Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Vändra Tungla väljaandmise kord

Väljaandja:Vändra Alevivolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.08.2017
Avaldamismärge:RT IV, 16.11.2013, 49

Vändra Tungla väljaandmise kord

Vastu võetud 18.06.2009 nr 14
jõustumine 01.07.2009

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lg 3 p 2 ja § 14 lg 1 alusel.

§ 1.  Vändra alevi kõrgeim autasu

  Vändra alevi kõrgeim autasu on Vändra Tungal, mis antakse välja erilise austusavaldusena isikule elutöö eest või organisatsioonile, kelle töö ja tegevus on mõjutanud kõige enam Vändra alevi arengut majanduse, hariduse, kultuuri, sotsiaal- ja tervishoiu või mõnes muus valdkonnas.

§ 2.  Vändra Tungla kandidaatide esitamine

 (1) Vändra Tungal antakse välja isikule 1 kord tema eluajal või organisatsioonile tema tegevuse peroodil.

 (2) Ettepanekuid Vändra Tungla kandidaatide kohta võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud igal aastal hiljemalt 5. jaanuariks alevivalitsusse.

 (3) Ettepanekud esitatakse kirjalikult. Esildises peab olema märgitud:
 1) autasustamiseks esitatava isiku ees- ja perekonnanimi, elukutse ja töökoht või organisatsiooni nimi;
 2) autasustamiseks esitatava isiku või organisatsiooni tööalaste teenete ja ühiskondliku tegevuse kirjeldus;
 3) kirjaliku ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed;
 4) kirjaliku ettepaneku esitamise kuupäev ja esitaja allkiri

 (4) Volikogu eestseisus kontrollib ettepanekute vastavust käesolevale korrale, vajadusel nõuab kandidaadi esitajalt täiendavat infot või selgitusi ja kujundab oma seisukoha.

§ 3.  Vändra Tungla väljaandmise otsustamine

  Vändra Tungla omistamise otsustab Vändra Alevivolikogu (edaspidi volikogu) lihthäälteenamusega. Vajadusel hääletatakse mitmes voorus, kusjuures eelmises hääletusvoorus vähim hääli saanud kandidaat langeb välja.

§ 4.  Vändra Tungla andmine

 (1) Igal aastal võib üldjuhul välja anda ühe Vändra Tungla. Sobiva kandidaadi puudumisel võib selle jätta välja andmata. Erandjuhud vaatab läbi ja otsustab volikogu.

 (2) Vändra Tungla annab/annavad üle alevivanem ja/või volikogu esimees Vändra alevis korraldataval Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamise üritusel.

 (3) Kõigile jooksval aastal elutöö tunnustamise väärilistena esitatud kandidaatidele saadetakse kutse Vändra Tungla üleandmise üritusele.

 (4) Elutöö tunnustusega kaasneb rahaline preemia, mille suuruse määrab volikogu.

 (5) Vändra Tungla saaja nimi kantakse koos foto ja tema teenete lühikokkuvõttega Vändra alevi auraamatusse. Auraamat asub alaliselt alevivalitsuse kantseleis ja selle kasutamist jälgib alevisekretär.

§ 5.  Lõppsätted

 (1) Vändra Tungla väljaandmise korda saab volikogu muuta mitte hiljem kui 3 kuud enne järgmise Vändra Tungla väljaandmise päeva.

 (2) Tunnistada kehtetuks:
 1) Vändra Alevivolikogu 17.08.2000. a määrus nr 17 “Vändra Tungla väljaandmise kord”;
 2) Vändra Alevivolikogu 20.11.2003. a määrus nr 32 “Vändra Alevivolikogu 17.08.2000. a määruse nr 17 “Vändra Tungla väljaandmise kord” muutmine”.

 (3) Määrus jõustub 1. juulil 2009. aastal.

Niida-Anita Morgen
Volikogu esimees