Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Põlva valla heakorraeeskiri

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2019
Avaldamismärge:RT IV, 16.11.2016, 2

Põlva valla heakorraeeskiri

Vastu võetud 09.11.2016 nr 35
jõustumine 01.01.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 1 ja § 36 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Põlva valla heakorraeeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab Põlva valla haldusterritooriumil heakorra nõuded.

 (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Põlva valla territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele.

§ 2.  Mõisted

  Eeskirjas on kasutatud mõisteid alljärgnevas tähenduses:
 1) avalik koht – määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk;
 2) haljasala – teadlikult kujundatud maastik, maastikuosa või hoonete vaheline välisruum, mida iseloomustab ümberkujundatud reljeef, valitud taimestik ning vastavad funktsionaalsed rajatised;
 3) heakorratööd – kinnistu heakorraga seotud tööd, sealhulgas haljastuse hooldamine, niitmine, lume- ja libedusetõrje teostamine, kevadine libedusetõrjeks kasutatud puistematerjali koristamine, haljastus-, olme- ning muude jäätmete koristamine, umbrohu eemaldamine jms tööd;
 4) kinnistu – kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi, hoonestusõigus, korteriomand ja korterihoonestusõigus. Kinnistuga on eeskirjas võrdsustatud ka kinnistamata maaüksus, mille suhtes isikul on kasutusõigus;
 5) tiheasustusala – Põlva valla üldplaneeringus määratud ala joonistel märgitud piirides;
 6) ehitis – hoone või rajatis. Hoone on väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitis. Rajatis on ehitis, mis ei ole hoone;
 7) korterelamu – kolme või enama korteriga elamu;
 8) omanik – füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis on kinnistu või vallasasi. Omanikuga on eeskirja nõuete täitmisel võrdsustatud tema poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja;
 9) romusõiduk – sõiduk, mis ei saa tehnilise seisukorra tõttu osaleda liikluses või millel puuduvad selle mehaanilised osad või kereosad või autoklaasid või rattad ja mis oma välimusega riivab piirkonna esteetilist väljanägemist;
 10) illegaalne grafiti – omaniku loata hoone seinale, müürile, piirdeaiale, pingile, kõnniteele, ühissõiduki peatuse ootekojale kantud värviga kiri või joonised.

2. peatükk Heakorra nõuded ja kohustused heakorra tagamiseks 

§ 3.  Heakorra nõuded avalikus kohas

 (1) Üldkasutatavad haljasalad peavad olema niidetud, kõnniteedega piirnevate puude ja põõsaste oksad lõigatud, hekid pügatud, lehed riisutud ning jäätmed ja praht koristatud.

 (2) Ühissõidukipeatused ja ühiskondlike hoonete välitrepid peavad olema puhastatud ning talvel teostatud lume- ja libedusetõrje.

 (3) Avalikus kasutuses oleva mänguväljaku omanik või haldaja on kohustatud tagama atraktsioonide ohutuse ja heakorra. Mänguväljaku kasutajale potentsiaalselt ohtlikud atraktsioonid tuleb viivitamatult demonteerida või tagada muul viisil nende ohutus.

 (4) Teedel ja tänavatel liiklev veose vedaja peab kinnitama ja katma veose selliselt, et välistatud oleks veose sattumine teele ja tänavale. Vedaja kohustub esimesel võimalusel koristama peale- ja mahalaadimisel või vedamise ajal maha kukkunud asjad/esemed, materjalid jms. Ohtlikust reostusest tuleb viivitamatult teavitada Päästeametit ja Põlva Vallavalitsust (edaspidi vallavalitsus).

 (5) Sõiduki parkimisel avalikus kohas tuleb jälgida, et see ei takistaks lume- ja libedusetõrje ning heakorratööde teostamist.

