SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Lapsehoiu toetuse määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.11.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.11.2019, 9

Lapsehoiu toetuse määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 04.02.2016 nr 5
RT IV, 11.02.2016, 8
jõustumine 01.03.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.12.2017RT IV, 16.12.2017, 1901.01.2018
12.11.2019RT IV, 20.11.2019, 323.11.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib Viimsi valla eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt koolieelses lasteasutuses mittekäiva eelkooliealise lapse lapsehoiuteenuse rahastamise tingimusi.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Toetuse määra kehtestab Viimsi Vallavalitsus (edaspidi - vallavalitsus). Toetuse määr kehtib ühe lapse kohta ühes kalendrikuus.

  (2) Toetuse maksmist korraldab ja makstud toetuse üle peab arvestust haridusosakond (edaspidi Osakond).
[RT IV, 20.11.2019, 3 - jõust. 23.11.2019]

§ 3.   Toetuse subjekt

  (1) Toetus määratakse ja makstakse lapsevanemale, eestkostjale või lepingulisele hooldajale (edaspidi - lapsevanem):
  1) kui laps, kelle jaoks toetust taotletakse ja kelle elukoht ja kelle mõlema vanema või üksikvanema elukoht Rahvastikuregistri andmetel on Viimsi vallas vähemalt arveldamisele kuuluva kuu 10. kuupäeva seisuga ning on seda kogu arveldamisele kuuluva perioodi jooksul;
[RT IV, 16.12.2017, 19 - jõust. 01.01.2018]
  2) kui laps, kelle jaoks toetust taotletakse, ei ole kantud ühegi munitsipaal- või eralasteaia nimekirja.

  (2) Õigus toetust taotleda tekib vanemahüvitise seaduse alusel saadava hüvitise maksmise lõppemise kalendrikuule järgnevast kuust ning lõpeb lapse minekul koolieelsesse lasteasutusse või üldhariduskoolis õppima asumisel.

§ 4.   Lapsehoiuteenuse hüvitamine

  (1) Toetusega hüvitatakse lapsehoiu teenust, mida osutab lapsehoidja kutset omav füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kelle põhikirjaline tegevus on koolieelse lapsehoiu teenuse osutamine.

  (2) Toetuse suurus arvutatakse järgmiselt:
  1) Lapsehoiu teenuse eest arvestatakse toetust 80% tehtud kulutustest, kuid mitte rohkem kui toetuse maksimummäär;
  2) Lapse eest, kelle ühe vanema elukoht ei ole Rahvastikuregistri andmetel Viimsi vallas ja kelle vanem ei ole käesoleva määruse mõistes üksikvanem, makstakse toetust mitte rohkem kui 50% toetuse maksimummäärast;
  3) Toetuse suurus on tervik ja toetuse arvestusperioodiks on kalendrikuu, väljaarvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 ja 3 toodud erisuse osas.
[RT IV, 16.12.2017, 19 - jõust. 01.01.2018]

§ 5.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele:
  1) kirjaliku vormikohase taotluse paberkandjal, elektrooniliselt või haridusteenuste infosüsteemi kaudu;
[RT IV, 16.12.2017, 19 - jõust. 01.01.2018]
  2) eestkostjaks või hooldajaks olemist tõendava dokumendi (toetuse esmakordsel taotlemisel);
  3) lapsehoiuteenuse eest tasumist tõendava dokumendi;

  (2) Osakonnal on vajadusel õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid või dokumente, millest taotlejat informeeritakse taotluse vastuvõtmisel või kirjalikult viie (5) tööpäeva jooksul pärast taotluse vastuvõtmist.

  (3) Taotlus jäetakse rahuldamata, kui kümne (10) tööpäeva jooksul taotluse esitamisest või kirjaliku teate saatmisest ei ole esitatud täiendavalt nõutud andmeid või dokumente.

§ 6.   Toetuse määramine ja maksmine

  (1) Otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb Osakond kümne (10) tööpäeva jooksul, arvates toetuse taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast.

  (2) Kui Osakonnal tekib põhjendatud kahtlus taotlusele lisatud dokumentide alusel teenuse tegeliku saamise kohta, on Osakonnal õigus pikendada otsuse tegemise tähtaega kuni kolmkümmend (30) päeva, teatades sellest kirjalikult taotluse esitajale.

  (3) Kui taotlust ei rahuldata, saadab Osakond taotlejale motiveeritud otsuse viie (5) tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

  (4) Toetuse taotlejal on õigus esitada taotlus mitte hiljem kui kahe kalendrikuu jooksul teenuse saamisest arvates.

  (5) Toetus kantakse üle taotluses märgitud arvelduskontole viie (5) päeva jooksul otsuse tegemisest.

§ 7.   Lapsehoiuteenuse osutamise kontrollimine

  (1) Vallavalitsusel on õigus lapse õiguste kaitseks kontrollida lapsehoiu teenuse osutamise kohta teenuse osutamise ajal, kas teenust osutatakse lapsele kohastes tingimustes ning koostada vormikohane akt.

  (2) Kontrollfunktsiooni täites ei võta vallavalitsus endale vastutust teenuse osutamise tagajärgede eest ega vabasta teenuse osutajat ega lapsevanemat või temaga võrdsustatud isikut vastutusest lapse heaolu eest.

§ 8.   Vaidluste lahendamine

  (1) Kui toetus on taotleja poolt valeandmete esitamise tagajärjel makstud välja alusetult, on vallavalitsusel õigus nõuda alusetult makstud toetuse summa tagastamist, esitades toetuse saajale sellekohase nõudekirja.

  (2) Toetuse alusetult saanud isik on kohustatud alusetult saadud toetuse tagasi maksma viieteistkümne (15) päeva jooksul arvates vallavalitsuselt nõudekirja saamisest. Alusetult makstud toetusi, mida pole ettenähtud viieteistkümne (15) päeva jooksul tagastatud, on vallavalitsusel õigus nõuda tagasi kohtu korras. Sel juhul on alusetu toetuse saanud isik kohustatud vallavalitsusele hüvitama ka sissenõudmisega seotud kulud.

§ 9.   Rakendamine

  (1) [Kehtetu - RT IV, 16.12.2017, 19 - jõust. 01.01.2018]

  (2) [Kehtetu RT IV, 20.11.2019, 3 - jõust. 23.11.2019]

  (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (4) Määrus jõustub 01. märts 2016.

/otsingu_soovitused.json