HaridusHuviharidus

HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Lihula Muusika- ja Kunstikooli põhimäärus

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.12.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.12.2020, 3

Lihula Muusika- ja Kunstikooli põhimäärus

Vastu võetud 10.12.2020 nr 101

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja huvikooli seaduse § 7 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Nimi ja asukoht

  (1) Huvikooli täielik nimi on Lihula Muusika- ja Kunstikool (edaspidi kool).

  (2) Kool võib kasutada lühendit Lihula MKK.

  (3) Kooli asukoht ja aadress Tallinna mnt 25, Lihula 90303, Lääneranna vald, Pärnu maakond

§ 2.   Õiguslik seisund ja alus

  (1) Kool on Lääneranna Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav munitsipaalhuvikool, mille põhitegevuseks on huvihariduse omandamise võimaldamine kunstide valdkonnas.

  (2) Kool juhindub oma tegevuses huvikooli seadusest, huviharidusstandardist, käesolevast põhimäärusest ja muudest õigusaktidest.

  (3) Kooli tegevust koordineerib vallavalitsus.

§ 3.   Sümboolika ja pitsat

  (1) Kooli sümboolikas kasutatakse Lääneranna valla sümboleid või oma kujundusega logo.

  (2) Koolil on oma pitsat.

§ 4.   Põhimääruse kinnitamise ja muutmise kord

  Kooli põhimääruse kinnitab ja seda muudab Lääneranna Vallavolikogu (edaspidi volikogu) vallavalitsuse ettepanekul.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 5.   Tegevuse eesmärk

  (1) Kooli tegevuse põhieesmärgiks on võimaluste loomine laste ja noorte mitmekülgseks arenguks toetades noore kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks.

  (2) Kooli tegevuse eesmärgiks on võimaldada mitmekülgset huviharidust, mis:
  1) pakub huvialaga tegelemise rõõmu, eduelamusi ja tunnustust;
  2) toetab arengut, iseseisvust, omaalgatust, initsiatiivi ja aktiivsust;
  3) on avatud, positiivne ja julgustav ning arendab loovust ja sotsiaalseid oskusi;
  4) on toeks elukutse valikul ja annab ettevalmistuse edasiõppeks kunsti, käsitöö ja muusika valdkonnas;
  5) on toeks eesti rahvuskultuuri ning Läänemaa ja Pärnumaa kultuuritraditsioonide säilitamisel ja arendamisel.
  6) on toeks formaal- ja mitteformaalse hariduse lõimumisel.

§ 6.   Ülesanded

  (1) Kooli põhiülesandeks on laste ja noorte loomevõimete avastamine ja kavakindel arendamine iga õppuri individuaalsust, töövõimet ja tulevikusoove arvestades.

  (2) Kooli ülesanneteks on:
  1) huviharidusstandardist lähtuva huvihariduse andmine lastele ja noortele;
  2) vabaharidusliku koolituse võimaldamine täiskasvanud õppijaile;
  3) noore arengu toetamine lähtuvalt noorsootöö põhimõtetest;
  4) õppelaagrite, näituste, konkursside, festivalide, õppereiside ning muude põhitegevusega seotud ürituste korraldamine;
  5) töö- ja õpikeskkonna arendamine ja kaasajastamine;
  6) koolitöötajatele erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamise võimaldamine;
  7) Lääneranna valla haridusasutuste koostöös osalemine.

  (3) Kooli õppekavavälisteks tegevusteks on:
  1) nõustamine ja koostöö koordineerimine kunsti ja käsitöö, muusika valdkonnas vallas ja maakonnas;
  2) teenuste (sh tasuliste teenuste) osutamine kunsti ja käsitöö, muusika valdkonnas.

§ 7.   Arengukava

  (1) Kooli järjepideva arengu tagamiseks ja põhieesmärgist tulenevate tegevuste planeerimiseks koostatakse arengukava. Arengukava koostatakse vähemalt viieks aastaks.

  (2) Arengukavas määratakse:
  1) Kooli visioon, missioon ning arengu põhisuunad;
  2) Kooli tegevuse eesmärgid ja ülesanded;
  3) tegevuskava kaheks aastaks;
  4) arengukava uuendamise kord.

  (3) Arengukava kinnitatakse volikogu poolt kehtestatud korras.

  (4) Arengukava avalikustatakse Kooli veebilehel.

