Kultuur ja sportKultuuriseltsid

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kanepi Seltsimaja põhimäärus

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.11.2012, 27

Kanepi Seltsimaja põhimäärus

Vastu võetud 25.08.2011 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 lõige 1 punkti 34 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Kanepi Kultuurimaja nime muutmine

  Lugeda Kanepi Kultuurimaja uueks nimeks Kanepi Seltsimaja.

§ 2.  Seltsimaja asukoht ja aadress

  Kanepi Seltsimaja asub Põlvamaal Kanepi vallas Kanepi alevikus aadressil: August Weizenbergi 31.

§ 3.  Seltsimaja õiguslik seisund

 (1) Kanepi Seltsimaja on Kanepi Vallavalitsuse hallatav asutus.

 (2) Seltsimaja kõrgemalseisev ametiasutus on Kanepi Vallavalitsus, mille õigusaktid on täitmiseks kohustuslikud.

 (3) Seltsimaja juhindub oma tegevuses põhimäärusest ja kehtivatest õigusaktidest.

 (4) Seltsimajal on oma dokumentatsioon, mis on reguleeritud vallavalitsuse asjaajamiskorraga.

 (5) Seltsimajal on Kanepi valla eelarves iseseisev alaeelarve.

2. peatükk Seltsimaja tegevuse eesmärk ja ülesanded 

§ 4.  Tegevuse eesmärgid

 (1) Kanepi Seltsimaja on kultuuriasutus, mille põhieesmärgiks on võimaluste loomine rahvuskultuuri, rahvakultuuri ning kohalike traditsioonide säilitamiseks ja arendamiseks.

 (2) Seltsimaja eesmärk on pakkuda elanikkonnale kultuurialast teenust, võimalusi huvitegevuse harrastamiseks, aktiivseks puhkuseks, vabaaja veetmiseks ja isiksuse arenguks vastavalt soovidele ja eeldustele.

§ 5.  Seltsimaja ülesanded

  Seltsimaja ülesanded on:
 1) Kanepi valla kultuuri- ja meelelahutuslike ürituste korraldamine;
 2) Kanepi valla kultuurielu edendamiseks ja ühiste ürituste korraldamiseks koostöö tegemine Kanepi valla teiste kultuuri-, spordi- ning seltsielu korraldavate füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
 3) riiklike pühade ning Kanepi valla tähtpäevade tähistamise organiseerimine koostöös valla teiste hallatavate asutustega;
 4) rahvakultuuri traditsioonide jätkamisega tegelemine ning järjepidevuse tagamine;
 5) kultuurialaste päevade, festivalide ja näituste korraldamine;
 6) taidlus-ja huvialaringide tegevuseks võimaluste loomine, nende tegevuse koordineerimine;
 7) taidlus-, huviala- ja seltsiürituste korraldamine;
 8) professionaalse kultuuri vahendamine;
 9) erinevate huvigruppide ühistegevuse ja omaalgatuse toetamine vaba aja sisustamisel.

3. peatükk Loomingulise tegevuse korraldamine ja koostöö 

§ 6.  Sihtgrupp ja tegevuse piirkonnad

 (1) Seltsimaja tegevus on suunatud Kanepi valla elanikele.

 (2) Seltsimaja eelistegevuspiirkond on Kanepi alevik, väljaarvatud käesoleva põhimääruse § 5 lg 1 punktis 3 nimetatud ürituste korraldamisel, kui üritus korraldatakse kooskõlastatult teiste hallatavate asutustega selleks sobivas kohas.

 (3) Seltsimaja peamised ürituste korraldamise kohad on Kanepi Seltsimaja ja Jõksi laululava.

§ 7.  Seltsimaja loomingulise tegevuse vormid

 (1) Kultuuri- ja meelelahutusürituste korraldamine.

 (2) Professionaalse kunsti vahendamine.

 (3) Töö huviringidega järgmiste põhimõtete alusel:
 1) huviringid võivad töötada alalistena või hooajalistena;
 2) huviringid moodustatakse lähtuvalt elanike huvist ja ringi juhendamise võimalikkusest;
 3) hooajaliselt tegutsevate huviringide tegutsemisaeg on 1. september kuni 30. juuni;
 4) hooajalised huviringid igaks hooajaks määrab juhataja oma käskkirjaga;
 5) huviringid on elanikkonnale tasuta või tasu eest, mille otsustab ja teenustasud kinnitab oma korraldusega vallavalitsus.

