Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Kultuuri, noorsootöö ja spordi aasta aunimetused ja preemiad

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 16.10.2018, 6

Kultuuri, noorsootöö ja spordi aasta aunimetused ja preemiad

Vastu võetud 11.10.2018 nr 40

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja Tartu linna põhimääruse § 28 lõike 6 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega reguleeritakse Tartu linna kultuuri, noorsootöö ja spordi aasta aunimetuste ja nendega kaasnevate preemiate saajate kandidaatide esitamise, aunimetuse ja preemia saaja väljaselgitamise, preemia suuruse ja preemia väljamaksmise korda.

  (2) Käesolevas määruses nimetatud kultuuri, noorsootöö ja spordi aasta aunimetusi ja preemiad antakse üks kord aastas. Aunimetusega kaasneva preemia suurus on 1000 eurot.

§ 2.   Kultuuri aunimetus ja preemia

  (1) Tartu linna kultuuri aasta aunimetus Tartu Kultuurikandja ja sellega kaasnev preemia on Tartu linna tunnustus Tartus tegutsevale isikule ja kollektiivile, kes on aasta jooksul saavutanud silmapaistvaid tulemusi kultuuri alal, või isikule ja kollektiivile, kelle töö ja tegevus on olulisel määral aidanud kaasa kultuuriväärtuste loomisele Tartu linnas.

  (2) Kultuuri aasta aunimetus määratakse järgmistes kategooriates:
  1) aasta kultuurisündmus – eelnenud kalendriaastal avalikkusele esitletud originaalne teos, mida iseloomustab kõrge kunstiline tase;
  2) aasta kultuuriorganisatsioon – loominguline kollektiiv, kes on eelnenud kalendriaastal saavutanud silmapaistvaid tulemusi kultuuri valdkonnas;
  3) aasta teose looja – teose autor või esitaja, kes on eelnenud kalendriaasta jooksul saavutanud silmapaistvaid loomingulisi tulemusi;
  4) aasta rahvakultuurikandja – isik, kes on eelnenud kalendriaastal saavutanud silmapaistvaid tulemusi pärimuskultuuri hoidmisel ja arendamisel;
  5) aasta noor kultuurikandja – kuni 26-aastane teose autor või esitaja, kes on eelnenud kalendriaasta jooksul saavutanud silmapaistvaid loomingulisi tulemusi;
  6) aasta kultuurikorraldaja – isik, kes on eelnenud kalendriaasta jooksul saavutanud silmapaistvaid tulemusi kultuurivaldkonna edendamisel;
  7) aasta kultuurikajastaja – isik, kes on eelnenud kalendriaasta jooksul kajastunud mitmekülgselt Tartuga seotud kultuurisündmusi meedias;
  8) aasta uustulnuk – isik või loominguline kooslus, kes on eelnenud kalendriaastal toonud avalikkuse ette ainulaadse kultuurisündmuse, mis oluliselt rikastas Tartu kultuurielu;
  9) aasta kultuurisõbralik ettevõte – äriühing, kelle põhikirjas ei ole sätestatud kultuurialane tegevus, kuid kes on missioonitundlikult ning läbimõeldult toetanud kultuurivaldkonna arengut Tartus.

§ 3.   Noorsootöö aunimetus ja preemia

  (1) Tartu linna noorsootöö aasta aunimetus ja sellega kaasnev preemia on Tartu linna tunnustus Tartus tegutsevatele isikule ja organisatsioonile, kes on aasta jooksul Tartus silmapaistvalt tegutsenud noorsootöö valdkonnas või saavutanud märkimisväärseid tulemusi Tartu linna kujundamisel noortesõbralikumaks.

  (2) Noorsootöö aasta aunimetus määratakse järgmistes kategooriates:
  1) aasta noorsootöö tegija - isik või organisatsioon, kes on Tartu noorte vabal ajal oskuslikult juhendanud noori nende annete avastamisel ja ideede teostamisel, viinud ellu edukaid projekte ja/või käivitanud uuenduslikke ettevõtmisi;
  2) aasta noor tegija - 7-26aastane isik või isikud, kelle Tartus toimunud omaalgatuslik ettevõtmine on võimaldanud noortel panustada kogukonda ja/või positiivselt mõjutanud noorte elu;
  3) aasta noortesõbralik tegu - Tartus tegutseva isiku või organisatsiooni ettevõtmine, mis on aidanud muuta Tartu noorte elu meeldivamaks, uuenduslikumaks ja kaasavamaks;
  4) aasta noorsootöö teemaline üliõpilastöö - Tartu noorsootöö teemaline üliõpilastöö, mis on kaitstud auhinna määramisega samal või eelneval kalendriaastal riiklikult tunnustatud rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, magistri- või doktoriõppekava lõputööna ning käsitleb Tartu noorsootöö jaoks päevakajalisi või uuenduslikke küsimusi.