3. peatükk STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE ÜLESANDED 

§ 8.   Struktuur ja ülesanded

  (1) Koolis korraldatakse õpet kujutava kunsti, käsitöö ja muusika valdkondades

  (2) Huvihariduse andmine toimub õppeastmete ja huvialade kaupa.

  (3) Struktuuriüksuste ülesanneteks on:
  1) järjepidev õppe- ja kasvatustöö;
  2) õppurite vaba aja sisustamine;
  3) näituste, kontsertide, etenduste, konkursside ja teiste ürituste korraldamine.
  4) formaal- ja mitteformaalhariduse vahelise lõimingu korraldamine

4. peatükk ÕPPEKORRALDUS 

§ 9.   Õppekavad

  (1) Igal koolis õpetataval huvialal on huvihariduse standardile vastav õppekava.

  (2) Õppekava eelnõu kiidab heaks õppenõukogu ja kooli hoolekogu (edaspidi hoolekogu) ning kinnitab direktor.

  (3) Huviala õppekavad registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis õigusaktides sätestatud korras.

§ 10.   Õppekeel

  (1) Kooli õppekeel on eesti keel.

  (2) Kooli õppekeeleks võib olla ka muu õppekeel.

§ 11.   Õppeperiood ja õppevaheajad

  (1) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta 31. augustini.

  (2) Õppeaasta koosneb õppeperioodidest ja õppevaheaegadest.

  (3) Õppeperioodi arvestusühikud on õppetund, õppepäev, õppenädal, kursus, trimester, õppeaasta.

  (4) Õppevaheajad on üldjuhul üldhariduskooli õppeaasta koolivaheaegadega samal ajal.

  (5) Trimestrite ajad ja koolivaheajad on esitatud õppeperioodi alguseks kooli kodulehel.

§ 12.   Õppe vormid

  Õpe toimub õpperühmades või individuaalselt.

§ 13.   Õpperühmad

  Õpperühmade suuruse ja moodustamise alused kehtestab vallavalitsus.

§ 14.   Kooli vastuvõtmine, koolist väljaarvamine ja kooli lõpetamine

  (1) Kooli vastuvõtt toimub avalduse alusel, mis esitatakse kooli direktorile. Alaealise õppuri eest esitab avalduse lapsevanem või eestkostja.

  (2) Õppurite kooli vastuvõtu, õpilasnimekirja arvamise ja väljaarvamise ning kooli lõpetamise täpsustatud korra ja tingimused kehtestab vallavalitsus.

  (3) Õppurite kooli vastuvõtmine ja väljaarvamine vormistatakse direktori käskkirjaga.

5. peatükk JUHTIMINE 

§ 15.   Direktor

  (1) Kooli tegevust juhib direktor.

  (2) Direktori ülesanne on tagada kooli tulemuslik töö, vastutada kooli üldseisundi, arengu ja rahaliste vahendite sihipärase ning otstarbeka kasutamise eest.

  (3) Direktori nimetab ametisse vallavalitsus.

  (4) Direktoriga sõlmib, muudab, peatab ning lõpetab töölepingu vallavanem.

  (5) Konkursi direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus.

  (6) Direktorile esitatavad kvalifikatsiooninõuded kehtestab vallavalitsus.

  (7) Direktor:
  1) teeb kooli pidaja nimel tehinguid ulatuses, mis on vajalikud tema seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;
  2) tagab hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmise;
  3) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud koolitöötajatega;
  4) kinnitab teabehalduse korra, kodukorra ja muud töökorralduslikud dokumendid;
  5) kinnitab õppekavad, nende muudatused, lisamise ja sulgemise;
  6) koostab eelarveprojekti;
  7) esitab üks kord aastas kooli tegevuse, arengukava ja eelarve täitmise aruande hoolekogule;
  8) tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
  9) lahendab muid tema pädevusse antud küsimusi.

  (8) Kooli tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks annab direktor käskkirju.

§ 16.   Õppenõukogu ülesanded, koosseis ja juhtimine

  (1) Kooli õppenõukogu ülesanne on õppe- ja kasvatustöö analüüsimine ja hindamine ning selle juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (2) Õppenõukogu liikmed on õppe- ja kasvatustööga seotud koolitöötajad.

  (3) Õppenõukogu tööd juhib direktor.

§ 17.   Õppenõukogu töökord

  (1) Õppenõukogu töötab õppeaastaks koostatud tööplaani alusel.

