pidamise eeskirjade nõuete rikkumise eest karistatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 663 alusel § 664 lõikes 2 nimetatud isikute poolt.

  (2) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsus ja politseiprefektuur vastavalt oma pädevusele.

  (3) Järelevalvet teostaval isikul on õigus käesoleva seaduse täitmise tagamiseks teha ettekirjutusi. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib rakendada sunnivahendeid asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on 3200 eurot.
[RT IV, 16.10.2013, 18 - jõust. 19.10.2013]

§ 7.   Lõppsätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 01. mail 2009. a.

/otsingu_soovitused.json