Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Põlva valla kaevetööde eeskiri

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.11.2016, 3

Põlva valla kaevetööde eeskiri

Vastu võetud 09.11.2016 nr 36
jõustumine 01.01.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 361 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Põlva valla kaevetööde eeskiri (edaspidi eeskiri) määrab kindlaks kaevetööde teostamise korra Põlva valla haldusterritooriumil ja on kohustuslik kõikidele kaevetöid teostavatele isikutele.

  (2) Eeskirja sätteid ei kohaldata kalmistutel, kaevetöödel eraõiguslike isikute omandis olevatel kinnistutel ja veel kinnistusraamatusse kandmata maa-aladel juhul, kui need ei ole avalikus kasutuses, seal ei asu tehnovõrke ja -rajatisi ning ei ole tegemist nende ehitamise või remondiga.

§ 2.   Mõisted

  (1) Kaevetööd on:
  1) süvendi kaevamine sügavamal kui 30 cm algsest maapinnast;
  2) töö, mida tehes muudetakse maapinna kõrgust;
  3) ehitusgeoloogilised puurimistööd.

  (2) Kaevetööde teostaja (edaspidi kaevaja) on kaevetöid teostav või selle tellinud füüsiline või juriidiline isik (või tema esindaja).

  (3) Kaevetööluba on kaevetööloa andja poolt väljastatud luba kaevetööde teostamiseks.

  (4) Avariikaevetööd on kaevetööd, mille teostamise vajadus tekib ootamatult ja mille teostamist ei ole võimalik edasi lükata.

  (5) Tehnovõrgud on maapõue või maapinnale paigaldatud kütte-, veevarustus-, kanalisatsiooni- või muud sarnased torustikud, elektroonilise side või elektrivõrgud või surveseadmestikud.

  (6) Kaevik on kaevetööde tulemusena maapõue moodustunud üle 30 cm sügavusega süvend.

  (7) Kaeveala on maa-ala, kus paikneb kaevik ja kaevikuga vahetult piirnev maa-ala, kus hoitakse kaevetöödeks vajalikke materjale, sõidukeid, masinaid, mehhanisme ja seadmeid.

§ 3.   Kaevetööde teostamise üldnõuded

  (1) Kaevetööde teostamine on lubatud kaevetööloa alusel. Kui kaevetööd kaasnevad ehitamisega ehitusseadustiku tähenduses, on kaevetööde teostamise aluseks ehitusluba või -teatis eeldusel, et ehitusloa või -teatise väljastamise aluseks on ehitusprojekt.

  (2) Kaevetööd teostatakse tehnoloogiliselt võimaliku lühima aja jooksul.

  (3) Liikluse häirimise või sulgemisega seotud kaevetööde korral on Põlva Vallavalitsusel (edaspidi vallavalitsus) õigus nõuda liikluskorralduse skeemi, samuti määrata põhjendatud juhtudel kaevetööde teostamise ajavahemik.

§ 4.   Kaevetööde planeerimine

  (1) Kaevetöid planeeritakse koordineeritult teede ning haljasalade remondi ja ehitusega, et kaevetööd eelneksid teede või haljasalade remondi- ja ehitustöödele.

  (2) Kaevetööde teostamine teedel ja tänavatel, mille ehitamisest või kapitaalremondist on möödunud vähem kui kolm aastat, on lubatud vaid avariikaevetööna või kaevetööloa alusel, millele lisanduvad eritingimused.

§ 5.   Kaevetööloa taotlemine

  (1) Kaevetööloa saamiseks esitatakse vormikohane taotlus vallavalitsusele vähemalt kolm tööpäeva enne kaevetööde algust, v. a avariitööd.

  (2) Taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) taotleja nimi, registrikood või isikukood, kontaktandmed;
  2) töövõtja nimi, registrikood või isikukood, kontaktandmed;
  3) kaeveala aadress, katastriüksuse tunnus;
  4) kaevetööde alustamise ja lõpetamise aeg;
  5) kaevetöödega rikutava/lahti kaevatava katendi liik ja pindala;
  6) kaevetööde eelse olukorra taastamisel kasutatavad materjalid.