§ 4.   Spordi aunimetus ja preemia

  (1) Tartu linna spordi aasta aunimetus ja sellega kaasnev preemia on Tartu linna tunnustus Tartus aasta jooksul saavutatud silmapaistvate tulemuste eest spordi valdkonnas.

  (2) Spordi aasta aunimetus määratakse järgmistes kategooriates:
  1) aasta meessportlane - Tartus tegutseva spordiklubi liige, kes on käimasoleval aastal edukalt võistelnud riiklikel või rahvusvahelistel tiitlivõistlustel;
  2) aasta naissportlane - Tartus tegutseva spordiklubi liige, kes on käimasoleval aastal edukalt võistelnud riiklikel või rahvusvahelistel tiitlivõistlustel;
  3) aasta noorsportlane (kuni 19aastane (kaasa arvatud) noormees) - Tartus tegutseva spordiklubi liige, kes on käimasoleval aastal edukalt võistelnud noorte vanuseklassis riiklikel või rahvusvahelistel tiitlivõistlustel;
  4) aasta noorsportlane (kuni 19aastane (kaasa arvatud) neiu) - Tartus tegutseva spordiklubi liige, kes on käimasoleval aastal edukalt võistelnud noorte vanuseklassis riiklikel või rahvusvahelistel tiitlivõistlustel;
  5) aasta võistkond - Tartu spordiklubi või spordikooli võistkond, mis on käimasoleval aastal edukalt võistelnud vähemalt riiklikel tiitlivõistlustel;
  6) aasta treener - Tartu spordiklubi või spordikooli treener, kes on aasta jooksul tulemuslikult tegutsenud ja kelle treenitavad sportlased on edukalt võistelnud tiitlivõistlustel;
  7) aasta sporditegu - füüsiline isik või isikute rühm või juriidiline isik, kes on aasta jooksul edukalt edendanud Tartu spordielu, algatanud uue sportliku tegevuse, saavutanud tunnustuse riiklikul või rahvusvahelisel tasandil spordi valdkonnas või olnud muul viisil spordis edukas.

§ 5.   Ettepanek aunimetuse määramiseks

  (1) Aunimetuse määramise ettepanekute tegemine kuulutatakse välja kuu aega enne ettepanekute esitamise tähtaega.

  (2) Ettepanek peab sisaldama konkreetse aunimetuse kategooriat, andmeid isiku või organisatsiooni kohta, ülevaadet isiku saavutustest ja argumenteeritud hinnangut isiku kohta. Aasta kultuurisõbraliku ettevõtte ettepanek peab sisaldama ülevaadet äriühingu tegevustest kultuurivaldkonna edendamisel eelnenud kalendriaastal ning hinnangut tegevuse tulemuslikkusele. Aasta üliõpilastöö aunimetuse ettepanekule ei pea olema lisatud hinnangut isiku kohta, esitada tuleb üliõpilastöö ja diplomi koopia.

  (3) Ettepaneku aunimetuse määramiseks võib teha igaüks.

§ 6.   Aunimetuse määramine

  (1) Aunimetuse määramiseks moodustab kultuuriosakonna juhataja kuni 9-liikmelise komisjoni.

  (2) Komisjon võrdleb ja hindab kandidaatide saavutusi ning teeb otsuse aunimetuse määramise kohta.

  (3) Komisjonil on õigus muuta esitatud kandidaadi kategooriat.

  (4) Komisjonil on õigus jätta aunimetus määramata või määrata mõnes kategoorias mitu aunimetust.

§ 7.   Aunimetuse väljakuulutamine ja preemia väljamaksmine

  (1) Aunimetuse saajaid kuulutatakse välja ja neid tänatakse tseremoonial.

  (2) Aunimetusega kaasnev preemia makstakse välja pärast tseremoonia toimumist.

Aadu Must
esimees

/otsingu_soovitused.json