Teksti suurus:

Ühinemislepingu ja lisade kinnitamine

Väljaandja:Koonga Vallavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 16.12.2016, 19

Ühinemislepingu ja lisade kinnitamine

Vastu võetud 08.12.2016 nr 143

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 10, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9¹ lõiked 6 ja 7 ning arvestades omavalitsuste vahelisi läbirääkimisi ja omavalitsusi esindanud volitatud isikute poolt saavutatud kokkuleppeid ning asjaolu, et ühinemislepingu kavand oli avalikustatud kõikide omavalitsuste veebilehtedel, raamatukogudes ning kantseleides 03.10-26.10.2016 ja ühinemislepingut tutvustati kõikides omavalitsustes toimunud rahvakoosolekutel ajavahemikul 11.10-20.10.2016, Koonga Vallavolikogu o t s u s t a b :

1. Kinnitada Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valla ühinemisleping koos järgmiste lisadega:
1.1. Lisa 1. Seletuskiri ühinemislepingule;
1.2. Lisa 2. Ühineva omavalitsusüksuse kaart mõõtkavas 1:50 000;
1.3. Lisa 3. Valla juhtimisstruktuuri kavand;
1.4. Lisa 4. Prioriteetsete investeeringute kava aastateks 2017−2021;
1.5. Lisa 5. Hanila valla 2015. aasta majandusaasta auditeeritud aruanne;
1.6. Lisa 6. Lihula valla 2015. aasta majandusaasta auditeeritud aruanne;
1.7. Lisa 7. Koonga valla 2015. aasta majandusaasta auditeeritud aruanne;
1.8. Lisa 8. Varbla valla 2015. aasta majandusaasta auditeeritud aruanne;
1.9. Lisa 9. Üleminekuperioodi tegevus- ja ajakava.

2. Ühinemisleping koos lisadega avalikustatakse Koonga valla veebilehel.

3. Ühinemisleping avalikustatakse Riigi Teatajas.

4. Otsus jõustub teatavakstegemisega.

Vallo Kappak
Volikogu esimees

Lisa Ühinemisleping

Lisa 1 Seletuskiri ühinemislepingule

Lisa 2 Ühineva omavalitsusüksuse kaart mõõtkavas 1:50 000

Lisa 3 Valla juhtimisstruktuuri kavand

Lisa 4 Prioriteetsete investeeringute kava aastateks 2017−2021

Lisa 5 Hanila valla 2015. aasta majandusaasta auditeeritud aruanne

Lisa 6 Lihula valla 2015. aasta majandusaasta auditeeritud aruanne

Lisa 7 Koonga valla 2015. aasta majandusaasta auditeeritud aruanne

Lisa 8 Varbla valla 2015. aasta majandusaasta auditeeritud aruanne

Lisa 9 Üleminekuperioodi tegevus- ja ajakava

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json