Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Räpina Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.10.2018, 8

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Vastu võetud 11.10.2018 nr 6

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 32 lõike 5 punkti 5 ja Räpina Vallavolikogu 21. märtsi 2018. a määruse nr 10 „Ülesannete delegeerimine vallavalitsusele” § 1 lõike 25 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Eeskirja reguleerimisala

  (1) Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri reguleerib õigussuhteid, mis tekivad reovee kohtkäitluse planeerimisel, ehitamisel ja kasutamisel, sealhulgas reguleerib kogumismahutitest reovee äravedu ja selle transportimist ühiskanalisatsiooni purgimiskohta Räpina valla haldusterritooriumil.

  (2) Reovee kohtkäitlussüsteemide planeerimine, rajamine, kasutamine ja hooldamine toimub ehitusseadustiku, veeseaduse ja nende alusel kehtestatud õigusaktide kohaselt.

  (3) Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri kehtib juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes:
  1) tegelevad reovee kohtkäitlusega;
  2) osutavad või kasutavad purgimisteenust.

§ 2.   Kasutatavad mõisted

  (1) Käesolevas paragrahvis nimetamata mõistete kasutamisel lähtutakse veeseaduses esitatud mõistete tähendusest, vastava mõiste puudumisel aga sõna üldlevinud tähendusest.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatule kasutatakse eeskirjas mõisteid järgmises tähenduses:
  1) imbsüsteem – omapuhasti, mille kaudu majapidamise reovesi immutatakse pinnasesse;
  2) kogumismahuti – lekkekindel äravooluta rajatis kanalisatsioonivee ajutiseks hoidmiseks;
  3) kohtkäitlus – reovee kogumine, puhastamine, pinnasesse immutamine, suublasse juhtimine või taaskasutamine, sealhulgas kompostimine, üldjuhul reovee tekkekoha kinnistu piires;
  4) kohtkäitlussüsteem – reovee tekkimise asukohas kasutatav tehnoloogiline rajatis, mida kasutatakse reovee kogumiseks (sh kuivkäimla), puhastamiseks (sh septik) või maapinda immutamiseks;
  5) kuja – kanalisatsiooniehitiste, torustik välja arvatud, lubatud kõige väiksem kaugus hoonest, joogivee salv- või puurkaevust ning muuks kui joogiveeotstarbeks kasutatavast puurkaevust;
  6) omapuhasti – ehk kohtpuhasti on rajatis, kus kõrvaldatakse reoained ja ebasoovitavad organismid reoveest mehaaniliste, bioloogiliste või füüsikalis-keemiliste võtetega ja mille projekteeritud reostuskoormus on kuni 50 inimekvivalenti (edaspidi ie);
  7) purgimiskoht – koht, mis on määratud kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas tekkekohast äraveetud reovee ühiskanalisatsiooni juhtimiseks;
  8) purgimisteenus – reovee kohtkäitlusesüsteemist reovee või –sette eemaldamine ja äravedu purgimissõidukiga ning selle väljutamine purgimiskohta;
  9) reovee bioloogiline puhastamine – ehk sekundaarne puhastamine on reoveest reoainete kõrvaldamine bioloogiliste protsesside toimel, mille tulemusena heitvesi vastab Vabariigi Valitsuse 29.11.2012. a määruses nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed1” esitatud heitvee reostusnäitajate piirväärtustele biokeemilise hapnikutarbe, heljuvaine ja keemilise hapnikutarbe osas;
  10) reoveekogumisala – ala, kus on piisavalt elanikke või majandustegevust reovee kanalisatsiooni kaudu kogumiseks ja reovee reoveepuhastisse või heitvee keskkonda juhtimiseks.
  11) septik – on pealt kinnine setiti, millesse sadestunud, läbivoolava reoveega kokku puutuva sette orgaaniline aine laguneb anaeroobselt;
  12) reovesi – üle kahjutuspiiri rikutud ja enne suublasse juhtimist puhastamist vajav vesi;
  13) purgimissõiduk (edaspidi sõiduk) – mahutiga auto, mille abil tühjendatakse reovee kogumismahutit ja veetakse reovesi/fekaal purgimiskohta;

§ 3.   Reovee kohtkäitluse üldtingimused

  (1) Reovee kohtkäitlussüsteemide kasutamine on Räpina vallas lubatud olmereovee tekkekohas nendel maa-aladel, mis Räpina valla üldplaneeringu ja Räpina valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava kohaselt on ühiskanalisatsiooniga katmata.

