Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Kiili valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja muutmise kord

Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.10.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.11.2012, 50

Kiili valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja muutmise kord

Vastu võetud 17.11.2011 nr 8
jõustumine 23.11.2011

Käesolev määrus kehtestatakse Kiili valla põhimääruse § 40 lõike 4 alusel. (Muudetud Kiili Vallavolikogu 18.10.2012 määrusega nr 11, jõustunud 25.10.2012)

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse ülesanne

  Käesolev kord sätestab Kiili valla eelarve ülesehituse, koostamise, vastuvõtmise, muutmise täitmise ja aruandluse põhimõtted, juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadusest, valla põhimäärusest, valla arengukavast ja teistest eelarvet reguleerivatest õigusaktidest.

§ 2.   Eelarveaasta

  Valla eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

§ 3.   Eelarve ülesehitus

  (1) Eelarve koostatakse tekkepõhiselt.
(Muudetud Kiili Vallavolikogu 18.10.2012 määrusega nr 11, jõustunud 25.10.2012)

  (2) Valla eelarveosadeks on valla ühe eelarveaasta põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, investeerimistegevus, finantseerimistegevus ning likviidsete varade muutus.

  (3) Ettenägematute kulude katteks moodustatakse reservfond, reservfondi suuruse kinnitab volikogu eelarve vastuvõtmisel.
(Muudetud Kiili Vallavolikogu 18.10.2012 määrusega nr 11, jõustunud 25.10.2012)

§ 4.   Eelarve liigendus

  (1) Volikogu kinnitab eelarve põhitegevuse tulud alljärgnevas liigenduses:
  1) maksutulud;
  2) tulud kaupade ja teenuste müügist;
  3) saadavad toetused;
  4) muud tegevustulud.

  (2) Eelarve põhitegevuse kulud kinnitatakse tegevusalade järgi järgmises liigenduses:
  1) antavad toetused;
  2) muud tegevuskulud.

  (3) Investeerimistegevuse eelarveosa kinnitatakse alljärgnevalt:
  1) põhivara soetus;
  2) põhivara müük;
  3) saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks;
  4) antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks;
  5) osaluste soetus;
  6) osaluste müük;
  7) muude aktsiate ja osade soetus;
  8) muude aktsiate ja osade müük;
  9) antavad laenud;
  10) tagasilaekuvad laenud;
  11) finantstulud ja -kulud.

  (4) Finantseerimistegevuse eelarveosa kinnitab volikogu alljärgnevalt:

  (1) laenude võtmine, võlakirjade emiteerimine, kapitalirendi- ja faktooringkohustuste võtmine;

  (2) võetud laenude tagasimaksmine, kapitalirendi- ja faktooringkohustuste täitmine ning emiteeritud võlakirjade lunastamine.

  (5) Likviidsete varade muutuse eelarveosa koosseisu kuuluvad:
  1) raha ja pangakontode saldo muutus;
  2) osaluste saldo muutus rahaturu- ja intressifondide aktsiates või osakutes;
  3) võlakirjade saldo muutus.

2. peatükk EELARVE KOOSTAMINE JA VASTUVÕTMINE 

§ 5.   Eelarve projekti koostamine

  (1) Eelarve projekti koostamist korraldab vallavalitsus (edaspidi valitsus) aluseks võttes valla arengukava, eelarvestrateegia ning juhindudes Eesti Vabariigi õigusaktidest ja käesolevast korrast.

  (2) Valitsuse hallatavad asutused ning osakondade juhid esitavad oma järgmise aasta eelarve projekti hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 1. septembriks. Alaeelarve projekti koostamisel peavad koostajad tagama seadustest, arengukavast ja käesolevast korrast ning eelseisvaks aastaks alaeelarvete koostamise juhistest kinnipidamise.

  (3) Väljaspool valitsuse haldusala tegutsevatel asutustel, organisatsioonidel ja üksikisikutel tuleb vallaeelarvest tegevustoetuse saamiseks esitada nõuetekohased taotlused valitsusele hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 1. septembriks.

  (4) Valitsus koostab esitatud taotluste alusel eelarve projekti ning esitab selle koos seletuskirjaga vallavolikogule (edaspidi volikogu) hiljemalt üks kuu enne eelarveaasta algust.

  (5) Seletuskirjas esitatakse vähemalt järgmine informatsioon:
  1) eelarvenäitajad eelmise aasta, jooksva aasta ning eelseisva eelarveaasta kohta;
  2) ülevaade eesmärkide täitmise plaanist;
  3) ülevaade kavandatavatest investeeringutest koos allikatega;
  4) ülevaade eelmise aasta eelarves ettenähtud, kuid tegemata jäänud väljaminekute ülekandmisest jooksva aasta eelarvesse;
  5) ülevaade finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamise kavas või saneerimiskavas kavandatud tegevuste kohta;
  6) muu oluline informatsioon eelarveaasta kohta.

  (6) Eelarve eelnõu ja seletuskiri avaldatakse seitsme tööpäeva jooksul pärast nende volikogule esitamist Kiili valla veebilehel.

§ 6.   Eelarve menetlemine

  (1) Peale eelarve esimest lugemist võivad volikogu komisjonid, volikogu liikmed ja valitsus esitada eelarve eelnõu muutmiseks omapoolseid seisukohti, parandus- ja täiendusettepanekuid. Eelarve eelnõu muutmise ettepanekule tuleb ettepaneku algatajal lisada põhjendused ja arvestused kavandatavate muudatustega kaasnevate väljaminekute ja nende katteallikate kohta.

