Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Lõpe Klubi põhimäärus

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.12.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.12.2020, 9

Lõpe Klubi põhimäärus

Vastu võetud 10.12.2020 nr 103

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja § 35 lg 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Klubi nimetus ja asukoht

  (1) Klubi ametlik nimetus on Lõpe Klubi (edaspidi klubi).

  (2) Klubi asukoht Lõpe küla, Lääneranna vald, Pärnumaa

  (3) Klubi postiaadress on Klubi/1, 88402 Lõpe küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond.

§ 2.   Klubi tegevuse õiguslikud alused

  (1) Klubi on Lääneranna Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav kultuuriasutus.

  (2) Klubi juhindub oma tegevuses oma põhimäärusest ja kehtivatest õigusaktidest.

  (3) Klubi registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris.

§ 3.   Klubi sümboolika ja pitsat

  (1) Klubi sümboolikas kasutatakse Lääneranna valla sümboleid või oma kujundusega logo.

  (2) Klubil on oma pitsat.

§ 4.   Klubi asjaajamine ja haldusmenetlus

  (1) Klubi asjaajamis- ja suhtlemiskeel on eesti keel.

  (2) Asjaajamise korraldamisel lähtub klubi asjaajamist reguleerivatest kehtivatest õigusaktidest. Klubi dokumendiblankettidel kasutatakse Lääneranna valla vapi kujutist.

  (3) Klubi teabehalduse kord kehtestatakse juhataja käskkirjaga.

  (4) Klubi tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid.

2. peatükk Klubi tegevuse eesmärk ja ülesanded 

§ 5.   Tegevuse eesmärgid

  (1) Klubi on kultuuriasutus, mille põhieesmärgiks on võimaluste loomine spordi, rahvuskultuuri, rahvakultuuri ning kohalike traditsioonide säilitamiseks ja arendamiseks.

  (2) Klubi eesmärk on pakkuda Lääneranna valla elanikele spordi- ja kultuurialast teenust, võimalusi huvitegevuse harrastamiseks, aktiivseks puhkuseks, vaba aja veetmiseks ja isiksuse arenguks vastavalt soovidele, eeldustele ja võimalustele.

§ 6.   Klubi ülesanded

  Klubi ülesanded on:
  1) Lääneranna valla Lõpe ja Koonga piirkonna spordi-, kultuuri- ja meelelahutuslike ürituste korraldamine;
  2) taidluse ning huvitegevuse korraldamine ja edendamine;
  3) Lääneranna valla kultuurielu edendamiseks ja ühiste ürituste korraldamiseks koostöö tegemine teiste kultuuri-, spordi- ja haridusasutustega ning seltsielu korraldavate füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  4) vajadusel riiklike pühade ning Lääneranna valla tähtpäevade tähistamise organiseerimine;
  5) rahvakultuuri traditsioonide jätkamisega tegelemine ning järjepidevuse tagamine;
  6) professionaalse kultuuri ja spordi vahendamine;
  7) spordi-, kultuuri- ja huvialase tegevuse kohta informatsiooni kogumine ja vahendamine;
  8) õppe- ja enesetäiendamisvõimaluste pakkumine ja vahendamine;
  9) konverentsi- ja majutusteenuse ning vaba aja veetmise võimaluse pakkumine;
  10) toitlustus-, kaubandus- ja vahendustegevuse korraldamine klubi territooriumil ning seal korraldatavatel sündmustel;
  11) tegevuse kajastamine meedias;
  12) kino- ja videofilmide demonstreerimise võimaldamine;
  13) kultuurivaldkonnaga seotud projektide koostamine ja juhtimine;
  14) avalikkuse teavitamine klubis toimuvatest sündmustest afiššide, veebilehtede, s.h valla veebilehe, e-posti, facebook’i ja meedia kaudu.

§ 7.   Klubi õigused ja kohustused

  (1) Klubil on temale pandud ülesannete täitmiseks õigus:
  1) kehtestada töökorralduslikud reeglid, mis tagaksid klubi põhimääruses kehtestatud ülesannete ja nõuete häireteta täitmise;
  2) vastavalt vajadusele moodustada oma ülesannete paremaks täitmiseks komisjone ja töögruppe;
  3) esitada vallavalitsusele klubi tegevust puudutavate õigusaktide eelnõusid;
  4) saada käesolevas põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid ja informatsiooni seda valdavatelt asutustelt ja organisatsioonidelt;
  5) osutada tasulisi teenuseid ja anda üürile oma valduses ja kasutuses olevat vara vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja vallavalitsuse poolt kehtestatud hindadele;
  6) pidada oma pädevusse kuuluvates küsimustes läbirääkimisi teiste isikutega ning sõlmida lepinguid;
  7) osaleda kooskõlastatult vallavalitsusega kultuurialaste organisatsioonide ja liitude tegevuses.

  (2) Klubi on kohustatud:
  1) võimaldama Lääneranna valla haridusasutustel kasutada rahvamaja ruume kehalise kasvatuse tundideks ning laste huviringide, klassi- ja kooliväliseks tegevuseks vastavalt kooskõlastatud ajakavale;
  2) tagama kehtivate õigusaktidega ja käesoleva põhimäärusega talle pandud ülesannete täitmise, juhindudes kinnitatud eelarvest.

§ 8.   Klubi huviringide töö põhimõtted

  (1) Huviringid võivad töötada alalistena või hooajalistena.

  (2) Huviringid moodustatakse lähtuvalt elanike huvist ja ringi juhendamise võimalikkusest.

  (3) Hooajaliselt tegutsevate huviringide tegutsemisaeg on üldjuhul 1. oktoober kuni 30. juuni, kui klubi juhataja käskkirjaga ei ole määratud teisiti.

