Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Saue valla aiandusühistute teedel tasuta talvise teehoolduse tegemise kord

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.11.2012, 17

Saue valla aiandusühistute teedel tasuta talvise teehoolduse tegemise kord

Vastu võetud 25.10.2012 nr 20

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 3 punkti 2 ning § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Määrusega kehtestatakse Saue vallas asuvate aiandusühistute avalikuks kasutamiseks määramata siseteedel Saue valla poolt tasuta talvise teehoolduse teenuse (edaspidi tasuta lumetõrje teenus) osutamise tingimused ja kord.

 (2) Aiandusühistu käesoleva määruse tähenduses on Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressandmete süsteem“ alusel määratud väikekoht.

§ 2.  Tasuta lumetõrje teenuse saamise nõuded

 (1) Tasuta lumetõrje teenust osutatakse nende aiandusühistute siseteedel, mille territooriumil elab vähemalt 15 Eesti rahvastikuregistri järgi Saue valda registreeritud elanikku või vähemalt viies aiandusühistu territooriumil asuvas erinevas elamus on Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue valda registreeritud elanikud ja tee vastab vähemalt järgmistele tingimustele:
 1) tee on avatud avalikuks kasutamiseks st sissepääsu aiandusühistu territooriumile ei piirata väravate või muude füüsiliste tõketega või keelavate liiklusmärkidega;
 2) tee servad on vähemalt 1m ulatuses takistustest puhastatud ja tee servades olevad takistused (nt ilupõõsad, puuistikud, truubiotsad, kivid, kiviparkett jms) peavad olema märgistatud viisil, mis tagab nende nähtavuse pimeda ajal ja lumekihi paksusest hoolimata;
 3) tee kohalt on eemaldatud puude oksad minimaalselt 4 meetri kõrguselt ja tee laiusest laiemalt vähemalt 1,5 meetri ulatuses mõlemal poolt teed;
 4) tee kõrval ja umbteede otstes on koht, kuhu lund lükata;
 5) tee laius ja kurvikõverad võimaldavad lumetõrjetehnika liikumist ja lumetõrje ohutut tegemist;
 6) lumetõrjet ei sega teel parkivad sõidukid või muud teemaale paigutatud takistused.

 (2) Vallal on õigustasuta lumetõrje teenust mitte osutada või mitte järgida paragrahv 3 lõigetes 1 ja 2 sätestatud teenuse osutamise tähtaegasid, kui teedel ei ole täidetud käesoleva paragrahvi lõikes 1 teele sätestatud nõudeid.

 (3) Tasuta lumetõrje teenust ei osutata kui tee omanik vastavast teenusest keeldub.

§ 3.  Tasuta lumetõre teenuse osutamise tingimused

 (1) Tasuta lumetõrje teenuse osutamist alustatakse 12 tunni jooksul peale tuisu või lumesaju lõppemist ning juhul kui lumekihi paksus ületab sõiduteel 20 cm.

 (2) Tasuta lumetõrje teenuse osutamisel tuleb tööd lõpetada 36 jooksul pärast lumesaju või tuisu lõppemist.

 (3) Tasuta lumetõrje teenus ei sisalda libedusetõrjet, sulailmadega läbivajunud teel tekkinud lörtsikihi eemaldamist ja lume laadimist ning äravedu.

 (4) Tee osalise mittevastavuse korral määruses sätestatud nõuetele osutatakse tasuta lumetõrje teenust vaid nõuetele vastava teelõigu osas, kui see on tehniliselt võimalik.

 (5) Vallavalitsus määrab ametniku, kes kontrollib teede vastavust määruses sätestatud nõuetele ning lisab teed osaliselt või täielikult hooldatavate teede nimekirja või kustutab nimekirjast.

§ 4.  Tasuta lumetõrje teenuse osutamise lõpetamine

  Tasuta lumetõrje teenuse osutamine lõpetatakse, kui:
 1) tee seisund ei vasta püsivalt paragrahv 2 lõikes 1 sätestatud nõuetele;
 2) tee omanik loobub teenusest kirjaliku avalduse esitamisega vallavalitsusele.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. novembril 2012.

Mati Tartu
Saue Vallavolikogu esimees