EttevõtlusReklaam

Teksti suurus:

Välireklaami paigaldamise eeskiri

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.12.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.12.2015, 4

Välireklaami paigaldamise eeskiri

Vastu võetud 25.11.2015 nr 85

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja reklaamiseaduse § 13 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega Välireklaami paigaldamise eeskiri (edaspidi eeskiri) kehtestatakse nõuded välireklaami (edaspidi reklaam) avalikustamise viisile ja kohale Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil.

  (2) Eeskirjas ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades reklaamiseadusest ja käesolevast eeskirjast tulenevaid erisusi. Kui reklaam on reguleeritud teise seadusega, kohaldatakse käesolevat eeskirja teisest seadusest tulenevate erisustega.

  (3) Eeskirjas sätestatust on kohustatud kinni pidama ka maksustamisele mittekuuluva reklaami avalikustaja.

§ 2.   Mõisted

  (1) Eeskirjas kasutatakse mõisteid reklaamiseaduse tähenduses.

  (2) Lisaks reklaamiseadusele kasutatakse eeskirjas mõisteid järgmises tähenduses:
  1) välireklaamikandja (edaspidi reklaamikandja) on reklaami paigaldamiseks kasutatav:
  11) alus, seadeldis (seinapannood, konsoolid, transparendid ja muud sellised), mis paigaldatakse hoonele või rajatisele;
  12) konstruktsioon (reklaamipostid, -tahvlid, lipuvarras ja muud sellised), mis paigaldatakse maapinnale;
  13) mobiilne konstruktsioon – sõiduk või haagis, mis on reklaami avalikustamiseks kohandatud ja mille vahendusel reklaami edastatakse, samuti reklaami eesmärgil linnaruumi spetsiaalselt paigutatud või pargitud reklaamkirjadega (soodushinnad, allahindlused ja muud sellised) sõiduk. Mobiilne konstruktsioon ei pea olema kantud liiklusregistrisse;
  14) ühissõiduk;
  2) linnateabe reklaamikandja on Kohtla-Järve Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) poolt reklaamipaigaldamiseks avalikku ruumi paigaldatud betooni tulbad;
  3) statsionaarne reklaam on maapinna või ehitisega püsivalt ühendatud reklaamikandjale paigaldatud reklaam;
  4) mittestatsionaarne reklaam on maapinnaga või ehitisega mittepüsivalt ühendatud reklaamikandjale paigaldatud reklaam, samuti reklaam, mis paigaldatakse müügi-, teenindus- või ettevõtja muu tegutsemiskoha ette ajutiselt mingiks ajaperioodiks ööpäeva jooksul ja mis edastab selle koha kohta vahelduvat teavet;
  5) reklaami paigaldusluba on linnavalitsuse poolt määratud ametiisiku (edaspidi ametiisik) poolt antav luba reklaami ja reklaamikandja paigaldamiseks;
  6) maksuhaldur on linnavalitsus.

§ 3.   Reklaami avalikustamise õiguslik alus

  (1) Reklaami paigaldamine on lubatud ametiisiku poolt väljastatud reklaami paigaldusloa alusel (Lisa 1).

  (2) Linnateabe reklaamikandjatel on lubatud avaldada Kohtla-Järve linnas toimuvate kultuuri- ja spordiürituste reklaami ja kuulutusi pindalaga kuni 0,5 m2 ilma reklaami paigaldusloata.

2. peatükk Reklaami paigaldamise nõuded 

§ 4.   Reklaami paigaldamise tingimused

  (1) Reklaam paigaldatakse üksnes reklaamikandjale.

  (2) Reklaam peab oma välisilmelt sobima arhitektuursesse keskkonda, ajaloolisse konteksti, vastama headele tavadele ja olema eetiliselt kõlblik. Reklaam peab oma välisilmelt sobima arhitektuursesse keskkonda, ajaloolisse konteksti, vastama headele tavadele ja olema eetiliselt kõlblik.

