HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Muhu Lasteaeda laste vastuvõtu, koha kasutamise ja lasteaiast väljaarvamise kord

Väljaandja:Muhu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.11.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 16.11.2013, 22

Muhu Lasteaeda laste vastuvõtu, koha kasutamise ja lasteaiast väljaarvamise kord

Vastu võetud 13.11.2013 nr 6

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lg 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala


Käesolev kord reguleerib Muhu Lasteaeda (edaspidi lasteaed) laste vastuvõtmise taotlemist, vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist, rühmade komplekteerimist ja lasteaia koha kasutamist.

§ 2.   Laste arvestuse pidamine

  (1) Laps võetakse lasteaia nimekirja ja arvatakse sealt välja lasteaia direktori (edaspidi direktor) käskkirja alusel.

  (2) Arvestust laste nimekirja võtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab direktor vastava registri alusel.

  (3) Lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamisega seotud vaidlused lahendab direktor.

2. peatükk LASTEAEDA VASTUVÕTU TAOTLEMINE, LAPSE VASTUVÕTMINE JA RÜHMADE KOMPLEKTEERIMINE 

§ 3.   Lasteaeda vastuvõtu taotlemine

  (1) Laps võetakse lasteaiakoha saamise järjekorda lapsevanema, eestkostja või hooldaja (edaspidi lapsevanem) vormikohase avalduse alusel. Avalduse vorm on kättesaadav Muhu valla kodulehel alamenüüs Muhu Lasteaed ja Muhu Lasteaias direktori kabinetis. Avaldus esitatakse koos sünnitunnistusega lasteaia direktorile, kes registreerib selle vastavas registris.

  (2) Erivajadusega lapse vastuvõtu taotlemiseks esitab lapsevanem koos avaldusega ka nõustamiskomisjoni otsuse.

  (3) Erivajadusega lapse vastuvõtmisest lasteaeda teavitab direktor sellest kirjalikult soovituse andnud nõustamiskomisjoni 1 kuu jooksul peale lapse nimekirja lisamist.

  (4) Lapse lasteaeda vastuvõtu taotlusest loobumiseks esitab lapsevanem direktorile sellekohase kirjaliku avalduse.

§ 4.   Lasteaeda vastuvõtmine

  (1) Lasteaeda võetakse vastu rahvastikuregistri andmetel Muhu valda registreeritud ja Muhu Lasteaia teeninduspiirkonda kuuluvaid, vähemalt 1,5 aastaseid lapsi. Muhu Lasteaia teeninduspiirkonnaks on Muhu valla territoorium.

  (2) Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi väljaspoolt teeninduspiirkonda, sealjuures on eelistatud lapsed, kelle vanemad töötavad Muhu vallas. Vastuvõtul arvestatakse avalduste laekumise järjekorda.

  (3) Vajadusel võib direktor vastu võtta lapsi osaajalistele kohtadele. Sellisel puhul arvatakse laps rühma nimekirja direktori poolt kinnitatud õppeperioodiks. Samas säilitab laps järjekorra olemasolul vanema soovil oma koha üldjärjekorras.

  (4) Otsusest lapse lasteaeda võtmise või mittevõtmise kohta informeeritakse lapsevanemat kirjalikult.

  (5) Lapse lasteaeda vastuvõtmisel tutvustatakse lapsevanemale käesolevat korda, lasteaia põhimäärust, lasteaia kodukorda, lasteaia õppekava ning tegevus-ja päevakava. Lapsevanemat informeeritakse lasteaia kohatasu ja toidupäeva maksumusest ning maksmise korrast.

  (6) Lapse lasteaeda vastuvõtmisel informeerib lapsevanem lasteaia direktorit kirjalikult lapse tervislikust seisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel on lasteaial võimalik kohanduda vastavalt lapse vajadustele.

  (7) Erivajadusega lastele luuakse tingimused kasvamiseks sobitusrühmades koos teiste lastega.

  (8) Lapse toob lasteaeda ja viib koju lapsevanem isiklikult või teeb seda lapsevanema poolt volitatud isik. Sellekohase avalduse teeb lapsevanem rühma õpetajale.

§ 5.   Lasteaia rühmade komplekteerimine

  (1) Direktor komplekteerib uueks õppeaastaks lasteaiarühmad 31. augustiks ja kinnitab need Eesti Hariduse Infosüsteemi vastavas alamregistris hiljemalt 10. septembriks. Vastava alamregistri andmete õigsust kinnitatakse direktori poolt iga kuu 5.-10. kuupäevaks.

  (2) Lapsele väljaspoolt teeninduspiirkonda võimaldatakse koht üheks õppeaastaks. Vabade kohtade olemasolul võib seda aega pikendada.

  (3) Kui vanem taotleb lapsele koolipikendust, siis teeb ta sellekohase kirjaliku avalduse lasteaia direktorile hiljamalt 15. aprilliks ja seejärel koostatakse vajalikud dokumendid esitamiseks maakonna nõustamiskomisjonile.

  (4) Lapsevanem, kes lükkab kirjaliku avalduse alusel lasteaeda tuleku edasi, säilitab lapse koha järjekorras.

  (5) Vabade kohtade olemasolul võetakse uusi lapsi lasteaeda kogu õppeaasta jooksul. Vajadusel võib vaba kohta täita ka lapsevanema ja rühmaõpetaja nõusolekul aasta noorema või vanema vanuserühma lapsega.

  (6) Lapse üleviimisel nooremast rühmast vanemasse arvestatakse lapsevanema nõusolekuga ja õpetaja soovitusega.

