HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord

Väljaandja:Pihtla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.12.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 16.12.2015, 23

Huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord

Vastu võetud 11.12.2015 nr 12

Määruse andmise aluseks on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p.5 ja Pihtla vallavolikogu hariduskomisjoni ettepanek.

§ 1.  Reguleerimisala


Määrus reguleerib väljaspool Pihtla valda huvikoolis või huviringis õppivate kuni 20-aastaste laste ja noorte huvihariduse eest tasumise korda Pihtla valla eelarvest.

§ 2.  Mõisted

 (1) Huvikool on käesoleva määruse mõistes munitsipaal- või erahuvikool, mis pakub täiendavaid võimalusi hariduse omandamiseks ja isiksuse arenguks ning kus õpe toimub haridusstandardit tagavate koolide õppetegevusest vabal ajal. Huvikool on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) ja omab koolitusluba.

 (2) Huvitegevus on süsteemne juhendatud tegelemine vaba tahte alusel üldhariduse õppetööst vabal ajal, et omandada teadmised ja oskused valitud huvialal. Huvitegevusega tegeletakse huviringides, klubides, stuudiotes vms. Spordiklubi või -seltsi kohta peab vastav kanne olema Spordiregistris.

§ 3.  Huvihariduse ja huvitegevuse kompensatsiooni saajad


Huvihariduse ja huvitegevuse kulusid on õigus kompenseerida kõigile lastele ja noortele, kelle rahvastikuregistri andmebaasi järgne ja tegelik elukoht on Pihtla vald.

§ 4.  Huvihariduse toetuste määrad

 (1) Huvikooli õppekoha toetust makstakse kuni 100% huvikooli õppekoha kohatasust õppuri kohta kuus.

 (2) Huvitegevuse õppekoha toetuse määraks on kuni 60 eurot õppuri kohta kuus.

 (3) Kui Pihtla vallas pakutakse sama sisuga huviharidust või huvitegevust, on vallavalitsusel õigus keelduda huvihariduse või huvihariduse kompenseerimisest väljaspool Pihtla valda.

 (4) Huvikooli poolt kehtestatud õppetasu maksab lapsevanem.

§ 5.  Huvihariduse ja huvitegevuse finantseerimise kord


Huvihariduse kompenseerimine toimub huvikooli või huviringi poolt vallavalitsusele esitatud arve alusel.

§ 6.  Määruse rakendamineMäärus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Tiit Kaasik
volikogu esimees