SotsiaalhoolekanneTeenused

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord

Väljaandja:Tõlliste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.12.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 16.12.2016, 13

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord

Vastu võetud 12.12.2016 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõigete 1 ja 2 ning § 16 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Määrusega kehtestatakse sotsiaaltransporditeenuse (edaspidi teenus) taotlemise, määramise ja kulude katmise kord.

 (2) Teenuse abil korraldatakse teenust vajava inimese transport meditsiiniasutusse, haridusasutusse, töökohta või avaliku teenuse kasutamisega seotud asutusse.

 (3) Teenust osutatakse rahvastikuregistri andmetel Tõlliste vallas (edaspidi vald) alaliselt elavale isikule (edaspidi taotleja või teenuse saaja), kes oma tervislikust seisundist tingituna ei saa kasutada ühissõidukit või isiklikku sõiduautot.

 (4) Teenust osutatakse üldjuhul tööajal valla omandis oleva ja sotsiaalala töötaja kasutuses oleva sõidukiga.

§ 2.  Teenuse taotlemine ja määramine

 (1) Teenuse saamiseks pöördutakse suulise või kirjaliku taotlusega Tõlliste Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) sotsiaalala töötaja poole.

 (2) Taotluses esitatakse järgmised andmed:
 1) taotleja nimi ja kontaktandmed;
 2) teenuse vajaduse põhjendus;
 3) teenuse vajaduse kuupäev, kellaaeg ning täpne lähte- ja sihtkoht.

 (3) Taotlus teenuse saamiseks maakonna piires esitatakse vähemalt kolm tööpäeva ja väljaspool maakonda vähemalt seitse tööpäeva enne teenuse osutamise aega.

 (4) Teenuse määramise või mittemääramise otsustab sotsiaalala töötaja esimesel võimalusel ning teavitab sellest koheselt taotlejat.

 (5) Taotlus jäetakse rahuldamata, kui:
 1) taotleja ei ole õigustatud teenust saama;
 2) tegemist on taotlejaga, kellel on teenuse kasutamise eest varasemad võlgnevused;
 3) soovitud ajal ei ole võimalik teenust osutada.

§ 3.  Teenuse hind ja teenuse eest tasumine

 (1) Teenus hind on 0,20 eurot/kilomeeter.

 (2) Teenuse eest tasumisel arvestatakse sõidu pikkuseks vahemaad kilomeetrites teenust osutava sõiduki garažeerimise või parkimise kohast sihtkohta ja tagasi sõiduki garažeerimise või parkimise kohta.

 (3) Teenuse eest tasutakse sularahas või esitatud arve alusel ülekandega vallavalitsuse arvelduskontole.

 (4) Teenust osutatakse vajadusel taotleja vastava avalduse alusel soodsamalt või tasuta. Avalduse menetlemiseks on sotsiaalala töötajal õigus nõuda täiendavaid andmeid ja dokumente.

§ 4.  Teenuse kasutamise üle arvestuse pidamine

  Teenuse kasutamise üle peab arvestust sotsiaalala töötaja.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Randver
Volikogu esimees