 (4) Elanike omaalgatuslike kultuuriürituste toetamine ja nõustamine.

§ 8.  Üritustest teavitamine

 (1) Seltsimaja teeb koostööd meediaga, kajastab kultuurisündmusi valla, maakonna ning üleriigilises ajakirjanduses.

 (2) Seltsimajal tuleb iga korraldatava avaliku ürituse kohta vormistada afi9A9A, mis peab olema ürituse toimumise ja pääsmete müügi kohas kõigile nähtav ning sisaldama järgmisi andmeid:
 1) ürituse või selle osa nimi või nimetus;
 2) esinejad ja autor;
 3) ürituse toimumise aeg ja koht;
 4) pääsme hind või märge tasuta toimumise kohta.

§ 9.  Seltsimaja teeb koostööd

 (1) Kanepi valla haridus-, kultuuri- ja noorsookomisjoniga.

 (2) Kanepi Vallavalitsusega koostades iga-aastase kultuuriprogrammi ning esitades selle kooskõlastamiseks vallavalitsusele.

 (3) Valla teiste hallatavate asutustega.

 (4) Seltsimaja arendab koostööd ja suhteid Kanepi vallas tegutsevate mittetulundusühenduste ja organisatsioonidega ning väljaspool Kanepi valda tegutsevate kultuuriasutustega ja institutsioonidega.

§ 10.  Seltsimaja õigused ja kohustused

 (1) Oma ülesannete täitmiseks on seltsimajal õigus:
 1) osaleda vallavalitsusega kooskõlastatult maakondlike, üleriigiliste ning rahvusvaheliste organisatsioonide, liitude ja töögruppide tegevuses;
 2) osaleda isetegevus- ja taidluskonkurssidel;

 (2) Seltsimaja kohustub:
 1) olema oma eelistegevuspiirkonnas kultuurielu juhtiv korraldaja;
 2) osutama Kanepi valla elanikele kultuuri alal erialast, metoodilist, tehnilist, organisatsioonilist ja muud abi kõigi oma võimaluste piires.

4. peatükk Seltsimaja juhtimine ja töö korraldamine 

§ 11.  Seltsimaja juhtimine ja struktuur

 (1) Seltsimaja tööd juhib ja korraldab seltsimaja juhataja. Juhataja ametikoht täidetakse vallavalitsuse poolt korraldatud konkursi korras ja töölepingu juhatajaga sõlmib vallavanem.

 (2) Juhataja asendamise puhkusel või töölähetuses viibimise ajal või haigestumise või vabastamise korral määrab vallavanem käskkirjaga.

 (3) Seltsimaja struktuuri kinnitab Kanepi Vallavolikogu, töötajate koosseisu ja palgamäärad kehtestab Kanepi Vallavalitsus.

 (4) Seltsimaja töötajateks võivad olla loomingulised, tehnilised ja teised töötajad.

§ 12.  Seltsimaja juhataja õiguslik seisund seltsimaja juhtimisel

  Seltsimaja juhataja:
 1) on seltsimaja seadusjärgne esindaja;
 2) kannab vastutust seltsimaja tulemusliku ja häireteta tegevuse ning rahaliste vahendite sihipärase kasutamise eest;
 3) koostab seltsimaja eelarvekava koos eelarveaasta tegevuskavaga ja esitab selle vallavalitsusele;
 4) esitab peale eelarveaasta lõppu vallavalitsusele kirjaliku ülevaate seltsimaja tegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest;
 5) töötab välja seltsimaja üldised pikemaajalised arengusuunad koostöös vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja noorsookomisjoni ja teiste valla kultuuriasutustega;
 6) teeb vallavalitsusele ettepanekuid seltsimaja töö paremaks korraldamiseks;
 7) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
 8) on aruandekohustuslik Kanepi Vallavalitsuse ees ja annab kord kalendriaastas oma tööst informatsiooni volikogu istungil;
 9) esitab seltsimaja tegevust kajastavad andmed ja dokumendid järelevalveasutustele;
 10) teavitab vallavalitsust kirjalikult järelevalveorganite tehtud ettekirjutustest;
 11) täidab muid õigusaktidest, käesolevast põhimäärusest ja ametijuhendist tulenevaid kohustusi.