  (7) Õpetajate otsuse aluseks on lapse arengu näitajad ja suutlikkus vanemas vanuserühmas toime tulla ning lapse koolikohustuse saavutamise aeg.

3. peatükk LASTEAIA KOHA KASUTAMINE JA AJUTISE KOHA VÕIMALDAMINE SUVEPERIOODIKS 

§ 6.   Lasteaia koha kasutamine.

  (1) Lapse lasteaeda vastuvõtmisel on ette nähtud kohanemisaeg, mil ta viibib rühmas koos lapsevanemaga. Kohanemisaja pikkus on individuaalne ja sõltub lapse kohanemisvõimest.

  (2) Lapse puudumisest ja tagasitulekust teavitab lapsevanem eelnevalt rühma õpetajat või direktorit telefoni või e-posti teel.

  (3) Eelnevalt teavitatud puudumisel arvestatakse toidupäeva maksumus maha alates esimesest puudumispäevast.

  (4) Vanem võib kirjaliku avalduse alusel loobuda järgmise perioodi hommiku-, lõuna- ja/ või õhtusöögist, kui avaldus on esitatud eelneva kuu viimaseks tööpäevaks.

  (5) Lapsevanem tasub lasteaia kohatasu igakuiselt. Lapse puudumisel mistahes põhjusel tagasiarvestust ei tehta.

  (6) Kohatasu ei pea maksma kui
  1) laps puudub lasteaiast terviseseisundi tõttu või muul põhjusel rohkem kui üks kuu ja vanem on esitanud direktorile avalduse, milles märgib lasteaiast eemaloleku aja;
  2) laps jääb suve perioodil koju ja vanem on esitanud vastavasisulise avalduse direktorile, milles märgib lasteaiast eemaloleku aja.

  (7) Lapsevanem tasub kohatasu ja toidupäeva maksumuse vastavalt Muhu Vallavalitsuse poolt esitatud arvele. Arve saab tasuda ülekandega Muhu Vallavalitsuse arveldusarvele või sularahas vallamaja kassasse.

  (8) Arve lapsevanemale esitatakse vastavalt tema soovile kas paberkandjal või e-posti teel.

§ 7.   Ajutise lasteaiakoha võimaldamine suveperioodiks

  (1) Vabade kohtade olemasolul on direktoril õigus võtta suveperioodiks (juuni-august) lasteaeda lapsi, kes ei ole rahvastikuregistri järgselt Muhu valla elanikud ja ei kuulu lasteaia teeninduspiirkonda.

  (2) Ajutise koha saamiseks esitab lapsevanem direktorile kirjaliku avalduse, milles on ära näidatud koha ajutise kasutamise periood.

  (3) Ajutise koha kasutamise aja eest tasub lapsevanem nii kohatasu kui ka toidupäeva maksumuse täies ulatuses. Muhu Vallavalitsuse poolt esitatud arve saab tasuda ülekandega vallavalitsuse arveldusarvele või sularahas vallamaja kassasse.

  (4) Väljaspool teeninduspiirkonda elavatele lastele võimaldatakse ka üksikute päevade teenust, mille eest tasutakse Muhu Vallavalitsuse poolt kehtestatud päevatasu.

4. peatükk LASTEAIAST LAHKUMINE JA VÄLJAARVAMINE 

§ 8.   Lapse lasteaiast lahkumine

  (1) Lapse lasteaiast lahkumisel esitab lapsevanem direktorile vormikohase kirjaliku avalduse. Avalduse vorm on kättesaadav Muhu valla kodulehel alamenüüs Muhu Lasteaed ja Muhu Lasteaias direktori kabinetis.

  (2) Lapse lasteaiast lahkumisel kohustub lapsevanem tasuma lapse kohatasu jooksva kuu eest täies ulatuses ja toidupäeva maksumuse lapse lahkumise kuupäevani.

§ 9.   Lapse lasteaiast väljaarvamine

  (1) Lapse lasteaiast väljaarvamine toimub:
  1) lapsevanema kirjaliku avalduse alusel;
  2) meditsiinilise otsuse alusel tervisliku seisundi halvenemise korral;
  3) koolikohustuse saabumisel, kui ei ole taotletud lapsele koolipikendust.

  (2) Erivajadusega lapse sobitusrühmast väljaarvamine toimub:
  1) lapsevanema kirjaliku avalduse alusel;
  2) lasteaia või nõustamiskomisjoni otsuse alusel.

  (3) Direktor võib lapse ühepoolse otsuse alusel lasteaiast välja arvata kui lasteaias on kohataotlejate järjekord ja
  1) lapsel on 2 kuuline lasteaiatasu võlgnevus;
  2) laps on teadmata põhjusel lasteaiast puudunud 2 kuud.

  (4) Lapse lasteaiast väljaarvamisel direktori ühepoolse otsuse alusel teavitatakse lapsevanemat kirjalikult vähemalt üks nädal enne otsuse tegemist. Lapsevanema mitte reageerimise korral arvatakse laps lasteaia nimekirjast välja jooksva kuu viimase päeva seisuga.

  (5) Lasteaiast väljaarvatud laps võetakse lasteaeda tagasi vastavalt käesolevale korrale, kusjuures avalduse menetlemise eelduseks on eelnevate võlgnevuste likvideerimine Muhu Vallavalitsuse ees.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Lasteaia laste arvestust peetakse Eesti Hariduse Infosüsteemis.

  (2) Käesoleva korraga reguleerimata küsimused lahendab direktor.

  (3) Käesolev kord avalikustatakse seaduses sätestatud korras.

  (4) Määrus jõustub seaduses sätestatud korras.

Raido Liitmäe
Vallavanem

Ave Toomsalu
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json