  (3) Kui hoonel on mitu reklaami, peavad need moodustama ühtse kompositsioonilise terviku. Kui hoonel on mitu reklaami, peavad need moodustama ühtse kompositsioonilise terviku.

  (4) Reklaami paigaldamine olemasoleva reklaami vahetusse lähedusse ei tohi kahjustada vaadet varem paigaldatud reklaamile Reklaami paigaldamine olemasoleva reklaami vahetusse lähedusse ei tohi kahjustada vaadet varem paigaldatud reklaamile.

  (5) Teele, tänavale või parklasse kavandatav reklaam peab tagama liikluse ohutuse ja võimaldama tänava korrashoidu ning see ei tohi domineerida liikluskorraldusvahendite üle. Teele või tänavale võib paigaldada reklaami (liiklusvälise teabevahendi), mis:Teele, tänavale või parklasse kavandatav reklaam peab tagama liikluse ohutuse ja võimaldama tänava korrashoidu ning see ei tohi domineerida liikluskorraldusvahendite üle. Teele või tänavale võib paigaldada reklaami (liiklusvälise teabevahendi), mis:
  1) ei eksita liiklejat ega varja tema eest liikluskorraldusvahendit; ei eksita liiklejat ega varja tema eest liikluskorraldusvahendit;
  2) ei raskenda liikluskorraldusvahendi eristamist;
  3) ei ohusta liiklust liikleja pimestamisega ega tähelepanu hajutamisega;
  4) ei piira nähtavust ristmikul.

§ 5.   Reklaami ja kuulutuse pindalaga kuni 0,5 m2 paigaldamine

  (1) Reklaam või kuulutus pindalaga kuni 0,5 m2 paigaldatakse üksnes selleks ettenähtud linnateabe reklaamikandjatele.

  (2) Reklaami või kuulutuse pindalaga kuni 0,5 m2 avalikustaja on kohustatud 3 (kolme) tööpäeva jooksul pärast ürituse lõppu reklaami või kuulutuse kõrvaldama.

3. peatükk Reklaami paigaldusloa taotlemine ja taotluse menetlemine 

§ 6.   Reklaami paigaldusloa taotlemine

  (1) Reklaami paigaldamiseks esitab reklaami avalikustaja linnavalitsusele vormikohase reklaami paigaldusloa taotluse (Lisa 2), millele on lisatud järgmised dokumendid:
  1) reklaamikavand koos vastavate mõõtude, värvilahendusega ja konstruktsiooni eskiisiga;
  2) asendiskeem, millel näidatakse ära reklaami paigaldamise asukoht;
  3) hoonetele või rajatistele paigaldatava reklaami puhul hoonete välisseinte joonis või fotomontaaž koos reklaami paigalduskoha äranäitamisega;
  4) territooriumi-, hoone– või rajatise omaniku või valdaja kirjalik nõusolek reklaami paigaldamiseks. Kaasomandi puhul kõikide kaasomanike nõusolek;
  5) tehnovõrgu või –rajatise omaniku valdaja kirjalik nõusolek koos asendiplaaniga, kui reklaam paigaldatakse tehnovõrgu või –rajatise kaitsetsooni;
  6) tee omaniku väljastatud liiklusvälise teabevahendi paigaldamise luba, kui reklaam paigaldatakse tee kaitsevööndisse, välja arvatud hoonetele;
  7) Muinsuskaitseameti kirjalik luba, kui reklaam paigaldatakse muinsuskaitsealale.

  (2) Statsionaarse reklaami püstitamiseks tuleb esitada ehitusteatis vastavalt ehitusseadustikus sätestatule.

§ 7.   Reklaami paigaldusloa taotluse läbivaatamine ja väljastamine

  (1) Ametiisik väljastab reklaami avalikustajale reklaami paigaldusloa 10 (kümne) tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide laekumisest arvates.