§ 13.  Seltsimaja juhataja õigused ja kohustused seltsimaja juhtimisel

  Oma ülesannete täitmiseks on juhatajal õigus:
 1) saada tööks vajalikku teavet ja andmeid vallavolikogult, vallavalitsuselt ja valla teistelt hallatavatelt asutustelt;
 2) soetada vara ja vahendeid vastavalt kinnitatud eelarvele;
 3) tellida teenuseid kõigilt juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt ning sõlmida oma tegevuse korraldamiseks vastavaid lepinguid. Sõlmitavad lepingud kuuluvad enne allakirjutamist läbivaatamisele ja kinnitamisele vallavalitsuses, kui nende täitmisel kaasnevad kohustused Kanepi vallale või täiendavad kulutused valla eelarvest;
 4) teostada muid seadusega kooskõlas olevaid toiminguid ja tehinguid, mis on vajalikud Kanepi Seltsimaja edukaks tegevuseks.

5. peatükk Vara, finantseerimine, aruandlus ja järelevalve 

§ 14.  Seltsimaja vara

 (1) Seltsimaja kasutuses oleva vara moodustavad Kanepi Vallavolikogu kehtestatud Kanepi valla vallavara valitsemise korra alusel Kanepi vallalt või teistelt isikutelt ja asutustelt seltsimajale sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, rahalised vahendid, inventar ja muu vara.

 (2) Kanepi alevikus asuv seltsimaja hoone ja Jõksi laululava ning korraldab nende korrashoiu.

 (3) Seltsimaja valduses olev vara on Kanepi valla omand.

 (4) Seltsimaja vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vastavalt Kanepi Vallavolikogu poolt kehtestatud vallavara valitsemise korra alusel.

§ 15.  Rahalised vahendid

 (1) Seltsimaja eelarve tuludeks on:
 1) eraldised Kanepi valla eelarvest;
 2) eraldised riigieelarvest;
 3) eraldised fondidelt projektide rahastamiseks;
 4) eraldised ja annetused juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt;
 5) maksed seltsimaja tasulistelt teenustelt;
 6) kultuurisündmuste piletitulu.

 (2) Seltsimaja finantstegevust korraldab juhataja koostöös vallavalitsusega.

 (3) Seltsimaja raamatupidamine korraldatakse tsentraalselt Kanepi Vallavalitsuse kaudu.

§ 16.  Aruandlus

  Seltsimaja esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid rahandusministri, kultuuriministri ning Kanepi Vallavolikogu ja Kanepi Vallavalitsuse õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

§ 17.  Järelevalve

 (1) Teenistuslikku järelevalvet seltsimaja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab Kanepi Vallavalitsus.

 (2) Seltsimaja finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib Kanepi Vallavolikogu revisjonikomisjon.

 (3) Järelevalve käigus avastatud puudused on seltsimaja juhataja kohustatud kõrvaldama järelevalve organi määratud tähtajaks.

6. peatükk Tegevuse ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja lõpetamine 

§ 18.  Seltsimaja ümberkujundamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Seltsimaja ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Kanepi Vallavolikogu ja korraldab Kanepi Vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon seadusega sätestatud korras.

 (2) Seltsimaja ümberkorraldamine põhimääruse tähenduses seisneb seltsimaja ühinemises või jagunemises.

 (3) Seltsimaja ümberkujundamine põhimääruse tähenduses on asutuse muutmine teist liiki asutuseks.

 (4) Seltsimaja tegevus lõpetatakse:
 1) kui riikliku järelevalveorgani hinnangul ei vasta asutus õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
 2) seltsimaja ei ole võimalik finantseerida;
 3) teistel seadusega ettenähtud juhtudel.

 (5) Tegevuse lõpetanud seltsimaja õigused ja kohustused lähevad üle Kanepi Vallavalitsusele.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 19.  Seltsimaja põhimääruse kinnitamine, muutmine ja täiendamine

 (1) Seltsimaja põhimääruse kinnitab, muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks Kanepi Vallavolikogu Kanepi Vallavalitsuse esitatud eelnõu alusel.

 (2) Põhimääruse, selle muutmise või täiendamise eelnõu töötab välja vallavalitsus.

§ 20.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. septembril 2011.

Vahur Tohver
Volikogu esimees