  (3) Taotlusele lisatakse kaevetööde joonis koos tööde kirjeldusega, vajadusel tänava sulgemise taotlus, liikluskorralduse muutmise skeem ja vajadusel täiendavad kooskõlastused.

  (4) Esitatav taotlus kooskõlastatakse:
  1) kaeveala maa ja kaeveala piiratud asjaõiguse omanikuga;
  2) kaeveala läbivate tehnovõrkude valdajatega;
  3) Muinsuskaitseametiga, kui kaevetööd kavandatakse mälestisel või selle kaitsevööndis;
  4) Keskkonnaametiga, kui kaevetööd kavandatakse kaitstaval loodusobjektil või selle kaitsevööndis;
  5) tee omanikuga, kui kaevetööd kavandatakse teel või selle kaitsevööndis;
  6) liinivedu korraldava ettevõtjaga, kui kaevetööde teostamiseks kavandatakse sulgeda tee, mille kaudu liigub ühistransport.

  (5) Taotluse kooskõlastamine kaeveala maa omanikuga ei ole vajalik, kui tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamiseks ja omamiseks on seatud piiratud asjaõigus või sundvaldus.

  (6) Kaevetööloa andja võib põhjendatud juhul nõuda taotluse kooskõlastamist käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetamata isikutega.

  (7) Ehitusuuringuid teostatakse kooskõlas ehitusseadustikuga. Ehitusuuringute käigusteostatavateks puurimistöödeks tuleb taotleda kaevetööluba ning esitada koos taotlusega geodeetiline alusplaan, kuhu on kantud rajatavate puuraukude või -kaevude asukohad. Ehitusuuringu tulemused esitatakse kaevetööde lõpetamisel elektrooniliselt vallavalitsusele.

§ 6.   Kaevetööluba

  (1) Kaevetööluba annab selles märgitud isikule õiguse kaevetööloas määratud tingimustel kaevetööde ja sellega kaasnevate toimingute tegemiseks.

  (2) Lisaks kaevetööloas määratud tingimustele tuleb kaevetööde teostamisel järgida käesolevat eeskirja ja teisi kehtivaid õigusakte.

  (3) Kaevetööloa omanik võib kaevetööloaga lubatud kaevetöid tellida teiselt isikult (edaspidi töövõtja). Kaevetööde teostamine töövõtja poolt ei vabasta kaevetööloa omanikku kaevajale ettenähtud vastutusest.

  (4) Kaevetööloal märgitakse:
  1) kaevetööloa väljastanud isiku nimi, ametinimetus ja allkiri;
  2) kaevetööloa andmise kuupäev ja number;
  3) kaevetööloa taotleja andmed;
  4) kaevetööde asukoht;
  5) kaevetööde eesmärk;
  6) kaevetööga rikutava katendi liik ja pindala;
  7) kaevetööde tähtajad;
  8) kaevetööde eest vastutava isiku andmed;
  9) kaevetööde tagatisraha (vajadusel);
  10) muud kaevetööde tingimused.

  (5) Kaevetööloa väljastab, muudab, kehtivuse peatab ja tunnistab kehtetuks vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonna teenistuja (edaspidi kaevetööloa andja).

  (6) Kaevetööluba ei asenda maa omaniku või valdaja nõusolekut. Kui maa kuulub Põlva vallale, on kaevetööluba ühtlasi ka maa omaniku nõusolek.

§ 7.   Kaevetööloa väljastamine

  (1) Otsuse kaevetööloa väljastamise või sellest keeldumise kohta teeb kaevetööloa andja viie tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

  (2) Kaevetööloa väljastamisest võib keelduda juhul, kui:
  1) vallavalitsusele ei ole esitatud kõiki teadaolevaid tõeseid ja täielikke andmed, dokumente ja muid tõendeid, mis on vajalikud kaevetööloa väljastamise otsustamisel;
  2) kaevetööde teostamisel rakendatavad abinõud või piirangud ei ole piisavad ohutuse tagamiseks või kahju vältimiseks või liikluse häirimise vähendamiseks;
  3) kaevetööloa taotleja on taotluse esitamisele eelneva kaheteistkümne kuu jooksul rikkunud eeskirja;
  4) muul põhjendatud juhul.