  (2) Kui reklaami avalikustaja poolt jäetakse koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või esitatud dokumentides on muid puudusi, määrab ametiisik taotluse esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või lisadokumentide esitamiseks. Tähtaeg ei tohi olla lühem kui 3 (kolm) tööpäeva. Viimasel juhul loetakse taotluse menetlemise algusajaks hetke, kui taotlusest on kõrvaldatud puudused või esitatud lisadokumendid. Tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (3) Statsionaarse reklaami paigaldusluba väljastatakse tähtajaga kuni 5 (viis) aastat.

  (4) Mittestatsionaarse reklaami paigaldusluba antakse tähtajaga kuni 1 (üks) aastat.

  (5) Reklaami paigaldusloa kehtivuse aeg märgitakse reklaami paigaldusloale.

  (6) Reklaami paigaldusloa tähtaja möödumisel on reklaami avalikustajal eelisõigus taotleda reklaami paigaldusluba samale paigalduskohale tingimusel, et ta on varem täitnud kõiki kehtestatud kohustusi ja tingimusi.

  (7) Reklaami paigaldusluba registreeritakse Kohtla-Järve linna dokumendihaldussüsteemis reklaami paigaldusloa väljastamise päeval.

  (8) Ametiisik on kohustatud hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast reklaami paigaldusloa väljastamist edastama Kohtla-Järve linna dokumendihaldussüsteemi kaudu informatsiooni maksuhalduri ülesandeid täitvale ametiisikule.

§ 8.   Reklaami paigaldusloa väljastamisest keeldumine

  (1) Ametiisik keeldub reklaami paigaldusloa väljastamisest, kui:
  1) reklaami avalikustaja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  2) reklaam on vastuolus käesoleva eeskirja, reklaamiseaduse või muudes õigusaktides sätestatud nõuetega;
  3) reklaamikavand ei sobi paigalduskoha arhitektuuri või ümbritseva keskkonnaga stiililt, proportsioonilt või värvilahenduselt;
  4) on menetluses või rahuldatud teise isiku varem esitatud reklaami paigaldusloa taotlus reklaamikandja või reklaami paigaldamiseks samale kohale;
  5) taotluses nimetatud asukohas on lähiajal planeeritud alustada ehitustegevust;
  6) reklaami avalikustajal puuduvad vajalikud nõusolekud reklaami paigaldamiseks;
  7) muudel kaalukatel põhjustel.

  (2) Reklaami paigaldusloa väljastamisest keeldumise korral esitab ametiisik taotlejale motiveeritud põhjenduse 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest.

§ 9.   Reklaami paigaldusloa kehtetuks tunnistamine

  (1) Ametiisik otsusega tunnistab kehtetuks reklaami paigaldusloa, kui:
  1) reklaam ei ole paigaldatud 1 (ühe) kuu jooksul reklaami paigaldusloa väljastamise kuupäevast arvates;
  2) reklaami paigaldusloa kehtetuks tunnistamist taotleb reklaami paigaldamise asukoha territooriumi-, hoone-, rajatise või ühissõiduki omanik või valdaja;
  3) reklaami paigaldusloa kehtetuks tunnistamist taotleb reklaami avalikustaja;
  4) reklaam ei ole paigaldatud kooskõlas nõuetega reklaami paigaldamiseks;
  5) paigaldatud reklaam on mittevastavuses reklaami paigaldusloas esitatud tingimustele;
  6) reklaami avalikustaja reklaami muutmisel reklaami paigaldusloa tähtaja jooksul ei ole esitanud ametiisikule kooskõlastamiseks uut reklaami kavandit;
  7) reklaami avalikustaja on jätnud täitmata järelevalvet teostava ametiisiku ettekirjutusi;
  8) reklaamikandja seisab tühjalt rohkem kui 1 (üks) kuu;
  9) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

  (2) Reklaami avalikustajat teavitatakse reklaami paigaldusloa kehtetuks tunnistamise otsusest.

