Ehitus

PlaneerimineDetailplaneering

PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Tõstamaa vallas

Väljaandja:Tõstamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.12.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 16.12.2015, 31

Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Tõstamaa vallas

Vastu võetud 04.12.2015 nr 25

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 2, planeerimisseaduse § 124 lõike 10, § 128 lõike 1, § 134, § 139 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 28, § 35 lõike 2, § 39 lõike 1, § 42 lõike 2, § 47 lõike 3, § 51 lõike 1, § 94 lõike 1, § 99 lõike 2, § 101 lõike 1, § 105 lõike 1, § 107 lõike 1, § 110 lõike 1, § 111 lõike 1, § 130 lõike 2, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 29 lõike 7 ning kinnisasja sundvõõrandamise seaduse § 46¹ lg 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse planeerimisseadusega ja ehitusseadustikuga kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesannete täitmise jaotust Tõstamaa vallas.

2. peatükk Planeerimisseaduse rakendamine 

§ 2.   Volikogu pädevus

  Volikogu pädevuses on:
  1) õigusaktidega volikogu ainupädevusse antud otsustused planeerimis- ja ehitusvaldkonna korraldamisel;
  2) üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle otsustamine, detailplaneeringu vastuvõtmine ning kehtestamine;
  3) valla üldplaneeringu, teemaplaneeringu, eriplaneeringu ja vallaga piirneva kohaliku omavalitsusüksuse territooriumile koostatava ühise üldplaneeringu planeeringulahenduse heakskiitmine ja avalikule arutelule suunamine.

§ 3.   Vallavalitsuse pädevus

  Vallavalitsuse pädevuses on:
  1) üldplaneeringut mittemuutva detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle otsustamine, detailplaneeringu vastuvõtmine;
  2) üldplaneeringut mittemuutva detailplaneeringu kehtestamine, välja arvatud seadusega volikogu ainupädevusse antud erijuhtudel;
  3) otsustamine, kas kavandatav või koostatav detailplaneering muudab kehtestatud üldplaneeringut;
  4) üldplaneeringu seletuskirjas sätestatud kaalutlusõiguse korral konkreetse piirangu rakendamise üle otsustamine juhul, kui otsustus pole õigusaktiga jäetud volikogu ainupädevusse;
  5) üldplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel üldplaneeringus paranduste ja täienduste tegemise vajalikkuse otsustamine;
  6) planeeringu avaliku väljapaneku ajal esitatud kirjalike ettepanekute ja vastuväidete osas seisukoha võtmine. Vallavalitsus informeerib volikogu poolt vastuvõetud planeeringu avaliku väljapaneku ajal esitatud ettepanekutest ja vastuväidetest volikogu vastavat komisjoni;
  7) maakonnaplaneeringu, valla naabrusse jäävate kohalike omavalitsusüksuste üldplaneeringu ja riiklikult tähtsa ehitise asukohta määrava planeeringu kooskõlastamise otsustamine;
  8) riiklikult tähtsa ehitise asukoha ettepaneku üle läbirääkimiste pidamine ja riiklikult tähtsa ehitise asukohta määrava planeeringu koostamises osalemine;
  9) seaduses sätestatud valla ametlike teadete avaldamise kohaks oleva vastava ajalehe määramine;
  10) halduslepingu sõlmimise otsustamine planeeringu koostamise korraldamise osalise üleandmise ja planeeringu koostamise finantseerimise kohustuse üleandmise kohta;
  11) halduslepingu sõlmimise otsustamine huvitatud isikule detailplaneeringukohase tehnilise infrastruktuuri ja avaliku ruumi objektide väljaehitamise õiguse ning kohustuse üleandmise kohta;
  12) planeerimisseaduse paragrahv 125 lõikes 5 sätestatud juhtudel otsustuste tegemine;
  13) kehtestatud planeeringute järgimise ja elluviimise tagamine;
  14) planeerimisseaduses ning muudes planeerimisvaldkonda reguleerivates õigusaktides sätestatud kohaliku omavalitsuse kooskõlastuse, seisukoha või arvamuse andmine;
  15) sundvalduse seadmise otsustamine tehnovõrgu ja –rajatise talumiskohustuse kehtestamiseks.

