SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Hoolekandeasutusse hooldamisele suunamise ja Meremäe valla eelarvest hoolekandeteenuse eest osalise tasumise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Meremäe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 16.12.2014, 19

Hoolekandeasutusse hooldamisele suunamise ja Meremäe valla eelarvest hoolekandeteenuse eest osalise tasumise kord

Vastu võetud 12.12.2014 nr 21

Määrus kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja lõike 2 ning sotsiaalhoolekandeseaduse § 8 punkti 2, § 41 ja § 46 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib Eesti rahvastikuregistri andmetel Meremäe vallas elavate isikute, kes erivajaduse või sotsiaalse olukorra tõttu ei ole suutelised iseseisvalt elama ja kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada muul viisil, hoolekandeasutusse hooldamisele suunamist ning hoolekandeasutuses ööpäevaringse hooldamise (edaspidi: hoolekandeteenus) teenuse finantseerimise Meremäe valla eelarvest.

  (2) Määrus ei reguleeri hoolekandeteenuse korraldamist ja finantseerimist, kui teenuse vajaja või perekonnaseaduse alusel tema ülalpidamiskohustusega isik on võimeline hoolekandeasutuses hooldamise korraldama ja hoolekandeteenuste eest ise täies mahus tasuma või kui isik suunatakse riigi rahastatavale hoolekandeteenusele (erihoolekandeteenusele).

§ 2.   Hoolekandeasutusse suunamise ja/või hoolekandeteenuste kulude katmise taotlemine

  (1) Hoolekandeteenust vajav isik, kes ei ole suuteline teenuse saamist ise korraldama või selle eest täies mahus tasuma või tema esindaja, peab esitama Meremäe Vallavalitsusele kui ametiasutusele (edaspidi vallavalitsus) kirjaliku taotluse. Kui taotleja ei ole oma tervisliku seisundi tõttu võimeline taotlust esitama, võivad erandjuhul taotluse esitada perearst, hooldustöötaja, seadusjärgne ülalpidaja või muu isik, kes on taotlejaga lähedalt seotud.

  (2) Taotluses märgitakse:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood või sünniaeg;
  3) elukoha aadress ja muud kontaktandmed;
  4) hoolekandeasutuse nimi, milles võimalusel teenust soovitakse ja mille rahastamist soovitakse;
  5) hoolekandeteenuse vajaduse kirjeldus;
  6) taotleja kinnitus hoolekandeteenuse eest tasumise kohta vähemalt 90% pensionist;
  7) ülalpidamiskohustuslaste olemasolul nende nimed ja kontaktandmed, ülalpidamiskohustuslaste puudumise korral kinnitus selle kohta;
  8) ülalpidamiskohustuslaste kinnitus taotleja eest hoolekandeteenuse tasumise kohta;
  9) taotleja kohustus teatada kahe kuu jooksul enda ja/või tema ülalpidamise kohustusega isikute varalise seisundi muutumisest;
  10) taotleja nõusolek enda andmete kontrollimiseks;
  11) ülalpidamiskohustuslase nõusolek enda andmete kontrollimiseks;
  12) taotleja nõusolek valmisolekust vajadusel võõrandada vara hoolekandeteenuse eest tasumiseks.

  (3) Taotlusele lisatakse:
  1) isikut tõendava dokumendi koopia;
  2) taotleja sissetulekut ja varalist seisu kirjeldavad dokumendid (nt pangakonto väljavõte vmt);
  3) ülalpidamiskohustuslaste olemasolul dokumendid (nt kohtumäärus), millest nähtub, et hoolekandeteenuse taotleja ei saa või ei ole õigustatud saama ülalpidamist või saadav ülalpidamine ei kata täies ulatuses abivajadust;
  4) puuet tõendav dokument koos rehabilitatsiooniplaaniga (kui isikule on määratud puue ja koostatud rehabilitatsiooniplaan);
  5) geriaatrilise hinnangu olemasolul ka vastavasisuline dokument;
  6) olemasolul hoolekandeteenust vajava isiku ja hoolekandeasutuse vahel sõlmitud lepingu koopia.

  (4) Vallavalitsusel on vajadusel õigus nõuda täiendavaid dokumente.

§ 3.   Taotluse menetlemine

  (1) Vallavalitsuse sotsiaalnõunik kontrollib taotluses märgitud asjaolusid ning kogub asja menetlemiseks vajadusel täiendavaid tõendeid ja dokumente.

  (2) Vallavalitsus selgitab menetluse käigus välja hoolekandeteenuse hinna. Hoolekandeteenuse osutaja valikul arvestatakse võimaluse piires hooldust vajava isiku enda ja tema lähedaste soovidega.

  (3) Vallavalitsus selgitab esitatud dokumentide alusel välja, kui suures osas on taotleja ja tema ülalpidamiskohustusega isikud võimelised teenust ise finantseerima.

§ 4.   Hoolekandeteenuse osaline rahastamine vallaeelarvest

  (1) Isikul, kelle sissetulekutest ja varast ei piisa hoolekandeteenuse eest tasumiseks ja kelle hoolekandeteenuse finantseerimisel ei osale ülalpidamiskohustusega isikud või ülalpidamiskohustusega isikute osalus ei võimalda teenuse eest täies ulatuses tasumist, on õigustaotleda teenuse osalist finantseerimist Meremäe valla eelarvest.

