Teksti suurus:

Tallinna Linnavolikogu 23. jaanuari 2014 määruse nr 3 "Messitoetuse andmise kord" muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.11.2015
Avaldamismärge:RT IV, 16.10.2015, 1

Tallinna Linnavolikogu 23. jaanuari 2014 määruse nr 3 "Messitoetuse andmise kord" muutmine

Vastu võetud 01.10.2015 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 22 lg 1 p 5, konkurentsiseaduse § 301 lg 1 ja § 33 ning Tallinna põhimääruse § 6 lg 3 ja § 26 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Tallinna Linnavolikogu 23. jaanuari 2014 määruses nr 3 „Messitoetuse andmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„6) toetuse saaja - toetuse taotleja, kelle taotlus on tunnistatud vastavaks;";

2) paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:
„9) trükis - paberile trükitud reklaam- ja teabematerjal (välja arvatud visiitkaardid), mis on mõeldud klientidele messil jagamiseks;";

3) paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:
„10) esitlustarvik - paberile või kangale trükitud teabega ja kokkupandava kergkonstruktsiooniga abivahend (roll-up, bännerstend jms), mis on mõeldud messil kasutamiseks.";

4) paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Toetust antakse neil messidel osalemiseks, mille korraldaja tegevusala on viimase äriregistrile esitatud majandusaasta aruande põhjal messide korraldamine ja mis on loetletud ettevõtlusameti juhataja asjaomases käskkirjas.";

5) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„5) trükiste ja esitlustarvikute kujundamise, trükkimise ja tootmisega seotud kulud eeldusel, et arve on taotlejale väljastanud ettevõtja, kelle tegevusala viimase äriregistrile esitatud majandusaasta aruande põhjal on trüki- või kujundusteenuse osutamine.";

6) paragrahvi 4 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kulud on abikõlblikud eeldusel, et kulu on tekkinud taotleja ja ettevõtja vahelisest tehingust ning viimase äriregistrile esitatud majandusaasta aruande põhjal on ettevõtja tegevusala olnud asjaomase teenuse osutamine.";

7) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:
„(31) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kulud ühe ettevõtja osutatud teenuste ja müüdud kaupade eest on abikõlblikud 900 euro ulatuses (ilma käibemaksuta) taotluse kohta.";

8) paragrahvi 4 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(6) Abikõlblikud on kulud, mis on tekkinud alates taotleja messile registreerimisest kuni lõpparuande esitamiseni.";

9) paragrahvi 4 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(8) Kui ettevõtlusamet teeb otsuse tunnistada taotlus mittevastavaks, jäävad tehtud ja kavandatavad kulutused taotleja kanda.";

10) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:
„(9) Tulumaksuseaduse § 8 lõikes 1 sätestatud seotud isikute vahel tehtud tehingute alusel tekkinud kulud ei ole abikõlblikud.";

11) paragrahvi 6 lõike 6 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Ettevõtlusamet peatab taotluste vastuvõtmise juhataja käskkirjaga, kui kalendriaastal vastavaks tunnistatud taotluste alusel antavate toetuste kogumaht on võrdne summaga, mis on asjaomasel aastal linna eelarves ettevõtlusametile toetuse maksmiseks ette nähtud.";

12) paragrahvi 8 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Kui taotluses esineb kõrvaldatavaid puudusi, määrab ettevõtlusamet taotlejale esimesel võimalusel puuduste kõrvaldamise tähtaja. Ettevõtlusamet teavitab taotlejat sellest, millised asjaolud vajavad selgitamist ja/või täiendamist. Kui puudus kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse taotlus tähtajaks esitatuks. Kui puudust ei kõrvaldata tähtaja jooksul, võib ettevõtlusamet jätta taotluse läbi vaatamata.";

13) paragrahvi 8 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Taotleja ja taotluse vastavus määruses esitatud nõuetele otsustatakse ettevõtlusameti juhataja käskkirjaga kümne tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest.";

14) paragrahvi 8 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 8 lõike 4 teine ja kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Enne taotluste vastuvõtmise peatamist laekunud taotlused tunnistatakse vastavaks linnaeelarves selleks ette nähtud summa ulatuses ja taotluste laekumise järjekorras. Pärast taotluste vastuvõtmise peatamist laekunud taotlused, millele eelarves ette nähtud vahenditest ei piisa, jäetakse läbi vaatamata ning tagastatakse taotlejale.";

16) paragrahvi 8 lõike 5 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Ettevõtlusamet edastab käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud käskkirja taotlejale posti või e-posti teel viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.";

17) paragrahvi 9 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Aruande läbivaatamisel ja makstava toetuse määramisel lähtutakse taotlusest, ettevõtlusameti juhataja taotluse vastavaks tunnistamise käskkirjast ning aruandele lisatud abikõlblike kulude tegemist tõendavatest dokumentidest. Toetus kantakse tõendatud abikõlblike kulude eest toetuse saaja pangakontole 21 kalendripäeva jooksul arvates aruande ja selle kohustuslike lisade kontrollimisest ja aruande kinnitamisest.";

18) paragrahvi 9 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Kui toetuse saaja jätab aruande ja selle lisad tähtajaks esitamata või kui pärast taotluse vastavaks tunnistamist ilmneb taotlejale esitatavate nõuete mittevastavus, tunnistab ettevõtlusamet taotluse vastavaks tunnistamise käskkirja kehtetuks ja teavitab toetuse saajat sellest viivitamata.";

19) paragrahvi 10 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(5) Ettevõtlusametil on õigus pärast toetuse väljamaksmist avalikustada Tallinna veebilehel toetuse saaja nimi, tegevusvaldkond, messi nimetus, millel toetuse saaja osales, ja toetuse summa.".

§ 2.   Määrus jõustub 1. novembril 2015.

Kalev Kallo
Tallinna Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json