 (6) Heakorra nõuete tagamiseks on keelatud:
 1) risustada ja reostada valla territooriumi ning ehitisi;
 2) kahjustada või lõhkuda avalikku kohta paigaldatud inventari;
 3) kahjustada haljasalasid või teisi rohealasid ja seal kasvavaid puid, põõsaid ning taimi;
 4) veekogudes ja veekogude ääres pesta pesu, autot, ujutada lemmikloomi;
 5) parkida haljasaladel, parkides ja teistes selleks mitte ettenähtud kohtades kinnistu omaniku loata;
 6) kuhjata sõidu- ja kõnniteele lund;
 7) prügi mahapanek selleks mitte ettenähtud kohas;
 8) rajada haljastust, istutada puid ja põõsaid avalikku kohta ilma vallavalitsuse kooskõlastuseta;
 9) kuivatada pesu avalikul maa-alal selleks mitteettenähtud kohas ja rõdudel piirdest ülevalpool;
 10) korterelamu akendest ja rõdudelt kloppida või harjata vaipu, mööbli- ning voodiriideid;
 11) hoida kütte-, ehitus- või muud materjali tänava äärses õue osas piirdeaiast või hekist kõrgemal või ladustada ja hoida neid väljaspool kinnistu piire (välja arvatud naaberkinnistu omaniku nõusolekul) ja inimesi või vara ohustaval viisil. Erandjuhul, kui kinnistu seda ei võimalda, on lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali mahalaadimine üldkasutataval alal tingimusel, et eelpool nimetatu teisaldatakse ja ala heakorrastatakse mõistliku aja jooksul ning ei takistata liiklust ja hooldustööde teostamist;
 12) kasutada tuhka või kloriide lume- ja libedustõrjeks kõnniteel;
 13) parkida romusõidukit või muud ilmselt kasutuses mitte olevat sõidukit või vanarauda avalikul teel või muul üldkasutataval alal, samuti kinnistul selliselt, et romusõiduk või vanaraud on nähtavad möödujatele avalikult teelt. Romusõiduki parkimiseks ja vanaraua hoidmiseks korterelamu maal peab olema maavaldaja luba.

§ 4.  Vallavalitsuse kohustused

  Vallavalitsus on kohustatud tagama:
 1) heakorra avalikes kohtades;
 2) heakorra ühissõiduki peatustes ja ootepaviljonides koos jäätmemahutite paigaldamisega;
 3) tänava- ja teeviitade paigaldamise;
 4) heakorra kõigil tänavatel ja avalikult kasutatavatel teedel, sealhulgas kõnni- ja kergliiklusteedel, parklates ning teemaal asuvatel haljasaladel;
 5) vajalikul hulgal jäätmemahutite paigaldamise ja nende regulaarse tühjendamise avalikes kohtades.

§ 5.  Kinnistu ja ehitise omaniku kohustused

 (1) Kinnistu ja ehitise omanik on kohustatud:
 1) tegema heakorratöid oma kinnistu piires ja hoidma korras ehitised;
 2) eemaldama oma kinnistul puud ja põõsad või nende oksad, mis varjavad liikluskorraldusvahendeid ja nähtavust või takistavad liiklemist teel;
 3) puhastama regulaarselt oma kinnistul paiknevad sadeveekraavid ning truubid;
 4) kindlustama oma kinnistul asuvatele tuletõrje veevõtukohtadele vaba juurdepääsu;
 5) rajama ja korras hoidma prügikonteinerite hoiukohad ning juurdepääsuteed nendele;
 6) paigaldama hoonele koha-aadressi numbrimärgi ning tagama selle nähtavuse;
 7) eemaldama ehitiste seintelt või piiretelt sinna omavoliliselt paigaldatud kuulutused, teated, reklaami ning illegaalse graffiti;
 8) tagama avalikult kasutatava hoone juurdepääsutee ja välistrepi heakorra ja tegema lume- ja libedustõrjet;
 9) sulgema sissepääsud kasutuses mitteolevasse ehitisse;
 10) niitma looduslikku rohumaad, karjamaad ja kasutusest väljasolevad põllumajandusmaad vähemalt üks kord aastas ajavahemikul 1. juuli kuni 31. juuli, kasutades servast-serva või keskelt-lahku niitmise meetodit. Kohustus ei laiene pindalapõhise toetuse taotlejale.

