Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Häädemeeste Vallavalitsuse palgajuhend

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.12.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 16.12.2015, 14

Häädemeeste Vallavalitsuse palgajuhend

Vastu võetud 17.04.2013 nr 6
RT IV, 17.05.2013, 10
jõustumine 20.05.2013, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.04.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.02.2014RT IV, 22.02.2014, 125.02.2014, rakendatakse alates 01.01.2014
05.02.2015RT IV, 20.02.2015, 923.02.2015, rakendatakse alates 01.01.2015
03.12.2015RT IV, 16.12.2015, 219.12.2015, rakendatakse alates 01.01.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 19 ja 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Häädemeeste Vallavalitsuse palgajuhend (edaspidi: palgajuhend) reguleerib Häädemeeste Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) teenistujate palga, töötasu, puhkusetasu ja seadusest tulenevate hüvitiste maksmise tingimusi ja korda.

 (2) Palgajuhendiga määratakse kindlaks teenistuskohale vastav põhipalga astmevahemik ja vastavale astmele vastav põhipalgamäär, muutuvpalga maksmise tingimused ja kord, muude seaduses sätestatud lisatasude ja hüvitiste maksmise tingimused ja kord ning palga maksmise viis ja aeg.

 (3) Vallavanemale laienevad palgajuhendi §-d 11 – 13.

§ 2.  Mõisted

  Palgajuhendis kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) teenistuja – asutusega avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes olev ametnik või eraõiguslikus töösuhtes olev (s.o töölepingu alusel töötav) töötaja;
 2) ametnik - isik, kes on asutusega avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes ning teostab avalikku võimu. Ametnik töötab avaliku teenistuse seaduse alusel ning ametniku teenistuskohta nimetatakse ametikohaks;
 3) töötaja - asutusega eraõiguslikes töösuhetes olev isik, kes ei teosta avalikku võimu, vaid teeb avaliku võimu teostamist toetavat tööd. Töötaja töötab töölepingu alusel ning töötaja teenistuskohta nimetatakse töökohaks;
 4) teenistuskoht – ametiasutuse teenistuskohtade koosseisus ettenähtud ameti- või töökoht;
 5) palk - ametnikule makstav põhipalk, muutuvpalk ning eritingimustes töötamise eest makstavad lisatasud (lisatasu öötöö, riiklikel pühadel töötamise ja ületunnitöö ning valveaja eest) ning asendustasu;
 6) töötasu - tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast, eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest (lisatasu öötöö, riiklikel pühadel töötamise ja ületunnitöö ning valveaja eest) ning asendustasust, mida asutus maksab töötajale tehtud töö eest vastavalt töölepingule, õigusaktidele ja tööandja poolt kehtestatud korrale;
 7) põhipalk - teenistuja palga fikseeritud osa, mis on määratud teenistuskoha ülesannete ning teenistuja teenistusalaste teadmiste, oskuste ja kogemuste põhjal volikogu poolt määratud põhipalga astmevahemikes vastava põhipalgamäärana;
 8) muutuvpalk - teenistuja palga ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana, lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest või preemiana erakordsete teenistusalaste saavutuste eest;
 9) asendustasu - puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest makstav lisatasu, mida makstakse ajutiselt äraoleva teenistuja asendamise või ajutiselt vaba teenistuskoha ülesannete täitmise eest, juhul kui asendamine ei ole ettenähtud teenistuja ametijuhendis;
 10) palgagrupp – valdavas osas sarnaste teenistus- või tööülesannetega teenistuskohtade grupp, mis on jaotatud tasemeteks vastavalt täidetavate ülesannete iseloomule ja tööülesannete täitmisega kaasnevale vastutusele ning millele on määratud põhipalga astmevahemikes vastavad põhipalgamäärad.

§ 3.  Tasustamise üldpõhimõtted

 (1) Teenistujate palkade määramisel ja töötasude kokkuleppimisel ja maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest, töölepingu seadusest ning palgajuhendist.

 (2) Vallavalitsus maksab ametnikele palka ja töötajatele töötasu sarnastel alustel.

 (3) Palga ja töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Palka arvestatakse ajavahemiku eest, mil teenistuja täitis talle pandud ülesandeid.

 (4) Tööaja arvestus toimub tööajaarvestuse tabeli alusel. Tööajaarvestuse tabeli koostamise eest vastutab palgaarvestuse eest vastutav raamatupidaja.