  (4) Hooajalised huviringid määrab igaks hooajaks klubi juhataja oma käskkirjaga.

  (5) Klubi juhataja sõlmib huviringi juhiga töö- või käsunduslepingu.

  (6) Huviringid on elanikkonnale tasuta või tasu eest, mille otsustab ja teenustasud kinnitab oma korraldusega vallavalitsus.

3. peatükk Klubi tegevuse korraldamine ja juhtimine 

§ 9.   Klubi juhtimine ja struktuur

  (1) Klubi tegevust juhib ja korraldab klubi juhataja (edaspidi juhataja).

  (2) Juhataja äraolekul asendab teda vallavanema käskkirjaga määratud isik.

  (3) Klubi struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus klubi juhataja ettepanekul.

§ 10.   Juhataja

  (1) Juhataja vastutab klubi üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest, samuti klubile kasutada antud vara heaperemeheliku kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest.

  (2) Juhataja kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavalitsus vallavanema ettepanekul. Juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

  (3) Juhataja on klubi seadusejärgne esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal. Koostöös vallavalitsusega kindlustab juhataja klubi tulemusliku ja häireteta töö.

§ 11.   Juhataja ülesanded ja õigused

  (1) Klubi juhataja:
  1) korraldab klubi asjaajamist vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  2) kehtestab asutuse töökorralduse reeglid;
  3) koostab Lääneranna valla Lõpe piirkonna kultuurikalendri (sündmuste ajakava) ja klubi tegevuskava ning esitab selle vallavalitsusele teadmiseks;
  4) juhib lähtudes kehtivatest õigusaktidest klubi majandus- ja finantstegevust, esitab vallavalitsusele klubi eelarve eelnõu, tagab klubi eelarve täitmise ning vastutab eelarve täitmise eest;
  5) töötab koos vallavalitsusega välja klubi üldised pikemaajalised arengusuunad;
  6) teeb vallavalitsusele ettepanekuid klubi töö paremaks korraldamiseks;
  7) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  8) on aruandekohustuslik vallavalitsuse ees ja annab kord kalendriaastas oma tööst informatsiooni vallavalitsuse istungil;
  9) esitab klubi tegevust kajastavad andmed ja dokumendid järelevalveasutusele;
  10) teavitab vallavalitsust kirjalikult järelevalveorganite tehtud ettekirjutustest;
  11) teeb ettepanekuid klubi sisulise tegevuse arendamiseks ning majandusliku olukorra parendamiseks;
  12) esitab vallavalitsusele ettepanekuid tasuliste teenuste eest võetava tasu suuruse kehtestamiseks;
  13) tagab klubi tegevuse ja ülevaatlike materjalide säilimise ajaloo tarbeks (kroonika);
  14) koostab klubi tegevust reguleerivate õigusaktide eelnõud ning esitab need vallavalitsusele;
  15) täidab muid õigusaktidest, käesolevast põhimäärusest ja ametijuhendist tulenevaid ülesandeid.

  (2) Oma ülesannete täitmiseks on juhatajal õigus:
  1) saada oma tööks vajalikku teavet ja andmeid vallavolikogult, vallavalitsuselt ja teistelt valla hallatavatelt asutustelt;
  2) soetada vara ja vahendeid vastavalt kinnitatud eelarvele;
  3) tellida teenuseid juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt ning sõlmida oma tegevuse korraldamiseks vastavaid lepinguid;
  4) osutada tasulisi teenuseid ja anda lühiajalisse kasutusse klubi ruume ja inventari vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud hindadele;
  5) võtta üürile lühiajaliseks kasutamiseks inventari;
  6) trükkida tasuliste ürituste pääsmeid ja läbi viia tasulisi üritusi;
  7) teostada muid õigusaktidega kooskõlas olevaid toiminguid ja tehinguid, mis on vajalikud klubi edukaks tegevuseks.

4. peatükk Vara, finantseerimine, aruandlus ja järelevalve 

§ 12.   Klubi vara

  (1) Klubi kasutuses oleva vara moodustavad talle Lääneranna vallalt või teistelt isikutelt ja asutustelt klubile sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, rahalised vahendid, inventar ja muu vara, mille kasutamist kontrollib vallavalitsus.

  (2) Klubi valduses olev vara on valla omand.

  (3) Klubi valduses oleva vallavara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

  (4) Klubi valitseb tema valdusse antud vallavara heaperemehelikult ja tagab vara korrashoiu.

§ 13.   Rahalised vahendid

  (1) Klubi eelarve on valla eelarve osa, raamatupidamisarvestust peetakse valla ametiasutuse raamatupidamises.

  (2) Klubi eelarve tuludeks on:
  1) eraldised valla eelarvest;
  2) eraldised riigieelarvest;
  3) eraldised fondidelt projektide rahastamiseks;
  4) eraldised ja annetused juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt;
  5) tulu klubi tasulistelt teenustelt;
  6) kultuurisündmuste piletitulu;
  7) muu põhimääruses sätestatud tegevusest laekuv tulu.

  (3) Klubi tasuliste teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

  (4) Klubi finantstegevust korraldab juhataja koostöös vallavalitsusega.

§ 14.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Klubi esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet klubi juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

  (3) Klubi finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib vallavolikogu revisjonikomisjon.

  (4) Järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama järelevalveorgani määratud tähtajaks.

5. peatükk Tegevuse ümberkorraldamine ja lõpetamine 

§ 15.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Klubi tegevuse lõpetamise ja ümberkorraldamise otsustab vallavolikogu.

  (2) Klubi ümberkorraldamine seisneb klubi ühinemises või jagunemises.

  (3) Tegevuse lõpetanud klubi õigused ja kohustused lähevad üle vallavalitsusele või vallavalitsuse poolt määratud asutusele.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 16.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rait Maruste
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json