 (2) Tiheasustusalal on kinnistu ja ehitise omanik lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatule kohustatud:
 1) hoidma korras oma kinnistu piirdeaia või heki;
 2) lõikama puude ja põõsaste oksad, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire. Tänava ääres kasvavate puude võrad, samuti kõnniteele ulatuvate põõsaste oksad lõigatakse vähemalt kolme meetri kõrguselt;
 3) hoidma korras hoone ja rajatise ümbruse ning hoone fassaadi;
 4) eemaldama hoone katuselt, räästast või muudest kohtadest varisemisohtlikud kivid, plaadid, katkise klaasi, samuti lume ja jää;
 5) niitma regulaarselt kinnistut kui heintaime kõrgus ületab 15 cm maapinnast ning Põlva linnas ka oma kinnistu ja avaliku tee vahelise haljasala;
 6) niitma kinnistud, mis on suuremad kui üks hektar vähemalt kaks korda aastas hiljemalt 15. juuniks ja 31. juuliks.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 6 nimetatud kohustus ei laiene Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti põllumassiivide registris olevate ja põllumajandussihtotstarbeliselt kasutatavate maade osas.

§ 6.  Ehitus-, remondi- ja kaevetööde teostaja kohustused

  Ehitus-, remondi- ja kaevetööde teostaja on kohustatud:
 1) tagama tööde teostamise ajal heakorra objektil ja objekti teenindamiseks kasutataval alal;
 2) vältima objektilt pori, prahi ja tolmu kandumist sõidu-, kõnni- ja kergteele ning naaberkinnistutele;
 3) heakorrastama pärast tööde lõpetamist objekti ja selle ümbruse ning taastama tööde käigus rikutud haljastuse ning tee seisundi.

§ 7.  Tehnovõrgu omaniku kohustused

  Tehnovõrgu omanik on kohustatud:
 1) hoidma korras temale kuuluva tehnovõrgu;
 2) hoidma tehnovõrgu seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja teekatte korrasoleku tehnovõrgu asukohas, kusjuures kaevupea peab olema tolmuvaba teekattega või haljasalaga ühes tasapinnas;
 3) tähistama ohtlikud kohad turvalisuse tagamiseks.

§ 8.  Müügikoha omaniku kohustused

  Müügikoha omanik on kohustatud:
 1) tagama müügikoha ja selle ümbruse puhtuse ning heakorratööde teostamise;
 2) paigaldama müügikoha teenindamiseks vajalikud jäätmemahutid ning korraldama nende regulaarse tühjendamise.

3. peatükk Koormise kehtestamine 

§ 9.  Koormise olemus

  Koormis kehtestatakse füüsilistele ja juriidilistele isikutele nende omandis või valduses oleva kinnistu või muu nende kasutuses oleva territooriumi ning sellega vahetult piirneva puhastusala heakorra tagamiseks.

§ 10.  Koormise ulatus, täitmise tingimused ja kord

  Koormise ulatus ja täitmise tingimused ja kord on sätestatud käesoleva määruse paragrahvides 5–8.

4. peatükk Vastutus ja järelevalve 

§ 11.  Heakorra eeskirja rikkumine

 (1) Eeskirja rikkumise või koormise täitmata jätmise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 662 alusel.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud väärteo kohtuvälised menetlejad on vastavalt oma pädevusele vallavalitsus ja Politsei- ja Piirivalveamet ning Keskkonnainspektsioon.

§ 12.  Järelevalve

  Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsuse poolt määratud teenistujad.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 13.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  Põlva Linnavolikogu 2. novembri 2000. a määrus nr 31 "Põlva linna heakorraeeskiri" ja Põlva Vallavolikogu 27. veebruari 2003. a määrus nr 19 "Heakorra- ja kaevetööde eeskirja kehtestamine" tunnistatakse kehtetuks.

§ 14.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.

Kuldar Leis
vallavolikogu esimees