 (5) Ametniku palga ja töötaja töötasu määrab käskkirjaga tema ametisse nimetamise või tööle võtmise õigust omav isik. Töötaja töötasu (va tulemuspalk ja preemia) lepitakse töötajaga kokku töölepingus või selle lisas. Ettepaneku palga määramiseks või töötasu kokkuleppimiseks teeb vahetu juht.

 (6) Ametisse nimetamisel või töölepingu sõlmimisel lepitakse kokku ametniku palk või töötaja töötasu katseajal. Katseajal võib määrata teenistuja põhipalgaks tema teenistuskohale planeeritud palgatasemest kuni 20% madalama palgamäära.

§ 4.  Palga ja töötasu komponendid

  Ametniku palk ja töötaja töötasu koosneb:
 1) põhipalgast,
 2) muutuvpalgast,
 3) eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest (lisatasu ööajal töötamise, riiklikel pühadel töötamise ja ületunnitöö eest) ning
 4) lisatasust puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest (asendustasu).

§ 5.  Põhipalk

 (1) Põhipalk on ametniku palga või töötaja töötasu fikseeritud osa, mis on määratud teenistuskoha teenistusülesannete ja vastutuse ning teenistuja teenistusalaste teadmiste, oskuste, kogemuste ja hariduse põhjal.

 (2) Vallavalitsuse teenistuskohad on jaotatud järgmistesse palgagruppidesse:
 1) I palgagrupp – juhid
 2) II palgagrupp – nõunikud
 3) III palgagrupp – vanemspetsialistid
 4) IV palgagrupp – nooremspetsialistid
 5) V palgagrupp – töötajad

 (3) Igale palgagrupile vastab põhipalga astmevahemik või astmevahemikud, mis määravad vastavasse palgagruppi kuuluvate teenistuskohtade kuu põhipalgamäärad. Põhipalga astmevahemikud ja nendele vastavad põhipalgamäärad palgagruppide kaupa on järgmised:
 1) I palgagrupp – 27-29
 2) II palgagrupp – 27-29
 3) III palgagrupp – 17-27
 4) IV palgagrupp – 12-16
 5) V palgagrupp – 5-14
[RT IV, 22.02.2014, 1 - jõust. 25.02.2014, rakendatakse alates 01.01.2014]

 (4) Kinnitada põhipalga astmevahemikele vastavad põhipalgamäärad vastavalt käesoleva määruse lisale nr 1.
[RT IV, 22.02.2014, 1 - jõust. 25.02.2014, rakendatakse alates 01.01.2014]

 (5) Teenistuja individuaalse põhipalga määramisel lähtutakse palgaastmestikus tema teenistuskohale vastavast kuu põhipalgamäärast.

§ 6.  Muutuvpalga maksmise tingimused ja kord

 (1) Muutuvpalk on ametniku palga või töötaja töötasu ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana, lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest või preemiana erakordsete teenistusalaste saavutuste eest.

 (2) Muutuvpalka makstakse eelarvevahendite olemasolul.

 (3) Tulemuspalk on muutuvpalga üks komponent, mida võib teenistujale maksta silmapaistvate tulemuste eest seatud eesmärkide saavutamisel.

 (4) Tulemuspalga maksmise ja selle suuruse määramisel arvestatakse vahetu juhi ettepanekuid ning iga teenistuja individuaalset panust eesmärkide saavutamisel (töö kvaliteet, tähtaegadest kinnipidamine, operatiivne tegutsemine ootamatutes situatsioonides jms).

 (5) Kui tulemuspalga maksmise aluseks on kollektiivsed tulemused, makstakse tulemuspalka kõikidele teenistujatele võrdsetel alustel.

 (6) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest makstakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Täiendavateks teenistusülesanneteks loetakse ametijuhendis või õigusaktides fikseerimata ülesandeid, mis oluliselt suurendavad teenistuja töömahtu ja mida talle annab vahetu juht või mille täitmine toimub seaduse alusel.

 (7) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest määratakse ühekordse või tähtaegse lisatasuna. Lisatasu maksmise aluseks olevas käskkirjas näidatakse täiendavate teenistusülesannete sisu ja periood, mille eest lisatasu makstakse, ning lisatasu suurus.

 (8) Teenistujale võib erakordsete teenistusalaste saavutuste eest maksta preemiat.

 (9) Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul teenistuja põhipalgale juurde maksta kuni 20 protsenti teenistuja aastasest põhipalgast.

 (10) Puuduva ametniku asendamise eest lisatasu maksmisel ei kehti käesoleva paragrahvi lõikes 9 sätestatud muutuvpalga ülempiir.

