Teksti suurus:

Lääneranna Vallavalitsuse 15.02.2018 määruse nr 5 "Lääneranna valla haridusasutuste hoolekogude kord" muutmine

Väljaandja:Lääneranna Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.10.2020
Avaldamismärge:RT IV, 16.10.2020, 1

Lääneranna Vallavalitsuse 15.02.2018 määruse nr 5 "Lääneranna valla haridusasutuste hoolekogude kord" muutmine

Vastu võetud 08.10.2020 nr 6

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 ja Lääneranna Vallavolikogu 14.12.2017 määruse nr 7 „Otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegeerimine“ § 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Lääneranna Vallavalitsuse 15.02.2018 määruse nr 5 "Lääneranna valla haridusasutuste hoolekogude kord" § 3 muudetakse alljärgnevas sõnastuses:

㤠3.Hoolekogu koosseis
(1) Põhikooli hoolekogusse kuuluvad:
1) kooli pidaja esindaja;
2) vanemate esindajad, arvestusega, et võimalusel oleks esindatud kõik kooli klassiastmed, aga mitte vähem, kui viis vanemate esindajat (välja arvatud põhikoolid I-II kooliastmes);
3) õppenõukogu esindaja(d);
4) vilistlaste esindaja;
5) kooli toetavate organisatsioonide esindaja.
(2) Kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub(vad) hoolekogu koosseisu täiendavalt õpilasesinduse nimetatud esindaja(d).
(3) Kui põhikoolis on tõhustatud tuge ja erituge vajavate õpilaste eriklasse, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt hariduslike erivajadustega (edaspidi HEV) õpilasi esindav vanemate esindaja ning õppenõukogu esindaja, kes esindab tugispetsialiste.
(4) Ühe asutusena tegutseva põhikooli ja lasteasutuse või mitme lasteasutuse hoolekogu koosseisu kuulub täiendavalt õppenõukogu esindaja, kes esindab lasteasutuse õpetajaid, ning igat lasteasutuse rühma esindavad vanemate esindajad.
(5) Ühe asutusena tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi hoolekogusse kuulub täiendavalt õppenõukogu esindaja, kes esindab gümnaasiumi õpetajaid.
(6) Ühe asutusena tegutseva põhikooli ja huvikooli hoolekogu koosseisu kuulub täiendavalt õppenõukogu esindaja, kes esindab huvikooli õpetajaid, huvikooli õppurite esindaja ja huvikooli esindav vanemate esindaja. Kui koolis tegutseb huvikooli õpilasomavalitsus, kuulub hoolekogusse ka selle esindaja.
(7) Hoolekogusse kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust.
(8) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.“

§ 2.   Rakendussäte

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Margus Källe
Vallavanema asetäitja

Cariina Pähk
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json