4. peatükk Reklaami avalikustaja õigused ja kohustused 

§ 10.   Reklaami avalikustaja õigused

  Reklaami avalikustajal on õigus:
  1) igal ajal loobuda reklaami avalikustamisest, kui reklaami avalikustamise aeg jääb lühemaks kui reklaami paigaldusloal märgitud, teatades sellest ametiisikule;
  2) reklaami avalikustamise aja pikendamiseks samal kohal, esitades linnavalitsusele reklaami paigaldusloa uue taotluse vähemalt 10 (kümne) tööpäeva enne reklaami paigaldusloa tähtaja lõppu.

§ 11.   Reklaami avalikustaja kohustused

  (1) Reklaami avalikustaja on kohustatud:
  1) tagama enne reklaami avalikustamist reklaamiloa olemasolu, välja arvatud reklaami või kuulutuse pindalaga kuni 0,5 m2 paigaldamiseks;
  2) paigaldama reklaami vastavalt reklaami paigaldusloale;
  3) esimesel tööpäeval pärast reklaami paigaldamist esitama vastavalt Kohtla-Järve Linnavolikogu poolt kehtestatud määrusele „Reklaamimaksu kehtestamine“ maksuhaldurile tema ametiruumides, posti või e-posti teel reklaamimaksu deklaratsiooni;
  4) tagama reklaami väljanägemise vastavalt esitatud kavandile kogu reklaami paigaldusloa tähtaja jooksul. Kõik reklaamipinnad peavad olema täidetud reklaamiga või kujundatud neutraalselt. Lõhutud, määrdunud või muul viisil rikutud või ebakorrektse välimusega või lagunenud reklaami ja reklaamikandja tuleb koheselt korrastada või maha võtta ametiisiku poolt väljastatud ettekirjutuses märgitud tähtajaks;
  5) reklaami muutmisel reklaami paigaldusloa tähtaja jooksul esitama ametiisikule kooskõlastamiseks uue reklaami kavandi;
  6) täitma tähtaegselt kõiki järelevalve teostatava ametiisiku ettekirjutusi ja nõudmisi;
  7) informeerima ametiisikut reklaami paigaldusloas sätestatud tähtajast reklaami lühemal avalikustamisel;
  8) reklaami maha võtma hiljemalt reklaami paigaldusloa tähtaja möödumisele või reklaami paigaldusloa kehtetuks tunnistamise otsuse teadasaamisest järgneval tööpäeval ja korrastama kasutuses olnud maa-ala või pinna hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul pärast reklaami paigaldusloal märgitud lõpptähtaega või taotlema 10 (kümme) tööpäeva enne tähtaja möödumist uue reklaami paigaldusloa eeskirja §-s 6 sätestatud korras;
  9) informeerima 3 (kolme) tööpäeva jooksul ametiisikut reklaami paigaldusloale märgitud vastutava isiku andmete muutumisest.

  (2) Reklaami avalikustaja vastutab reklaami ohutu paigaldamise ja maha võtmise eest.

5. peatükk Järelevalve ja vastutus 

§ 12.   Järelevalve

  (1) Riikliku järelevalvet eeskirja ja reklaamiseaduse järgmist Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil teostab linnavalitsuse poolt määratud ametiisik.

  (2) Eeskirja rikkumise korral on järelevalvet teostataval ametiisikul õigus teha eeskirja rikkujale ettekirjutus rikkumise lõpetamiseks ja anda tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.

  (3) Järelevalvet teostatava ametiisiku ettekirjutuse täitmata jätmise juhul kohaldatakse rikkujatele asendustäitmise ja sunniraha seadusega ettenähtud meetmeid.

§ 13.   Vastutus

  Eeskirja rikkumisel kohaldatakse vastutust reklaamiseaduses toodud alusel ja korras.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 14.   Määruse rakendamine

  (1) Kohtla-Järve Linnavolikogu 7. mai 2008. a määrus nr 142 „Reklaami paigaldamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud määruse alusel väljastatud reklaami paigaldusload kehtivad kuni neis märgitud tähtajani.

Riina Ivanova
volikogu esimees

Lisa Välireklaami paigaldusluba

Lisa Välireklaami paigaldusloa taotlus

/otsingu_soovitused.json