  (2) Teenust finantseeritakse vallaeelarvest ulatuses, mis tagab hoolekandeteenuse maksumuse tasumise. Vallaeelarvest makstakse hoolekandeteenuse see osa, mis jääks katmata, kui isik ja tema ülalpidamiskohustusega isikud on tasunud teenuse eest vastavalt oma varalisele olukorrale.

  (3) Teenuse vallaeelarvest finantseeritava summa suuruse otsustab Meremäe Vallavalitsus kui täitevorgan korraldusega ning otsus tuleb teha ühe kuu jooksul avalduse ja lisadokumentide vallavalitsuse dokumendiregistris registreerimisest arvates. Juhul kui otsuse tegemiseks on vajalik pikem tähtaeg, informeerib vallavalitsus sellest taotlejat.

  (4) Hoolekandeteenuse saamiseks ja finantseerimiseks sõlmitakse Meremäe valla, taotleja ja hoolekandeasutuse ning vajadusel teiste isikute vahel leping mitte kauemaks kui jooksvaks eelarveaastaks.

§ 5.   Erandid hoolekandeteenuse rahastamisel vallaeelarvest

  (1) Juhul, kui isik vajab hoolekandeteenust viivitamatult, tasub vallavalitsus isiku eest puudujääva osa, kuni isiku enda või tema ülalpidamiskohustusega isikute varalise olukorra väljaselgitamiseni.

  (2) Kui hooldust vajaval isikul on ülalpidamiskohustusega isikud, on vallavalitsus õigustatud nõudma neilt valla poolt tasutud hoolekandekulud sisse ulatuses, milles nad ei ole vabastatud ülalpidamiskohustuse täitmisest.

  (3) Kui hooldust vajaval isikul ei ole rahalisi vahendeid enda ülalpidamiskulude kandmiseks, kuid tal on vara, mida on võimalik võõrandada või anda kasutusse ülalpidamiseks vajalike rahaliste vahendite saamiseks, võib vallavalitsus tasuda hoolekandekulud osas, milleks isikul endal rahalised vahendid puuduvad, kuni vara võõrandamiseni või kasutusse andmiseni. Vallavalitsus on õigustatud nõudma tehtud hoolekandekulude hüvitamist vara võõrandamisest või kasutusse andmisest saadud raha arvel.

§ 6.   Hoolekandeteenuse rahastamise lõpetamine Meremäe vallaeelarvest

  Meremäe vallavalitsus võib lõpetada hoolekandeteenuse eest tasumise, kui:
  1) hooldust vajav isik või tema ülalpidamiskohustuslased keelduvad tasumast nende kanda jääva osa ülalpidamiskulust;
  2) hooldust vajav isik või tema seaduslik esindaja esitab avalduse hoolekandeteenuse lõpetamiseks;
  3) hoolekandeasutus lõpetab hoolekandeteenust vajava isikuga lepingu;
  4) hoolduse eest on võimalik tasuda ülalpidamiskohustusega isikul;
  5) hooldust vajav isik sureb.

§ 7.   Hoolekandeteenuse rahastamisest keeldumine

  Meremäe Vallavalitsus võib jätta taotluse rahuldamata, kui:
  1) hooldust vajava isiku ülalpidamiskohustusega isikud, keda kohus ei ole vabastanud ülalpidamiskohustuse täitmisest või kelle ülalpidamiskohustuse ulatust ei ole kohus vähendanud, ei osale hoolekandeteenuse kulu katmisel;
  2) hooldust vajava isiku toimetulekut on võimalik tagada teisi sotsiaalteenuseid osutades;
  3) hooldust on võimalik tagada ülalpidamiskohustusega isikute poolt;
  4) hooldust vajav isik jätab vallavalitsuse täiendavalt nõutud dokumendid esitamata;
  5) keeldumise põhjuseks võib olla olukord, kui isikul on vara, kuid ta keeldub seda võõrandamast, et tasuda enda ülalpidamiskulud;

§ 8.   Hoolekandeteenuse vallaeelarvest finantseerimise muutmine

  (1) Enne uut eelarveaastat vaatab vallavalitsus hiljemalt 1. novembriks hoolekandeteenuse osutamise ja rahastamise lepingud läbi ning otsustab lepingu pikendamise uueks eelarveaastaks.

  (2) Lepingu pikendamiseks uueks eelarveaastaks kontrollib vallavalitsus teenuse saaja ja tema ülalpidamiskohustusega isikute majanduslikku seisu ning juhul, kui:
  1) teenust saava või ülalpidamiskohustusega isikute või mõlemate varanduslik seisukord on muutunud, nii et nad on võimelised teenust kokkulepitust suuremas summas rahastama, muudab vallavalitsus vallaeelarvest teenuse eest makstava osa suurust oma korraldusega;
  2) ülalpidamiskohustusega isikute majanduslik olukord on oluliselt halvenenud, mistõttu nad ei ole võimelised kokkulepitud mahus teenuse eest tasuma, on neil õigustaotleda Meremäe valla eelarvest makstava osa suurendamist.

§ 9.   Määruse rakendamine

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist:
  1) sõlmitud hoolduslepingud kehtivad kuni nende kehtivuse lõpptähtajani;
  2) kohamaksumuse tasumiseks esitatud taotlused lahendatakse käesoleva korra järgi.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Arno Vares
Volikogu esimees

Lisa Taotlus hoolekandeteenuse rahastamiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json