  (2) Räpina linnas ja Võõpsu alevikus on omapuhastite kasutamine ja heitvee pinnasesse immutamine keelatud.

  (3) Reovee kogumismahutite rajamine ja kasutamine on Räpina linnas ja Võõpsu alevikus lubatud nendel maa-aladel, mis Räpina valla üldplaneeringu ja Räpina valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava kohaselt on ühiskanalisatsiooniga katmata.

  (4) Reoveekogumisalal asuva tarbimiskoha omanikul või valdajal, kelle kohtkäitlussüsteem ei ole nõuetekohane, on kohustus liituda ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga Räpina Vallavalitsuse ettekirjutuses määratud tähtajaks, kui selleks on vee-ettevõtja välja ehitanud nõuetekohase liitumispunkti ning ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi.

  (5) Reovee eelpuhastites (muda-, liiva-, rasva- ja õlipüünised ning nende kombinatsioonides) tekkivad kontsentreeritud jäätmed (rasv, õli jms) tuleb üle anda jäätmekäitlusettevõttele või vee-ettevõtjale sellekohase kokkuleppe olemasolul.

§ 4.   Nõuded reovee kohtkäitlussüsteemidele

  (1) Reovee kohtkäitlussüsteemide tüübi ja asukoha valikul peab lähtuma veeseadusest ja selle reoveekäitlust reguleerivatest alamaktidest.

  (2) Lubatud on paigaldada vaid Euroopa standardite (EVS-EN 12050-1:2015) alusel sertifitseeritud reovee kogumismahutit ja omapuhastit või omapuhastit, mis on projekteeritud kutseseaduse kohase veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimise kvalifikatsiooni omava projekteerija poolt.

  (3) Reovee kohtkäitlussüsteemi paigaldus ja kasutamine peab vastama toote paigaldamis- ja kasutamisjuhendis toodud nõuetele.

  (4) Reovee kohtkäitlussüsteem ja kanalisatsioonitorustik peab olema lekke- ja külmumiskindel. Vältida tuleb vihma- ja lumesulavee sattumist reovee kohtkäitlussüsteemi.

  (5) Mahutite ja kaevude luugid peavad olema terved ja sulguma tihedalt.

  (6) Reovee omapuhasti peab olema ventileeritav.

  (7) Reovee kohtkäitlussüsteemil peab olema tagatud purgimissõiduki aastaringne hõlbus juurdepääs.

§ 5.   Reovee kogumismahuti, septiku, omapuhasti ehitamine ja kasutusele võtmine

  (1) Septiku kuja peab olema vähemalt 5 m.

  (2) Reovee kogumismahuti või septik ei tohi paikneda puurkaevu sanitaarkaitsealas (10-200 m) või puur- ega salvkaevu hooldusalas (10 m kaevust).

  (3) Uue hoone ehitamisel või olemasoleva hoone rekonstrueerimisel ehitusprojekti alusel tuleb lahendada reovee kogumismahuti või septiku ehitamine koos hoone ehitusprojektiga.

  (4) Olemasoleva hoone reovee kogumismahuti või septiku paigaldamiseks, ümberehitamiseks või laiendamiseks, tuleb Räpina Vallavalitsusele esitada 10 päeva enne kohtkäitlussüsteemide ümberehitamist ehitusseadustiku kohane ehitusteatis. Kui Räpina Vallavalitsus ei teavita ehitusteatise esitajat kümne päeva jooksul vajadusest ehitusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, võib ehitustegevusega alustada.

  (5) Hoone ehitamisel või rekonstrueerimisel ehitusloa kohaselt, tuleb reovee kogumismahuti või septiku kasutusele võtmiseks esitada Räpina Vallavalitsusele kogumismahuti või septiku andmed koos hoone kasutusloa taotlusega. Eraldi kogumismahutile kasutusteatist esitama ei pea.

  (6) Olemasolevale hoonele paigaldatud reovee kogumismahuti või septiku kasutuselevõtmiseks, tuleb Räpina Vallavalitsusele esitada ehitusseadustiku kohane kasutusteatis hiljemalt 5 tööpäeva peale mahuti paigaldamist.

  (7) Kohalikul omavalitsusel on õigus nõuda paigaldatud reovee kogumismahuti või septiku ülevaatust ja katsetamist selle lekkekindluse tõendamiseks.

