Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Palupera valla arengukava 2012-2025 muutmine ja uue redaktsiooni vastuvõtmine

Väljaandja:Palupera Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 16.10.2015, 15

Palupera valla arengukava 2012-2025 muutmine ja uue redaktsiooni vastuvõtmine

Vastu võetud 08.10.2015 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 7, § 37² lõigete 3 ja 7 ning Palupera valla põhimääruse § 11 lg 1 punkti 8 ja § 67 lõike 7 alusel.

§ 1.  Palupera valla arengukava 2012-2025 kinnitamine

 (1) Kinnitada Palupera valla arengukava 2012-2025 uus redaktsioon vastavalt lisale.

 (2) Kinnitada Palupera valla arengukava tegevuskavad aastateks 2016-2020 vastavalt arengukava peatükkidele 3.2 ja 3.3.

§ 2.  Määruste kehtetuks tunnistamine

Tunnistada kehtetuks Palupera Vallavolikogu 04.09.2012. a määrus nr 13 „Palupera valla arengukava 2012-2025 vastuvõtmine“.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Vambola Sipelgas
Volikogu esimees

Lisa Palupera valla arengukava 2012-2025