  (2) Õppenõukogu kutsutakse kokku vähemalt üks kord poolaastas.

  (3) Erakorraline õppenõukogu kutsutakse kokku, kui selleks teeb ettepaneku direktor või seda nõuab vähemalt 1/3 õppenõukogu liikmetest.

  (4) Õppenõukogu kutsub kokku direktor.

  (5) Õppenõukogu töövorm on koosolek.

  (6) Õppenõukogu koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord teatatakse üks nädal ette.

  (7) Erakorralisest õppenõukogu koosolekust informeeritakse õppenõukogu liikmeid kolm päeva ette.

  (8) Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 õppenõukogu liikmetest.

  (9) Otsustamine õppenõukogus toimub hääletamise teel, otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks direktori hääl.

  (10) Õppenõukogu:
  1) arutab ja otsustab õppe- ja kasvatustöö arendamisega seotud küsimusi, õppe- ja kasvatustöö eesmärke ning nendest tulenevaid ülesandeid;
  2) analüüsib õppe- ja kasvatustööd, annab hinnangu õppe- ja kasvatustöö tulemustele;
  3) nimetab pedagoogide esindajad hoolekogusse;
  4) arutab ja otsustab õppekorralduse, kodukorra, töösisekorra, asjaajamise ja muid töökorralduse küsimusi;
  5) teeb ettepanekuid õppekavade muutmiseks, uute lisamiseks või olemasolevate sulgemiseks.

  (11) Õppenõukogu otsused protokollitakse.

§ 18.   Hoolekogu ülesanded ja koosseis

  (1) Kooli hoolekogu suunab kooli tegevust ja käsitleb kooli arengu, juhtimise, vara ja eelarvega seotud küsimusi.

  (2) Hoolekogu, mille koosseisus on vähemalt 7 liiget, moodustab vallavalitsus.

  (3) Hoolekogu koosseisu kuuluvad:
  1) kooli pidaja esindaja;
  2) vähemalt 2 õppenõukogu poolt nimetatud koolitöötajate esindajat, kellest üks esindab muusika-, teine kunstivaldkonda;
  3) vähemalt 3 lastevanemate esindajat;
  4) vähemalt 1 õppurite esindaja;
  5) Kooli tegevust toetava organisatsiooni esindaja.

  (4) Lastevanemate esindajad hoolekogusse valitakse lastevanemate üldkoosolekul.

§ 19.   Hoolekogu juhtimine ja töökord

  (1) Hoolekogu tööd juhib hoolekogu esimees.

  (2) Hoolekogu esimees valitakse hoolekogu koosolekul salajasel hääletamisel poolthäälteenamusega.

  (3) Hoolekogu kutsutakse kokku vastavalt hoolekogu tööplaanile vähemalt üks kord poolaastas.

  (4) Erakorraline hoolekogu kutsutakse kokku, kui selleks teeb ettepaneku Kooli direktor või seda nõuab vähemalt 1/3 hoolekogu liikmetest.

  (5) Hoolekogu kutsub kokku hoolekogu esimees.

  (6) Hoolekogu töövorm on koosolek.

  (7) Hoolekogu koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord teatatakse üks nädal ette.

  (8) Erakorralisest hoolekogu koosolekust informeeritakse hoolekogu liikmeid kolm päeva ette.

  (9) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata. Hoolekogu esimees saadab kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja.

  (10) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 hoolekogu liikmetest.

  (11) Otsustamine hoolekogus toimub hääletamise teel. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks hoolekogu esimehe hääl.

  (12) Hoolekogu:
  1) osaleb Kooli arengukava väljatöötamisel ja kooskõlastab selle;
  2) kooskõlastab Kooli kodukorra;
  3) kuulab ära direktori aruande Kooli tegevuse, arengukava ja eelarve täitmise kohta;
  4) kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti;
  5) teeb ettepanekuid õppekavade muutmiseks, uute lisamiseks või olemasolevate sulgemiseks;
  6) teeb ettepanekuid Kooli arengu, tegevuse, õppekorralduse, vara, eelarve, juhtimise ja põhimääruse muutmisega seotud küsimustes;
  7) teeb vajadusel kooli pidajale ettepaneku järelevalve teostamiseks kooli tegevuse üle.

  (13) Hoolekogu koosoleku otsused protokollitakse.

