Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Raieloa andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Vändra Alevivolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 16.11.2013, 50

Raieloa andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 22.01.2009 nr 1
jõustumine 01.02.2009

Määrus kehtestatakse “Looduskaitseseaduse” § 45 alusel.

§ 1.  Määruse eesmärk

 (1) Määrusega reguleeritakse Vändra alevis puu raieks loa taotlemist, loa väljaandmist ning loa andmisel võimalike täiendavate kõrvaltingimuste seadmist.

 (2) Käesolevat korda ei kohaldata puude raiele kasvavas metsas “Metsaseaduse” tähenduses, kus puude raie toimub nimetatud seaduses sätestatud alustel.

§ 2.  Raieloa taotlemine

 (1) Raieluba võib taotleda puu kasvukoha maa omanik või seaduslik valdaja omaniku nõusolekul.

 (2) Puu raiumiseks esitatakse alevivalitsusele raieloa taotlus (lisa 1).

 (3) Raieloa taotluses esitatakse taotleja kontaktandmed, puude asukoht, puude raiumise põhjus, arv, liik, tööde teostaja, tööde teostuse ajavahemik, tööde eest vastutav isik ja tema kontaktandmed, võimalusel lisatakse krundiplaan, kus on näidatud raiutavad puud.

 (4) Raieloa taotlusele tuleb lisada:
 1) nõusolek keskkonnateenistuselt, kui raiutav puu asub veekaitsevööndis
või looduskaitsealal;
 2) nõusolek Muinsuskaitseametilt, kui raiutav puu asub kinnismälestisel, muinsuskaitsealal või kinnismälestise kaitseks kehtestatud kaitsevööndis;

 (5) Raieluba ei ole vaja taotleda, kui:
 1) puu raiumine on ettenähtud kehtestatud detailplaneeringus või detailplaneeringu kohustuslikkuse puudumise korral projekteerimistingimustes;
 2) tuuleheite või tormimurru korral maha kukkunud või kohest likvideerimist nõudvale (avariiohtlikule) puule;
 3) alla 13 sentimeetri rinnasdiameetriga (puu tüve läbimõõt mõõdetuna 1,3 meetri kõrguselt juurekaelast) puudele, põõsastele ja viljapuudele v.a avalikel haljasaladel kasvavatele viljapuudele.

§ 3.  Raieloa taotluse läbivaatamine

 (1) Raieloa taotluse läbivaatamise korraldab alevivanem, pannes vastava ülesande alevivalitsuse ametnikule

 (2) Käskkirjaga määratud ametnik:
 1) kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning vajadusel nõuab taotlejalt täiendavaid dokumente (dendroloogi hinnang, haljastusprojekt vms) ja selgitusi;
 2) korraldab puu ülevaatuse ja märgistab vajadusel raiumisele kuuluva puu looduses;
 3) võib otsuse tegemiseks kaasata eksperte;
 4) määrab vajadusel puu(de) asendusistutuse;
 5) otsustab raieloa andmise 14 tööpäeva jooksul taotluse lahendamiseks viimase vajaliku dokumendi esitamisest.

§ 4.  Raieloa väljastamine

 (1) Alevivanema poolt määratud ametnik väljastab raieloa (lisa 2).

 (2) Raieluba kehtib üks aasta väljastamise kuupäevast arvates.

 (3) Raieluba väljastatakse tasuta.

§ 5.  Raieloa väljastamisest keeldumine

 (1) Raieloa andmisest võib keelduda, kui kavandatud raie ei ole põhjendatud, eelkõige kui:
 1) puu on terve ja elujõuline ning ei ohusta hoonete ja rajatiste struktuure (vundamenti, seinu, katust);
 2) raiuda soovitakse puud, mis on määratud säilitatavaks detailplaneeringuga või ehitusprojektis;
 3) puu on riikliku looduskaitse all;
 4) raieloa taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
 5) raieloa taotleja on jätnud täitmata varasema määratud asendusistutuse kohustuse.

 (2) Alevivanema poolt määratud ametnik teavitab raieloa taotlejat raieloa andmisest keeldumisest ning põhjendab seda kirjalikult.

§ 6.  Nõuded raietöödele

 (1) Raietööde tehniliselt õige teostamise ja raiekoha korrastamise eest vastutab raieloa saaja.

 (2) Raieloa saaja on kohustatud kaitsma teistele isikutele kuuluvaid ehitisi ja tehnovõrke ning vältima kahju tekitamist kolmandate isikute elule, tervisele ja varale.

 (3) Tööde algus kooskõlastada maapealsete rajatiste valdajate või haldajatega (elektri- ja sideliinid, tänavavalgustus).

§ 7.  Asendusistutus

 (1) Raieloa väljaandjal on õigus raieloa väljastamise kõrvaltingimusena nõuda raiutavate puude asendusistutust.

 (2) Asendusistutust ei nõuta kuivanud puude, tuuleheite, tormimurru, avariiohtlike või ehitisi ohustavate puude korral.

 (3) Puu asendusistutuse korral nõuab alevivalitsus garantiikirja, milles on näidatud raieloa taotleja kohustus istutada määratud ajaks vastav arv puid, mis liiki peavad puud olema ning puude istutuskoht. Garantiikiri tuleb esitada enne raieloa väljastamist.

 (4) Asendusistutuse kohustuse saaja tagab kõigile raieloas nõutud asendatud puudele vajalikud kasvutingimused.

 (5) Kui asendatud puu hävib 2 aasta jooksul istutuse fikseerimisest alevivalitsuse ametniku poolt, on alevivalitsusel õigus nõuda samaväärsete
asenduspuude istutamist samasse kohta.

§ 8.  Raieloa peatamine ja kehtetuks tunnistamine

 (1) Alevivalitsusel on õigus peatada raieloa kehtivus või see kehtetuks tunnistada, kui ilmneb:
 1) taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
 2) rikutakse raieloa tingimusi;
 3) raiutakse raieloata puid.

 (2) Raieloa peatamisest või kehtetuks tunnistamisest teavitatakse taotlejat kirjalikult esimesel võimalusel. Loa peatamise korral teavitatakse taotlejat loa peatamise kestvusest.

§ 9.  Vastutus eeskirja rikkumise eest

  Vastutuse tiheasustusalal kasvava puu ebaseadusliku raie eest on sätestatud “Looduskaitseseaduses” ja teistes õigusaktides.

§ 10.  Määruse jõustumine ja rakendamine

  Määrus jõustub 1.veebruaril 2009. aastal.

Olga Kängsep
Volikogu liige volikogu esimehe ülesannetes

Lisa 1 Raieloa taotlus

Lisa 2 Raieluba