  (2) Volikogu eelarvega tegelev alaline komisjon vaatab esitatud parandusettepanekud läbi, kuulab ära valitsuse arvamuse ning esitab ettepanekud volikogule. Komisjoni poolt arvestamata parandusettepanekute hääletamist võib nõuda volikogu istungil eelarve teise lugemise käigus. Toetust leidnud parandusettepanekud viib valitsus eelarve projekti sisse.

§ 7.   Eelarve vastuvõtmine ja avalikustamine

  (1) Eelarve võtab volikogu vastu määrusega.

  (2) Eelarve avaldatakse seitsme tööpäeva jooksul pärast selle vastuvõtmist Kiili valla veebilehel. Veebilehel avaldatakse ka eelarve menetlemist käsitlevad volikogu ja volikogu komisjonide istungite protokollid.

  (3) Vallaeelarve jõustub eelarveaasta algusest.

  (4) Kui eelarve ei ole eelarveaasta alguseks vastu võetud, võib valitsus iga kuu teha kulutusi ühe kaheteistkümnendikuni lõppenud eelarveaastaks ettenähtud kulutustest.

§ 8.   Lisaeelarve

  (1) Eelarveaasta jooksul võib eelarvet muuta lisaeelarvega. Vallavalitsus koostab lisaeelarve eelnõu ja esitab selle volikogule. Lisaeelarvele lisatakse seletuskiri põhjendusega lisaeelarve vajaduse kohta.

  (2) Lisaeelarvet menetletakse volikogus ning vastuvõetud lisaeelarve avalikustatakse käesoleva määruse § 6 ja § 7 sätestatud viisil.

  (3) Lisaeelarvet ei pea koostama, kui:
  1) sissetulekud suurenevad ja väljaminekuid ei suurendata;
  2) väljaminekud vähenevad ja see ei ole tingitud sissetulekute vähenemisest;
  3) sissetulekud vähenevad ja samas summas vähenevad ka väljaminekud;
  4) sissetulekud suurenevad sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite või annetuste võrra ja väljaminekud suurenevad nende arvel tehtavate kulutuste võrra.

  (4) Valitsus võib enne lisaeelarve vastuvõtmist teha eelnõus kavandatavaid väljaminekuid, kui väljaminekute tegemise tähtaeg saabub enne lisaeelarve vastuvõtmist ja need tulenevad:
  1) õigusaktidest;
  2) enne eelarveaasta algust sõlmitud võlakohustuse lepingust;
  3) kohtuotsusest.

3. peatükk EELARVE TÄITMINE JA ARUANDLUS 

§ 9.   Eelarve täitmise korraldamine

  (1) Eelarve täitmist korraldab valitsus. Eelarve täitmine on sissetulekute kogumine, väljaminekute tegemine ning tehingud varade ja kohustustega, samuti nende kohta arvestuse pidamine.

  (2) Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse eelarveosade täitmisel võib üht täita samas mahus rohkem, kui teine eelarveosa jääb täitmata, kui see on põhjustatud hangete korraldamise järel selgunud tingimustest.

  (3) Eelarve täitmise kontrolli korraldab vallavolikogu.

  (4) Valitsus annab vähemalt kord kvartalis volikogule informatsiooni väljaminekutest, mis on sooritatud enne eelarve või lisaeelarve vastuvõtmist või tehtud tingimustel, et lisaeelarve koostamine pole vajalik.

§ 10.   Reservfondi käsutamine

  Reservfondi käsutab valitsus ettenägematute kulude katmiseks. Reservfondist eraldatakse vahendeid sihtotstarbeliselt.

§ 11.   Majandusaasta aruande koostamine ja kinnitamine

  (1) Majandusaasta aruande koostamisel lähtutakse raamatupidamise seaduses sätestatud põhimõtetest, arvestades kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduses sätestatud erisusi.

  (2) Valitseva ja olulise mõju all olevad äriühingud, sihtasutused ja mittetulundusühingud esitavad 30. aprilliks valitsusele kinnitatud majandusaasta aruande koos vandeaudiitori aruandega.

  (3) Valitsuse hallatavad asutused ning osakondade juhid esitavad valitsusele 30. märtsiks ülevaate arengudokumentides ettenähtud eesmärkide täitmisest aruandeaastal, samuti järgmiseks aastaks kavandatavatest tegevustest.

  (4) Konsolideeritud majandusaasta aruande koostab ja kiidab heaks valitsus ning esitab selle vallavanema poolt allkirjastatuna koos vandeaudiitori aruandega volikogule kinnitamiseks hiljemalt 31. maiks.

  (5) Valitsuse esitatud ning volikogu revisjonikomisjoni poolt läbivaadatud konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitab volikogu otsusega hiljemalt järgneva aasta 30. juuniks, kuulanud enne ära revisjonikomisjoni arvamuse.

  (6) Konsolideeritud majandusaasta aruanne, vandeaudiitori aruanne, vallavalitsuse protokolliline otsus aruande heakskiitmise kohta ning volikogu otsus aruande kinnitamise kohta avaldatakse pärast nende kinnitamist seitsme tööpäeva jooksul Kiili valla veebilehel.

§ 12.   Rakendussätted

  Määruse jõustumisel tunnistatakse kehtetuks Kiili Vallavolikogu 4. oktoobri 2005.a. määrus nr 19 „Kiili valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja muutmise kord“.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

/otsingu_soovitused.json