  (3) Kaevetööloa väljastamise või sellest keeldumise otsus saadetakse kaevetööloa taotlejale taotluses märgitud elektronposti aadressil või toimetatakse kätte muul viisil.

§ 8.   Kaevetööde teostamine

  (1) Kaevetööde teostamise ajal peab kaevetööluba asuma kaevetööde teostamise kohas.

  (2) Töövälisel ja pimedal ajal peab kaevetööde teostamise ala olema tähistatud, jalakäijate liikumistsoonis peab kaevik olema piiratud vähemalt 1,2 m kõrguse turvapiirdega.

  (3) Kaevetööde teostamisel avalikult kasutataval teel peab kaeveala ja sellega vähemalt 0,5 meetri ulatuses külgnev maa-ala olema tähistatud liikluskorraldusvahenditega.

  (4) Kaevaja peab kindlustama ohutu läbipääsu liiklusvahenditele ja jalakäijatele kohtades, kus läbipääs oli eelnevalt võimalik. Avalikult kasutatava tänava, väljaku või tee ajutiseks sulgemiseks kaevetööde ajaks esitab kaevaja taotluse tänava sulgemiseks.

  (5) Vallavalitsusel on õigus vajadusel nõuda kaevajalt ajutise ümbersõidutee rajamist ja selle sõidukorras hoidmist kaevetööde teostamise ajal ning pärast kaevetööde lõppemist ümbersõidutee likvideerimist ja selle aluse maa-ala taastamist.

  (6) Kaevetööde vahetus ümbruses asuvate puude tüved ja võrad peavad olema kaitstud võimalike vigastuste eest. Kaevamine puude juurekaelale lähemal kui 2 meetrit tuleb teostada käsitsi.

  (7) Ettenägematute asjaolude ilmnemisel (lõhkekeha, arheoloogiline leid, topo-geodeetilisele plaanile kandmata tehnovõrk) peatatakse kaevetööd, säilitatakse leiukoht muutumatul kujul ning teavitatakse viivitamatult vallavalitsust, vajadusel Päästeametit või Muinsuskaitseametit. Peatatud kaevetööde tähtaeg pikeneb kaevetööde peatumise aja võrra.

  (8) Kaevikust väljapumbatava vee juhtimine ühiskanalisatsiooni või kaevikuümbrusse kooskõlastatakse vee-ettevõtte ja/või maa-ala valdajaga.

  (9) Kaevetööde teostamisel on keelatud hävitada, kahjustada või ilma vastava loata ümber paigutada piiri-, geodeetilisi- ja liiklusmärke ning muid tähiseid. Kahjustatud või hävitatud ja ümberpaigutatud märgid taastatakse kaevaja kulul.

  (10) Puistematerjali ladustamisel kivisillutisele või murule asetatakse selle alla kile või muu sobiv materjal.

  (11) Kaevaja tagab kaeveala ja sellega piirnevate alade ja liikumisteede heakorra.

§ 9.   Kaevetööloa muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Kaevetööloa muutmiseks esitab kaevetööloa omanik vallavalitsusele põhjendatud kirjaliku taotluse hiljemalt kaevetööloal märgitud kaevetööde alguskuupäeval.

  (2) Kaevetööloa andja võib loa muutmiseks nõuda täiendavaid kooskõlastusi, uut kaevetööde teostamise ajakava ja muid kaevetööloa taotlemisel nõutavaid andmeid.

  (3) Kaevetööloa muutmisel väljastatakse uus kaevetööluba.