  (8) Omapuhasti rajamisel tuleb aluseks võtta veeseaduses, ehitusseadustikus ja Vabariigi Valitsuse 29.11.2012 määruses nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed1” ning Vabariigi Valitsuse 16.05.2001 määruses nr 171 „Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded1” sätestatud tingimused.

  (9) Ehitusloa kohustusliku omapuhasti rajamiseks tuleb kohalikule omavalitsusele esitada projekteerimistingimuste taotlus, mis peab sisaldama kutseseaduse kohase veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimise kvalifikatsiooni omava projekteerija poolt koostatud eksperthinnangut. Eksperthinnang peab sisaldama:
  1) kinnistu maapinna kõrgusandmetega geodeetiline alusplaan vastavat litsentsi omava spetsialisti poolt;
  2) hinnangut kinnistu geoloogilise sobivuse kohta omapuhasti rajamiseks;
  3) hinnangut põhjavee kaitstuse ja kõrguse kohta;
  4) omapuhasti parimat võimalikku asukohta (sh asukoht puur- ja salvkaevude suhtes).

  (10) Omapuhasti rajamiseks tuleb Räpina Vallavalitsusele esitada vähemalt 10 päeva enne ehitustööde alustamist ehitusseadustiku kohane ehitusteatis koos projekteerimistingimuste alusel koostatud ehitusprojektiga. Kui Räpina Vallavalitsus ei teavita ehitusteatise esitajat kümne päeva jooksul vajadusest ehitusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, võib ehitustegevusega alustada.

  (11) Omapuhasti kasutusele võtuks tuleb hiljemalt 5 tööpäeva peale omapuhasti rajamist teksti sisestamiseks Räpina Vallavalitsusele esitada ehitusseadustiku kohane kasutusloa taotlus.

§ 6.   Reovee kohtkäitlusloa taotlemine olemasolevatele kohtkäitlussüsteemidele tiheasustusaladel

  (1) Reovee kohtkäitlusloa taotlemisel esitab kinnistu omanik vallavalitsusele:
  1) kinnistu plaani koos olemasolevate reovee kohtkäitlussüsteemide koosseisu ning paigutusega, samuti joogivee saamise rajatise paigutusega. Kinnistu plaan peab haarama planeeritava süsteemi kuja, kuhu ei tohi jääda teiste olemasolevate või planeeritavate kohtkäitlussüsteemide või salv- ja puurkaevude kujasid;
  2) reovee kohtkäitlussüsteemide ehitamise tehnilised dokumendid (joonised, sertifikaadid, kasutusjuhendid) või pädeva eksperdi hinnangu reovee kohtkäitlussüsteemide nõuetele vastavuse kohta.

  (2) Nõuetekohase taotluse ja vajalikud lisaandmed esitanud kinnistu omanikule väljastab vallavalitsus reovee kohtkäitlusloa ühe kuu jooksul arvates taotluse esitamisest tingimusel, et reovee käitlemine on võimalik keskkonna- ja tervisekaitselise ohutuse ning käesoleva eeskirja nõudeid järgides.

  (3) Loa väljastamisel tuleb lähtuda veeseadusest ja veekogusse või pinnasesse juhitava heitvee kohta esitatud nõuetest.

  (4) Kui reovee kohtkäitlusluba pole võimalik väljastada, teatab vallavalitsus sellest taotlejale kirjalikult koos keeldumise põhjusega ja puuduste kõrvaldamise tähtajaga.

  (5) Reovee kohtkäitlusloas määratakse käidelda lubatava reovee liik ja kogus, reovee käitlusviis ning vajadusel nõuded reoveele ja käitlussüsteemidele.

§ 7.   Reovee kohtkäitlussüsteemide kasutamine ja hooldamine

  (1) Reovee kohtkäitlussüsteemide kasutamine peab toimuma vastavuses keskkonna- ja tervisekaitse nõuetega.

  (2) Reovee kogumismahutit ja omapuhastit tuleb kasutada vastavalt kasutusotstarbele ja kasutamisjuhendile.

  (3) Septikut tuleb perioodiliselt sinna kogunenud settest tühjendada ja vedada nõuetekohaseks käitlemiseks purgimiskohta.

  (4) Reovee kohtkäitlussüsteemi omanik peab tagama reovee kogumismahuti, omapuhasti või kuivkäimla korrasoleku ja ümbruse hooldamise ning rajatise õigeaegse tühjendamise, et vältida mahutite ületäitumisest tingitud reovee keskkonda jõudmist.