6. peatükk ÕPPURID JA KOOLITÖÖTAJAD 

§ 20.   Õppurid, nende õigused ja kohustused

  (1) Kooli õppuriteks on lapsed, noored ja täiskasvanud.

  (2) Lapsed ja noored, kelle elukohaks rahvastikuregistris ei ole Lääneranna vald, saavad kooli õppurid olla juhul, kui nende elukohajärgsed omavalitsused osalevad Kooli kulude katmisel.

  (3) Õppuril on õigus:
  1) tutvuda enne õppima asumist ja õppimise ajal Kooli põhimääruse, õppekava, kodukorra ja muude töökorralduslike dokumentidega;
  2) nõuda õppekavale vastavat õppetegevust;
  3) osaleda valitud esindaja kaudu Kooli hoolekogu tegevuses;
  4) moodustada õpilasesindus ja osaleda selle tegevuses;
  5) kasutada muid seadusega ja õigusaktidega kehtestatud õigusi.

  (4) Õppuril on kohustus:
  1) võtta osa õppetööst õppekavas määratud mahus;
  2) järgida kodukorda;
  3) hoida Kooli kasutuses olevat vara;
  4) täita muid seaduses ja teistes õigusaktides sätetatud kohustusi.

§ 21.   Koolitöötajad, nende õigused ja kohustused

  (1) Koolitöötajad on õppe- ja kasvatustööga seotud töötajad (õpetajad) ja teised töötajad.

  (2) Koolitöötajate töökorralduslikud õigused, kohustused ja vastutus sätestatakse kooli töökorralduse reeglitega.

  (3) Koolitöötaja konkreetsed tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse iga töötaja ametijuhendi ja töölepinguga.

  (4) Koolitöötajate koosseisu kinnitab ning muudab direktori ettepanekul vallavalitsus korraldusega

7. peatükk ASJAJAMINE, FINANTSEERIMINE, MAJANDAMINE, JÄRELEVALVE 

§ 22.   Asjaajamise alused

  Kooli asjaajamine toimub direktori käskkirjaga kinnitatud asjaajamist reguleeriva korra kohaselt.

§ 23.   Finantseerimise ja majandamise alused

  (1) Koolil on oma eelarve, mille kinnitab kooli pidaja.

  (2) Eelarve tulud moodustuvad riigi- ja vallaeelarve eraldistest, kooli põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamisest saadud tulust, kooli õppekavavälisest tegevusest saadud tulust, teistelt omavalitsustelt laekunud summadest ja muudest vahenditest.

  (3) Kooli põhitegevusega seotud tasuliste teenuste tasumäärad (õppetasud) ja õppekavavälise tegevusega seotud tasuliste teenuste tasumäärad (hinnakirja) kehtestab vallavalitsus.

  (4) Kooli raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

  (5) Kooli rahaliste vahendite arveldamine toimub vallavalitsuse arvelduskontode kaudu.

  (6) Kooli majandamine toimub lähtuvalt kooli eelarvest.

  (7) Koolile vara valdamine ja kasutamine toimub volikogu poolt määratud korras.

§ 24.   Järelevalve

  (1) Haldusjärelevalvet Kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet Kooli ja Kooli direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

8. peatükk ÜMBERKORRALDAMISE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 25.   Ümberkorraldamine

  Kooli ümberkorraldamine käesoleva põhimääruse mõistes on huvikoolide ühinemine või jagunemine.

§ 26.   Tegevuse lõpetamine

  Kooli tegevus lõpetatakse juhul:
  1) kui Kooli registreering tunnistatakse haridus- ja teadusministri käskkirjaga kehtetuks;
  2) kui Kooli ei ole võimalik finantseerida;
  3) kui Kooli tegevuseks puudub vajadus;
  4) muude õigusaktidega ettenähtud juhtudel.

§ 27.   Ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise kord

  (1) Kooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab volikogu.

  (2) Kooli ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine võib toimuda ainult pärast õppeperioodi lõppu.

  (3) Kooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse teatavaks õppuritele, lastevanematele, koolitöötajatele ning Eesti Hariduse Infosüsteemi volitatud töötlejale vähemalt neli kuud enne Kooli õppeperioodi lõppu.

9. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 28.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Lihula Vallavolikogu 29.05.2008 määrus nr 15 “Lihula Muusika- ja Kunstikooli põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

§ 29.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamisest.

Rait Maruste
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json