  (4) Kaevetööloa andjal on õigus kaevetööluba kehtetuks tunnistada, kui:
  1) kaevaja ei täida eeskirjas või kaevetööloas sätestatud nõudeid;
  2) kaevaja ei teosta kaevetöid kinnisasja ja tehnovõrgu omaniku või valdaja tingimuste või juhiste kohaselt;
  3) kaevetööde teostamine ohustab inimeste elu, tervist ja keskkonda.

  (5) Kaevetööloa kehtetuks tunnistamisel on kaevetööloa omanikul kohustus taastada kaeveala kaevamiseelsele seisundile.

§ 10.   Kaevetööloa tähtaja pikendamine

  Kaevetööde tähtaja pikendamiseks esitab kaevaja vallavalitsusele taotluse hiljemalt üks tööpäev enne kaevetööloal märgitud kaevetööde lõpptähtpäeva.

§ 11.   Avariikaevetööd

  (1) Tehnovõrkude avarii korral võib kaevetöid teostada ilma kaevetööloata järgmistel tingimustel:
  1) vallavalitsusele on saadetud kirjalik teade avarii põhjuste, asukoha, kaevetööde alustamise ja lõpetamise aja ning kaevetööde eest vastutava isiku kohta. Kui kaevetööde alguse päev langeb riiklikule pühale või puhkepäevale, teavitatakse avariikaevetöödest vallavanemat või abivallavanemat;
  2) avariikohale on kutsutud kõikide kaevetööde alale jäävate tehnovõrkude omanikud või valdajad;
  3) avariikohal on tagatud nii sõidukite kui jalakäijate liiklusohutus.

  (2) Avariikaevetööde teostamisel, mis nõuavad teekatendi taastamist, tuleb esimesel võimalusel esitada vallavalitsusele kaevetööloa taotlus ning vajadusel taotleda tee ja tänava sulgemise luba.

  (3) Avariikaevetööde teostamisel vastutab kaevaja liikluskorralduse, vajalike isikute teavitamise ja kaasamise, heakorra ning avariijärgse kaevekoha taastamise eest.

  (4) Avariikaevetööde lõpetamine toimub üldises korras.

  (5) Kaevetööloa andjal on õigus põhjendatud juhul käesolevas paragrahvis sätestatud nõudeid leevendada.

§ 12.   Tehnovõrkude kaitsmine

  (1) Kaevetööde teostamine olemasoleva tehnovõrgu kaitsevööndis kooskõlastatakse selle omanikuga.

  (2) Tehnovõrgu kahjustamisest teavitatakse koheselt tehnovõrgu omanikku ja kaevetööloa andjat. Kahjustused kõrvaldatakse kaevaja kulul.

  (3) Tehnovõrku võib ümber paigutada üksnes tehnovõrgu omaniku loal ja kinnitatud projekti või kirjaliku kooskõlastuse alusel.

  (4) Kaevetööde teostamise piirkonnas asuvate tehnovõrkude omaniku või valdaja kutsutakse kohale enne kaevetööde algust juhul, kui seda on nõutud kaevetööloa taotluse kooskõlastamisel.

§ 13.   Kaevetöödel rikutud ala taastamine

  (1) Kaevetöödel rikutud ala taastatakse endisel kujul kogu kaeveala ulatuses, väljaarvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 nimetatud juhtudel, kaevaja kulul hiljemalt kaevetööloal märgitud kaevetööde lõpetamise tähtpäevaks.

  (2) Kaevaja taastab ja korrastab tema poolt lõhutud või rikutud äärekivid, teekatendi, tehnovõrkude kaevud ning kaevukaaned, liikluskorraldusvahendid, teekattemärgistuse ja geodeetilised märgid.

  (3) Kaevaja on kohustatud tee taastamisel täitma valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud tee ehitamise kvaliteedi nõudeid ning taastama kaevekoha samatüübilise katendiga. Enne katendi taastamist peab kaevaja tõendama aluste vastavust nõuetele (tihendamine, kihtide paksused jms). Juhul kui soovitakse muuta teekatendi tüüpi, tuleb see eelnevalt kooskõlastada vallavalitsuse ehitusspetsialistiga.