  (5) Omapuhasti seisukorda tuleb kontrollida ja hooldustöid teostada vastavalt omapuhasti hooldusjuhendile, kuid mitte harvem kui 1 kord ühe aasta jooksul. Kontrolli tulemused ja teostatud hooldustööd tuleb kanda kirjalikus vormis peetavasse hoolduspäevikusse.

  (6) Hoolduspäevik peab sisaldama vähemalt järgmisi kandeid:
  1) omapuhasti ülevaatuse kuupäeva;
  2) omapuhasti hooldustööde (nt puhastuselementide hooldamine/vahetamine, bioaktivaatorite lisamine) kirjeldust ja teostamise kuupäeva;
  3) reovee puhastamise käigustekkiva sette äraveo koguseid ja kuupäeva.

  (7) Omapuhasti omanik peab säilitama omapuhasti hoolduspäeviku viimase viie aasta jooksul tehtud kanded.

  (8) Reovee kohtkäitlussüsteemi omanik võib tellida purgimisteenuse osutamist vaid ettevõtjalt, kes on registreeritud majandustegevuse registris EMTAK koodiga 37001 - kanalisatsioon ja heitveekäitlus.

  (9) Reovee kohtkäitlussüsteemi omanik peab nõudma tema poolt tellitud purgimisteenuse osutajalt pärast töö tegemist vastavat kviitungit ära veetud koguse ja kuupäeva kohta ning säilitama seda vähemalt 2 aastat ning esitama kviitungid järelevalve teostajale vastava nõude saamisest nõudes märgitud tähtajaks.

  (10) Teenuse tellija tasub reovee äraveo eest purgimisteenuse osutajale vastavalt nendevahelisele lepingule või äraveo maksedokumendile.

  (11) Kuivkäimla tühjendamise tingimused:
  1) kuivkäimla sisu laialilaotamine ja maasse kaevamine on tiheasustusaladel keelatud;
  2) kuivkäimla sisu tohib oma kinnistul kompostida vaid kaitstud ja keskmiselt kaitstud põhjaveega hajaasustusaladel tingimusel, et sellega ei kaasne häiringuid naaberkinnistutele;
  3) kompostitud kuivkäimla sisu tohib kõige varem aasta peale komposti valmimist väetamiseks kasutada 31. märtsist
1. detsembrini järgides keskkonna- ning tervisekaitse nõudeid;
  4) kompostitud kuivkäimla sisu ei tohi paigutada lumele või külmunud pinnasele ega veega küllastunud pinnasele.

§ 8.   Reovee purgimisteenuse osutamine

  (1) Purgimise teenust osutav ettevõtja (edaspidi ettevõtja) peab olema äriregistris registreeritud ning tema tegevusala peab olema registreeritud majandustegevuse registris (EMTAK) koodiga 37001 (kanalisatsioon ja heitveekäitlus).

  (2) Reovett on lubatud purgida üksnes spetsiaalsetesse purgimiskohtadesse. Räpina valla purgimiskoht on AS Revekori territooriumil asukohaga Aia tn 24a (katastritunnus: 70703:008:0031), Räpina linn, Räpina vald. Reovee ja fekaalide immutamine pinnasesse või laialilaotamine ning mahutite tühjendamine loodusesse (metsadesse, soodesse, põldudele, rohumaadele, jõgedesse, kraavidesse jne) või mujale selleks mitteettenähtud kohtadesse on keelatud.

  (3) Ettevõtja peab purgimisteenuste osutamiseks sõlmima lepingu (edaspidi purgimisleping) selle vee-ettevõtjaga, kelle hallatavasse ühiskanalisatsioonisüsteemi reovesi purgitakse. Purgimislepingus määratakse ära eeskirja järgne purgimiskoht, purgitava reovee lubatud kogused, selle reostusaste ja muud füüsikalis-keemilised näitajad ning purgitava reovee koguse arvestuse pidamise ja purgimise eest tasu maksmise tingimused ja kord.

  (4) Ettevõtja on kohustatud väljastama kliendile iga kord peale purgimisteenuse osutamist dokumendi (kviitungi), kus on toodud ettevõtja andmed, teenuse lühikirjeldus, ära veetud reovee kogus ja kuupäev ning reovee purgimiskoht.

§ 9.   Reovee kohtkäitlussüsteemi likvideerimine

  (1) Reovee kohtkäitlussüsteemi likvideerimisel tuleb tagada keskkonna- ja terviseohutus.

