Teksti suurus:

Jõhvi valla põhimääruse muutmine

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 16.12.2017, 8

Jõhvi valla põhimääruse muutmine

Vastu võetud 11.12.2017 nr 4

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 8 lg 2 ja § 22 lg 1 punkti 9 alusel.

§ 1.   Jõhvi valla põhimääruse muutmine

  Jõhvi Vallavolikogu 17. septembri 2015 määrust nr 61 "Jõhvi valla põhimäärus" (RT IV, 23.08.2017, 11) muudetakse järgmiselt:
  1) paragrahvi 14 lõiked 3 ja 4 sõnastatakse:
„(3) Komisjoni esimees ning aseesimees valitakse üheaegselt volikogu liikmete hulgast salajasel hääletamisel. Volikogu liikmel on üks hääl. Valimiste korraldamisel juhindutakse käesoleva põhimääruse § 10 lõigetest 2 – 5.
(4) Komisjoni esimeheks saab kõige rohkem hääli kogunud kandidaat. Komisjoni aseesimeheks saab häältearvult teiseks jäänud kandidaat.“;
  2) paragrahvi 14 lisatakse lõiked 41 ja 42 järgmises sõnastuses:
„(41) Kui häälte võrdse jagunemise tõttu ei osutu ükski kandidaat valituks komisjoni esimeheks, korraldatakse võrdselt hääli kogunute vahel valimise lisavoor. Kui ka lisavoorus jagunevad hääled võrdselt, heidetakse liisku. Liisu heitmise korraldab hääletamiskomisjon.
(42) Kui häälte võrdse jagunemise tõttu ei osutu ükski kandidaat valituks komisjoni aseesimeheks, heidetakse liisku. Liisu heitmise korraldab hääletamiskomisjon.“;
  3) paragrahvi 29 täiendatakse lõikega 4:
„(4) Vallavanema valimisel uueks ametiajaks asendab teda kuni valitsuse ametisse kinnitamiseni vanim valitsuse liige või volikogu poolt määratud valitsuse liige.“;
  4) paragrahvi 31 lõikele 1 lisatakse punkt 21 järgmises sõnastuses:
„21) valitsuse liikmele esitatavatele nõuetele mittevastavuse tõttu;“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

Niina Neglason
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json