  (4) Kõnniteedel teostatavatel kaevetöödel taastatakse kõnnitee katend kogu kõnnitee laiuselt ning asendatakse rikutud äärekivid.

  (5) Sõiduteedel teostatavatel kaevetöödel taastatakse katend vastavalt katendi tüübile kogu sõidutee laiuses, kui rikutud ala on üle poole sõidusuuna laiusest ning poole sõidutee laiuses, kui rikutud ala ulatub sõidutee katendini.

  (6) Tänava või parkla pikisuunalistel kaevetöödel eemaldatakse kaeviku serva ja äärekivi või tänavakatendi serva vaheline alla ühe meetri laiune teekatend ning paigaldatakse uus katend koos vajaliku aluskihiga.

  (7) Kui tänavaga ristisuunaliselt rajatavate tehnorajatiste telgede vahe on alla 15 meetri, taastatakse asfaltkatendi pealiskiht nende kohal ühtse katendina.

  (8) Kui teekatendit ei ole võimalik koheselt taastada, paigaldatakse enne lõplikku taastamist ajutine teekatend. Ajutise teekatendi korrashoiu tagab kaevaja.

  (9) Tagasitäiteks haljas- ja rohealadel kasutatakse väljakaevatud pinnast. Tagasitäitmisel järgitakse mullakihtide kaevetööde eelset paiknemist.

  (10) Garantii taastamistöödele on 24 kuud alates kaevetööloa lõppemisest. Garantii perioodil ilmnenud puudused kõrvaldab kaevaja omal kulul vallavalitsuse poolt määratud tähtajaks. Juhul kui kaevaja ei kõrvalda puudusi vallavalitsuse poolt määratud tähtajaks, võib vallavalitsus tellida taastamistööd kolmandalt isikult kaevaja kulul.

  (11) Talveperioodil kaevetöödega rikutud teekatend taastatakse hiljemalt 31. mail, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

  (12) Taastamistööde lõppemine fikseeritakse vastaval vormil.

  (13) Kaevaja poolt taastamistööde teostamata jätmisel või mittenõuetekohasel teostamisel on vallavalitsusel õigustellida taastamistööd kolmandalt isikult kaevaja kulul.

§ 14.   Tagatisraha

  (1) Enne avalikus kohas kaevetööloa saamist tasub kaevaja tagatisraha või esitab vallavalitsusele krediidi- või finantsasutuse tähtaegse garantiikirja. Tagatisraha tagastatakse peale kaevetööde lõpetamist ja üle andmist vallavalitsusele.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tagatise nõuet ei rakendata vallavalitsuse, valla hallatava asutuse ja valla osalusega äriühingu tellitud kaevetööde korral.

  (3) Tagatisraha suuruse ja selle arvestamise alused kehtestab vallavalitsus.

§ 15.   Kaevetööde lõpetamine

  (1) Kaevetööd on lõpetatud, kui kaevetöödega rikutud maa-ala on nõuetekohaselt taastatud ja korrastatud. Kaevetööde lõpetamine ja üleandmine fikseeritakse kaevetööloal või vastaval vormil.

  (2) Kaevetööde lõpetamisel esitatakse vallavalitsusele tehnovõrkude teostusdokumentatsioon digitaalsel andmekandjal.

§ 16.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsuse poolt määratud teenistujad.

  (2) Eeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 662 alusel.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud väärteo kohtuvälised menetlejad on vastavalt oma pädevusele vallavalitsus, Politsei- ja Piirivalveamet ning Keskkonnainspektsioon.

  (4) Kaevetööde teostamisega tekitatud kahju hüvitab kaevaja.

§ 17.   Dokumendivormide kinnitamine

  Määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormid kinnitab vallavalitsus.

§ 18.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Põlva Linnavolikogu 14. märtsi 2012. a määrus nr 8 "Põlva linna kaevetööde eeskiri" tunnistatakse kehtetuks.

§ 19.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.

Kuldar Leis
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json