  (2) Reovee kohtkäitlussüsteemi likvideerimiseks tuleb 10 päeva enne lammutamise alustamist esitada Räpina Vallavalitsusele ehitusteatis. Kui kohalik omavalitsus ei teavita ehitusteatise esitajat kümne päeva jooksul vajadusest ehitusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, võib alustada lammutamist;

  (3) Reovee kohtkäitlussüsteemi likvideerimise üldised nõuded:
  1) reovee kohtkäitlussüsteem tuleb enne likvideerimist tühjendada § 8 lõikes 1 nimetatud ettevõtja poolt;
  2) eemaldatud reovee kohtkäitlussüsteemi süvend või tühjendatud mahuti tuleb täita pinnasega;
  3) tühjendatud reovee kogumismahutit, mida ei kasutata reovee kohtkäitlussüsteemina võib kasutada sademevee kogumismahutina;
  4) likvideerimise käigustekkivate ehitus- ja lammutusjäätmed tuleb üle anda vastavat luba omavale ettevõttele. Jäätmete matmine pinnasesse või reovee kogumismahuti või omapuhasti süvendite täitmine jäätmetega on keelatud.

  (4) Reovee kogumismahuti või omapuhasti likvideerimiseks ehitusregistrist tuleb 5 tööpäeva jooksul pärast reovee kogumismahuti või omapuhasti likvideerimist esitada Räpina Vallavalitsusele teatis ehitise likvideerimise kohta, millele lisatakse tehtud tööde täpsem kirjeldus ning lammutusjäätmete utiliseerimist tõendavad dokumendid.

  (5) Reovee kogumismahuti ja omapuhasti likvideerimise tähtajad on järgmised:
  1) ühiskanalisatsiooniga liituvatel kinnistutel – ühe aasta jooksul liitumise kuupäevast arvates;
  2) uue reovee kohtkäitlussüsteemi rajamisel – hiljemalt 3 kuud peale uue reovee kogumismahuti paigaldamist või omapuhasti rajamist.

§ 10.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Kohtkäitlussüsteemide kasutamise üle teostab järelevalvet Räpina Vallavalitsus ja Keskkonnainspektsioon vastavalt keskkonnajärelevalve seadusele, ehitusseadustikule ning käesolevale eeskirjale, kaasates vajadusel spetsialiste ning eksperte.

  (2) Järelevalve teostajal on kohtkäitlussüsteemi seaduslikkuse kontrollimiseks ja ebaseadusliku tegevuse peatamiseks või lõpetamiseks õigus nõuda kohtkäitlussüsteemi omanikult rajatiste ehitusjooniste, kasutamis- ja hooldusjuhendi esitamist, samuti ülemõõtmise ja kontrolli teostamist ning reovee kogumismahuti puhul reovee äravedu tõendava dokumentatsiooni esitamist. Rajatise kontrolli korral peab järelevalve teatama rajatise omanikule 5 tööpäeva kohtkäitlussüsteemi kontrollist ette, kus toob välja kas on vajalik kohtkäitlussüsteemi tühjendamine. Juhul, kui kohtkäitlussüsteemi tühjendamine on vajalik, tellib kohtkäitlussüsteemi omanik omal kulul kontrolli teostamise ajaks ettevõtja, kes tühjendab kohtkäitlussüsteemi.

  (3) Järelevalve teostajal on õigus rikkumiste avastamisel teha rikkujale kohustuslikke ettekirjutusi rikkumiste kõrvaldamiseks. Rikkumiste tähtajaks mittekõrvaldamisel on Räpina Vallavalitsusel õigus korraldada erakorralisel vajadusel rikkuja kulul rajatise nõuetele vastavusse viimine või likvideerimine.

  (4) Kohtkäitlussüsteemide kasutamise ja hoolduse eest vastutab nende omanik, järgides ehitise kasutamis- ja hooldusjuhendit ning reovee kohtkäitlusloa nõudeid ja Räpina Vallavalitsuse ettekirjutusi. Kohtkäitlussüsteemide omanik on kohustatud koheselt teatama Räpina Vallavalitsust ja Keskkonnainspektsiooni igast avariist, sealhulgas reoveemahutite lekkest või ületäitumisest ning võtma viivitamatult tarvitusele kõik meetmed tekkinud reostuse kõrvaldamiseks ja keskkonnaohutuse tagamiseks.

  (5) Kogumismahutite tühjendamise, veo ning mahalaadimise ajal tekkiva keskkonnareostuse puhul kannab vastutust reovee purgimisteenust osutav ettevõtja.

§ 11.   Määrus jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist

Enel Liin
vallavanem

Kalle Laht
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json