Teksti suurus:

Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. novembri 2018. a määruse nr 35 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ muutmine

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.10.2021
Avaldamismärge:RT IV, 16.10.2021, 5

Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. novembri 2018. a määruse nr 35 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ muutmine

Vastu võetud 07.10.2021 nr 97

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

§ 1.   Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. novembri 2018. a määruse nr 35 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ muutmine

  Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. novembri 2018. a määruses nr 35 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 1 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(5) Teenuste korraldamisel ja osutamisel, mis ei ole reguleeritud määrusega, lähtutakse sotsiaalseadustiku üldosa seadusest, sotsiaalhoolekande seadusest, lastekaitseseadusest ja muudest sotsiaalkaitse tagamisega seotud õigusaktidest.“;
  2) paragrahvi 1 lõikes 8 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(8) Valitsuse hallatava asutuse poolt osutatavate teenuste loetelu, hinnad, toetuste piirmäärad kehtestab ning taotluste vormid kinnitab valitsus korraldusega.“;
  3) paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse sõna „õigusteenuse“ tekstiosaga „õigus teenuse“;
  4) paragrahvi 6 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;
  5) paragrahvi 8 lõige 1 täiendatakse punktiga 15 järgmises sõnastuses: „15) muud vajaduspõhised sotsiaalteenused.“;
  6) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses: „(21) Koduteenus on abistamine igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel, väljaarvatud füüsilist kontakti vajav abistamine.“;
  7) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 22 järgmises sõnastuses: „(22) Koduteenusel isiklik abistamine on abistamine toimingute sooritamisel, mis nõuavad isikuga füüsilist kontakti ning sisaldavad abistamist eneseteenindusel, sealhulgas pesemisel või pesemisvõimaluse korraldamisel, riietumisel, söömisel, ravimite varustamisel ning manustamisel, liikumisel ja hügieenitoimingutes.“;
  8) paragrahvi 9 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „1) toiduainete, majapidamistarvete, ravimite, tehniliste abivahendite ja sooja lõunasöögi korraldamine;“;
  9) paragrahvi 9 lõike 3 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „4) küttematerjaliga varustamine ja kütmise korraldamine;“;
  10) paragrahvi 9 lõike 3 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;
  11) määruse 2. peatükki täiendatakse paragrahviga 221 järgmistes sõnastuses:
„§ 221. Muud vajaduspõhised sotsiaalteenused
(1) Valitsus osutab või korraldab võimalusel ja lähtuvalt isiku abivajadusest muid vajaduspõhiseid sotsiaalteenuseid, mis tulenevad seadusest või isiku tegelikust vajadusest.
Muudeks vajaduspõhisteks sotsiaalteenusteks on:
1) sotsiaalnõustamine;
2) psühholoogiline nõustamine;
3) perenõustamine ja koolitus;
4) perelepitusteenus;
5) kogemusnõustamiseteenus;
6) eripedagoogiteenus;
7) logopeedi teenus;
8) kriisiabiteenus;
9) toiduabi;
10) päevakeskuse teenus eakale ja puudega isikule;
11) päevahoiuteenus täisealisele puudega isikule.“;
  12) paragrahvi 24 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „sotsiaalkomisjoni koosseisu kuuluvad sotsiaaltöö spetsialistid“ tekstiosaga „volituste piires sotsiaaltöö spetsialistid“;
  13) paragrahv 39 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Järelevalvet sotsiaalteenuste ja –toetuse osutamise üle teostab Sotsiaalkindlustusamet“.

Riina Ivanova
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json