Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Üksikpuu raieloa väljaandmise tingimused ja kord

Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.11.2012, 51

Üksikpuu raieloa väljaandmise tingimused ja kord

Vastu võetud 09.08.2007 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ja looduskaitseseaduse § 45 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Üksikpuu raieloa väljaandmise tingimused ja kord (edaspidi kord) reguleerib tiheasustusalal kasvavate üksikpuude (välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud) raiet Kiili valla territooriumil.

  (2) Puu raie toimub käesoleva korra kohaselt raieloa (lisa 2) alusel, mille väljastab Kiili Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) määratud ametnik (edaspidi vastav ametnik).

  (3) Kui taotletakse rohkem kui kümne puu raiumist, otsustab raieloa väljastamise vallavalitsus vastava ametniku ettepanekul.

  (4) Raieluba väljastatakse tasuta.

  (5) Infot väljastatud raielubade kohta (raie asukoht, raieloa väljaandmise aeg, puude arv) saab vallavalitsusest ja valla kodulehelt.

§ 2.   Kasutatavad mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) puu - kõrghaljastuse element, mille rinnasdiameeter (tüve läbimõõt mõõdetuna 1,3 meetri kõrguselt juurekaelast) on suurem kui 8 cm;
  2) raieluba – luba, mis annab õiguse puu raieks ning määrab raietööde tingimused;
  3) tiheasustusala – maa-ala, mis on tiheasustusega alaks määratud kehtestatud planeeringuga;
  4) asendusistutus – maha raiutava puu asemele istutatav puu või puud.

§ 3.   Raieloa taotlemine

  (1) Raieluba võib taotleda puu kasvukoha kinnistu omanik (omanikud), valdaja (valdajad) või nende poolt volitatud isik lihtkirjaliku volituse alusel.

  (2) Puu raiumiseks esitatakse vallavalitsusele taotlus (lisa 1) milles peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) taotleja nimi või ärinimi, elu- või asukoha aadress, isiku- või registrikood, kontakttelefon, volitatud esindaja andmed (kontakttelefon, e-posti aadress, jms);
  2) puu asukoha andmed (aadress, katastritunnus);
  3) põhjendus puu likvideerimiseks (kuvanud või haige puu, rajatisele või hoonele ohtlik puu, liiklust takistav puu jne).

  (3) Taotlusele lisatakse:
  1) väljavõte kehtestatud detailplaneeringust või krundiplaanist, kuhu on kantud likvideeritava puu asukoht;
  2) ühistu üldkoosoleku protokoll või juhatuse otsus, kui raieõigust taotletakse ühistu territooriumil kasvavale puule;
  3) volitatud isiku esindusõigust tõendav dokument.

§ 4.   Raieloa andmine

  (1) Vastav ametnik:
  1) kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja puu raiumise põhjendatust;
  2) vajadusel nõuab taotlejalt täiendavaid dokumente ja selgitusi ning kui puu asub kaitse- või piirangualal, kooskõlastust kaitse- või piiranguala valitsejaga;
  3) otsustab raieloa andmise või mitteandmise kümne tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse laekumisest vallavalitsusele;
  4) vormistab raieloa kahes eksemplaris, millest üks väljastatakse taotlejale, teine jääb vallavalitsusele;
  5) märgistab vajadusel raiumisele kuuluva puu looduses;
  6) määrab vajadusel puu asendusistutuse.

  (2) Raieluba kehtib 2 kuud. Kui tööd selle aja jooksul ei ole lõpetatud, on võimalik taotleda raieloa pikendamist. Vajadusel võib määrata raieloale ka pikema tähtaja.

  (3) Puu raiumiseks ei ole luba vaja kui see jääb ehitise alla, mille püstitamiseks on väljastatud ehitusluba.

§ 5.   Raieloa andmisest keeldumine

  Raieluba ei väljastata, kui:
  1) puu on terve ja elujõuline ning ei ohusta hoonet, rajatist või avalikus kohas liiklejaid;
  2) raie ei ole piisavalt põhjendatud;
  3) puu on määratud säilitamisele detailplaneeringuga või haljastusprojektiga;
  4) kaitseala või piiranguala valitseja ei nõustu raiega;
  5) loa taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  6) puu kasvukoha maa-alal toimub planeerimismenetlus – kuni planeeringu kehtestamiseni;
  7) puu kasvukoha maa-alale on esitatud taotlus projekteerimistingimuste määramiseks – kuni ehitusloa väljastamiseni.

§ 6.   Raieloa kehtetuks tunnistamine

  (1) Raieloa väljastajal on õigus tunnistada raieluba kehtetuks, kui:
  1) selgub, et taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  2) tehtav raie ei vasta loale.

  (2) Raieloa kehtetuks tunnistamisest teatatakse loa saajale kirjalikult.

§ 7.   Erijuhud

  (1) Tormimurru ja tuuleheite korral raieluba ei vormistata, kui on tekkinud avariiolukord ning loa taotlemise ajal tekiks oht inimeste elule, tervisele või varale. Käesolevas lõikes nimetatud asjaoludel teostatud puu raiumisest tuleb esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul teatada vallavalitsusele.

  (2) Vallavalitsusel on raiutava puu eest õigus nõuda asendusistutust vallavalitsuse poolt määratud asukohale.

§ 8.   Vastutus

  (1) Raietööde tehniliselt õige teostamise ja raiekoha tähtajaks korrastamise eest vastutab puu kasvukoha kinnistu omanik või valdaja, kellele väljastati raieluba.

  (2) Raiekoha korrastamata jätmisel teeb vallavalitsus puu kasvukoha kinnistu omanikule või valdajale, kellele väljastati raieluba, ettekirjutuse, mille tähtajaks täitmata jätmise korral võib rakendada asendustäitmist asendustäitmise ja sunniraha seaduses ettenähtud korras.

  (3) Korra rikkumise menetlus toimub vastavalt karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätetele.

§ 9.   Järelevalve teostaja

  Järelevalvet korra ja selle alusel väljastatud lubade täitmise üle teostab vallavalitsus.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Kinnitada taotluse vorm raieloa taotlemiseks (lisa 1).

  (2) Kinnitada raieloa vorm (lisa 2).

  (3) Vallavalitsusel määrata raielubade väljastamiseks vastav ametnik.

  (4) Määrus jõustub 1. septembril 2007.

Toomas Väljataga
Volikogu esimees

Lisa 1  Raieloa taotlus

Lisa 2  Raieluba

/otsingu_soovitused.json