§ 4.   Vastutava ametniku pädevus

  Vastutava ametniku pädevus planeerimisvaldkonna korraldamisel:
  1) üld-, detail-, eri- ja teemaplaneeringu koostamise korraldamine;
  2) üld-, detail-, eri- ja teemaplaneeringu lähteseisukohtade väljatöötamine;
  3) planeeringu algatamiseks, vastuvõtmiseks ja kehtestamiseks vallavalitsuse korralduse või volikogu otsuse eelnõu ettevalmistamine;
  4) valla vajadustest lähtuvalt algatatud planeeringute koostamise korraldamine;
  5) vallavalitsuse nimel vastavas ajalehes informatsiooni avaldamine üldplaneeringu ja detailplaneeringu algatamise ja kehtestamise, avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumise aja ning koha kohta;
  6) üldplaneeringu ja detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamise, planeeringu avaliku väljapaneku ja avaliku väljapaneku tulemuste kohta avaliku arutelu korraldamine;
  7) üldplaneeringu projekti kooskõlastamise korraldamine;
  8) detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel planeeringus paranduste ja täienduste tegemise vajalikkuse otsustamine;
  9) kehtestatud planeeringute säilitamise ja huvitatud isikutele kättesaadavuse korraldamine;
  10) planeerimisseaduse § 125 lõigetes 5 ja 6 sätestatud juhtudel vallavalitsuse korralduse eelnõu ettevalmistamine;
  11) sundvalduse seadmise korralduse eelnõu ettevalmistamine.

§ 5.   Detailplaneeringu koostamise menetlus

  (1) Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepaneku tegemisel esitatakse vormikohane avaldus vallavalitsusele.

  (2) Avaldusele lisatakse:
  1) .taotletava planeeringuala geodeetiline alusplaan (selle olemasolul);
  2) taotletava detailplaneeringu eesmärkide kirjeldus koos eskiislahendusega;
  3) tootmisehitiste planeerimisel kavandatava tootmistegevuse kirjeldus.

  (3) Üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamise algatamise avaldusele lisatakse seletuskiri, milles põhjendatakse üldplaneeringu muutmise vajadust.

  (4) Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise algatamise avaldus vaadatakse enne eelnõu volikogule esitamist läbi vallavalitsuse istungil ning volikogu vastavas komisjonis.

  (5) Detailplaneeringu koostamisel looduskaitse ja muinsuskaitse alla võetud maa-aladel ning juhul, kui detailplaneeringu koostamine ei toimu vastavuses kehtestatud üldplaneeringuga, on planeeringu koostamise tellija vallavalitsus ning planeeringu koostamise rahastaja detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik. Lepingu projekti detailplaneeringu koostamise rahastamise kohta valmistab ette vastav ametnik. Leping sõlmitakse enne detailplaneeringu koostamise algatamist.

3. peatükk Ehitusseadustiku rakendamine 

§ 6.   Vallavalitsuse pädevus

  Ehitusseadustikus kohalikule omavalitsusele pandud pädeva asutuse ülesandeid täidab vallavalitsus järgmiste ülesannete osas:
  1) projekteerimistingimuste väljastamine;
  2) ehitus- ja kasutusteatiste menetlemine;
  3) ehitusloa väljastamise või sellest keeldumise otsustamine;
  4) kasutusloa väljastamine või sellest keeldumise otsustamine;
  5) kinnisasja sundvõõrandamise korraldamine;
  6) ehitusjärelevalvet teostava ametiisiku määramine;
  7) muude ehitusseadustikus ning ehitusvaldkonda reguleerivates õigusaktides sätestatud kohaliku omavalitsuse üksusele antud ülesannete (näiteks, kooskõlastuse, seisukoha või arvamuse andmine) täitmine;
  8) vallasvara ehitisregistrisse kandmise otsustamine;
  9) ehitise auditi tulemusel täiendavate riiklike järelevalve meetmete vajaduse otsustamine;

§ 7.   Vastutava ametniku pädevus

  Vastutava ametniku pädevuses ehitusvaldkonna korraldamisel on:
  1) projekteerimistingimuste koostamine ja avalikustamine;
  2) ehitusloa ja kasutusloa taotluste ning ehitus- ja kasutusteatise menetlemine;
  3) ehitisregistrisse andmete sisestamine ja väljavõtete tegemine;
  4) ehitusjärelevalve teostamine;
  5) ehitise nõuetele vastavuse kontrollimine ning vajadusel selleks ekspertiiside tegemise korraldamine;
  6) vajadusel ehitusprojekti vastavuse kontrollimiseks ekspertiiside tegemise korraldamine;
  7) ehitistega toimunud avariide põhjuste uurimise korraldamine;
  8) ehitise teatise registreerimise menetlemine;
  9) ehitusuuringute aruannete säilitamise korraldamine;
  10) ehitus- ja kasutusloa väljastamisega ning ehitus- ja kasutusteatise menetlemisega seotud dokumentide säilitamine;
  11) ehitusloa väljastamisele eelneva keskkonnamõju hindamise kohta teate avaldamine vallalehes;
  12) kasutusloa väljastamisele eelneva keskkonnamõju hindamise kohta teate avaldamine ehitisregistri veebilehel ja vallalehes.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 8.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Tõstamaa Vallavolikogu 30. mai 2003. aasta määrus nr 15 „Tõstamaa valla ehitusmäärus“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Janek Jaansoo
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json