§ 7.  Eritingimustes töötamise eest makstav lisatasu

 (1) Eritingimustes töötamise eest makstavateks lisatasudeks on:
 1) lisatasu ületunnitöö eest;
 2) lisatasu ööajal töötamise eest, kui nimetatud kohustus ei sisaldu teenistuja ametijuhendis ja seda ei ole arvestatud tema palga määramisel või töötasu kokku leppimisel;
 3) lisatasu riigipühal töötamise eest.

 (2) Eritingimustes töötamise eest makstakse lisatasu vastavalt avaliku teenistuse seadusele ja töölepingu seadusele, kui eritingimustes tehtud tööd ei ole teenistujale võimalik hüvitada täiendava vaba aja andmisega.

§ 8.  Asendustasu

 (1) Teenistujale, kes täidab puuduva teenistuja ülesandeid osaliselt, olles vabastamata oma ülesannete täitmisest, makstakse asendustasu, kui asendamine ei tulene teenistuja ametijuhendist või tingib võrreldes ametijuhendis ettenähtuga töökoormuse olulise suurenemise.

 (2) Puuduva teenistuja asendamisel kauem kui 5 tööpäeva järjest eeldatakse, et võrreldes ametijuhendis ettenähtuga töökoormus oluliselt suureneb, ning asendajale makstakse asendustasu kuni 30% asendatava teenistuja põhipalgast.

 (3) Teenistujale, kes täidab puuduva teenistuja ülesandeid osaliselt või täielikult, olles vabastatud vastavalt kas osaliselt või täielikult oma ülesannete täitmisest, makstakse vähemalt tema oma teenistuskohajärgset palka. Kui asendatava teenistuja palk on suurem, makstakse suuremat palka.

§ 9.  Preemia

 (1) Teenistujatele võib maksta preemiat teenistuskohustuste silmapaistvalt hea täitmise eest.

 (2) Ametiasutuse heade tulemuste korral makstakse preemiat kõikidele teenistujatele võrdsetel alustel.

§ 10.  Palga ja töötasu määramise kord

 (1) Ametniku palk määratakse vallavanema käskkirjaga.

 (2) Töötaja töötasu lepitakse töötajaga kokku töölepingus või selle lisas. Töötaja töötasu määrab käskkirjaga tema tööle võtmise õigust omav isik. Töötaja tulemuspalk, preemia, lisatasud ja asendustasu võidakse määrata vallavanema käskkirjaga.

 (3) Teenistujale ületunnitöö eest, ööajal töötamise eest või riigipühal töötamise eest lisatasu maksmise aluseks on lisaks eelpool toodule tööajaarvestuse tabel.

 (4) Teenistujale säilitatakse palk või töötasu mõistliku aja eest, kui teenistujalt ei saa teenistusülesannete täitmist oodata lühiajalise isikliku või perekondliku takistuse korral.

§ 11.  Vallavanema töötasu

  Vallavanema kuupalgamäär on käesoleva määrusega kehtestatud põhipalga astmevahemikes astmele 35 vastav põhipalgamäär.

§ 12.  Palga ja töötasu maksmise aeg ja viis

 (1) Palka ja töötasu makstakse üks kord kuus hiljemalt tasustatavale kuule järgneva kuu 10. kuupäeval teenistuja määratud pangakontole, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Pangakonto muutmisest tuleb teavitada kirjalikult raamatupidajat.

 (2) Kui tasu maksmise päev on puhkepäev, tehakse ülekanne sellele eelneval tööpäeval.

 (3) Raamatupidaja väljastab teenistujale nõudmisel teatise arvestatud palga ja töötasu, puhkusetasu ja neist tehtud kinnipidamiste, samuti tema eest arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu kohta.

§ 13.  Puhkusetasu

 (1) Puhkusetasu arvestatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud keskmise töötasu maksmise tingimuste ja korra alusel.

 (2) Puhkusetasu kantakse teenistuja pangakontole hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust kui tööandja ja teenistuja ei ole kokku leppinud teisiti. Kokkulepe, mille alusel puhkusetasu makstakse hiljem kui puhkuse kasutamisele järgneval palgapäeval, on tühine.

§ 14.  Palgatingimuste täitmise kontroll

  Vallavalitsusele eraldatud palgafondi kasutamise eest vastutab vallavanem.

§ 15.  Määruse rakendamine ja jõustumine

 (1) Määrust rakendatakse 01. aprillist 2013. a.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa Põhipalgamäärad
[RT IV, 16.12.2015, 2 - jõust. 19.12.2015, rakendatakse alates 01.01.2016]