Teksti suurus:

Palamuse valla lasteaed «Nukitsamees» põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Palamuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.10.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.06.2014
Avaldamismärge:RT IV, 16.11.2013, 9

Palamuse valla lasteaed «Nukitsamees» põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 25.06.2009 nr 102
jõustumine 01.07.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.09.201011.10.2010, määruses on läbivalt asendatud sõna "juhataja" sõnaga "direktor" vastavas käändes

Määrus kehtestatakse «Koolieelse lasteasutuse seaduse» § 9 lõige 3 alusel.

§ 1.  ÜLDSÄTTED

 (1) Palamuse valla lasteaed «Nukitsamees» (edaspidi «lasteaed») on Palamuse valla munitsipaallasteasutus kuni seitsmeaastastele lastele ja lastele, kelle koolikohustuse täitmine on edasi lükatud nõustamiskomisjoni otsusega vastavalt «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 17 lg 11 alusel.

 (2) Lasteaia nimi on Palamuse valla lasteaed «Nukitsamees», aadressiga Suur tn 6, 49226 Palamuse, Jõgeva maakond.

 (3) Lasteaial on oma eelarve, oma nimega pitsat ja sümboolika.

 (4) Lasteaia järjepideva arengu tagamiseks on lasteaial arengukava, mis on koostatud koostöös lasteaia hoolekoguga (edaspidi «hoolekogu») ja lasteaia pedagoogilise nõukoguga (edaspidi «pedagoogiline nõukogu»). Lasteaia arengukava kinnitab Palamuse vallavalitsus korraldusega.

 (5) Lasteaia teeninduspiirkonnaks on Palamuse valla territoorium. Vabade lasteaiakohtade olemasolul võetakse lapsi lasteaeda teistest omavalitsustest.

§ 2.  STRUKTUUR

 (1) Lasteaia rühmad ja liitrühmad töötavad Palamuse alevikus ja Kaarepere külas.

 (2) Liitrühma moodustab lasteaia direktor (edaspidi «direktor») hoolekogu ettepanekul ja vallavalitsuse nõusolekul.

 (3) Lasteaias on järgmised rühmad ja liitrühmad:
 1) lasteaia noorem liitrühm kahe- kuni nelja-aastased Palamuse alevikus;
 2) lasteaia noorem rühm kolme- kuni viieaastased Palamuse alevikus;
 3) lasteaia keskmine liitrühm nelja-kuueaastased Palamuse alevikus;
 4) lasteaia liitrühm kahe- kuni seitsmeaastased asukohaga Kaareperes;
 5) lasteaia vanem rühm kuue- kuni seitsmeaastased Palamuse alevikus;

 (4) Lasteaia hoolekogu ettepanekul on vallavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra.

§ 3.  ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUS

 (1) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava (edaspidi «õppekava»), mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

 (2) Õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

 (3) Lasteaia õpetajatel on pedagoogilise nõukogu heakskiidul õigus õppekava rakendamisel kasutada alternatiivseid metoodikaid.

 (4) Lasteaial on tegevus- ja päevakava, mis määrab vastavalt laste eale päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja pedagoogi kavandatud õppe- ja kasvatustegevused.

 (5) Tegevus- ja päevakava koostamisel arvestatakse õppekava ning Palamuse valla kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone. Lasteaia tegevus- ja päevakava kinnitab direktor.

§ 4.  LASTE JA NENDE VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 (1) Lastel on lasteaias õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

 (2) Vanematel on õigus:
 1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
 2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujundamisele;
 3) tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga;
 4) saada teavet lasteaia töökorralduse kohta.

 (3) Vanemad on kohustatud:
 1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
 2) kinni pidama lasteaia päevakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest.

§ 5.  ÕPETAJATE JA TEISTE TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 (1) Lasteaia töötajad (edaspidi «personal») on pedagoogid ja lasteaia majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.

 (2) Personal on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver. Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

 (3) Personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks töölepingute, ametijuhendite, töösisekorra eeskirjade ja lasteaia kodukorraga. Lasteaia töösisekorra eeskirjad ja kodukorra kinnitab direktor.

 (4) Pedagoogid on direktor, õpetajad ning eripedagoog.

 (5) Pedagoogid loovad tingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega, samuti hoolitsevad laste elu ja tervise eest lasteaias.

 (6) Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteaias käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas alaliselt elavate lasteaias mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

 (7) Õpetajate ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks korraldab lasteaia direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu juhataja ettepanekul.

 (8) Õpetajatega, eripedagoogidega ja lasteaia majandamist tagavate ning õpetajaid abistavate töötajatega sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingud direktor.

§ 6.  HOOLEKOGU LIIKMETE VALIMISE KORD JA VOLITUSTE KESTUS

 (1) Lasteaia hoolekogu on alaliselt tegutsev organ.

 (2) Lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja.

 (3) Õpetajate esindaja valitakse õpetajate koosolekul. Valmised toimuvad avaliku hääletamisel. Valituks osutub kandidaat, kelle poolt antakse enim hääli.

 (4) Rühma vanemate esindaja valitakse rühma vanemate koosolekul avaliku hääletamise tulemusena. Valituks osutub kandidaat, kelle poolt antakse enim hääli.

 (5) Valla esindaja nimetatakse vallavalitsuse poolt korraldusega.

§ 7.  HOOLEKOGU JA JUHATAJA PÄDEVUS

 (1) Hoolekogu:
 1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
 2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
 3) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
 4) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
 5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;

 (2) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

 (3) Otsustab käesoleva põhimääruse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

 (4) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

 (5) Direktori ülesanne on tagada lasteasutuse tulemuslik töö ja juhtida lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga. Direktor on lasteaia seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal.

 (6) Direktor kannab vastutust lasteaia arengu ja rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

 (7) Direktor esitab kord aastas vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest, samuti teatama kirjalikult lasteasutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelvalveorgani tehtud ettekirjutusestest.

 (8) Juhataja tööülesanded on sätestatud vallavanema poolt kinnitatud juhataja ametijuhendis.

§ 8.  MÄÄRUSE RAKENDAMINE

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.