Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Varbla Rahvamaja põhimäärus

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2022, 13

Varbla Rahvamaja põhimäärus

Vastu võetud 10.12.2020 nr 106
RT IV, 16.12.2020, 10
jõustumine 19.12.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.03.2022RT IV, 29.03.2022, 701.04.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja § 35 lg 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Rahvamaja nimetus ja asukoht

  (1) Rahvamaja ametlik nimetus on Varbla Rahvamaja (edaspidi rahvamaja).

  (2) Rahvamaja asukoht ja postiaadress on Vallamaja/1, Varbla küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond.
[RT IV, 29.03.2022, 7 - jõust. 01.04.2022]

  (3) [Kehtetu - RT IV, 29.03.2022, 7 - jõust. 01.04.2022]

§ 2.   Rahvamaja tegevuse õiguslikud alused

  (1) Rahvamaja on Lääneranna Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav kultuuriasutus.

  (2) Rahvamaja juhindub oma tegevuses oma põhimäärusest ja kehtivatest õigusaktidest.

  (3) Rahvamaja registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris.

§ 3.   Rahvamaja sümboolika ja pitsat

  (1) Rahvamaja sümboolikas kasutatakse Lääneranna valla sümboleid või oma kujundusega logo.

  (2) Rahvamajal on oma pitsat.

§ 4.   Rahvamaja asjaajamine ja haldusmenetlus

  (1) Rahvamaja asjaajamis- ja suhtlemiskeel on eesti keel.

  (2) Asjaajamise korraldamisel lähtub rahvamaja asjaajamist reguleerivatest kehtivatest õigusaktidest. Rahvamaja dokumendiblankettidel kasutatakse Lääneranna valla vapi kujutist.

  (3) Rahvamaja teabehalduse kord kehtestatakse juhataja käskkirjaga.

  (4) Rahvamaja tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid.

2. peatükk Rahvamaja tegevuse eesmärk ja ülesanded 

§ 5.   Tegevuse eesmärgid

  (1) Rahvamaja on kultuuriasutus, mille põhieesmärgiks on võimaluste loomine spordi, rahvuskultuuri, rahvakultuuri ning kohalike traditsioonide säilitamiseks ja arendamiseks.

  (2) Rahvamaja eesmärk on pakkuda Lääneranna valla elanikele spordi- ja kultuurialast teenust, võimalusi huvitegevuse harrastamiseks, aktiivseks puhkuseks, vaba aja veetmiseks ja isiksuse arenguks vastavalt soovidele, eeldustele ja võimalustele.

§ 6.   Rahvamaja ülesanded

  Rahvamaja ülesanded on:
  1) Lääneranna valla Varbla piirkonna spordi-, kultuuri- ja meelelahutuslike ürituste korraldamine;
  2) taidluse ning huvitegevuse korraldamine ja edendamine;
  3) Lääneranna valla kultuurielu edendamiseks ja ühiste ürituste korraldamiseks koostöö tegemine teiste kultuuri-, spordi- ja haridusasutustega ning seltsielu korraldavate füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  4) vajadusel riiklike pühade ning Lääneranna valla tähtpäevade tähistamise organiseerimine;
  5) rahvakultuuri traditsioonide jätkamisega tegelemine ning järjepidevuse tagamine;
  6) professionaalse kultuuri ja spordi vahendamine;
  7) spordi-, kultuuri- ja huvialase tegevuse kohta informatsiooni kogumine ja vahendamine;
  8) õppe- ja enesetäiendamisvõimaluste pakkumine ja vahendamine;
  9) konverentsi- ja majutusteenuse ning vaba aja veetmise võimaluse pakkumine;
  10) toitlustus-, kaubandus- ja vahendustegevuse korraldamine rahvamaja territooriumil ning seal korraldatavatel sündmustel;
  11) tegevuse kajastamine meedias;
  12) kino- ja videofilmide demonstreerimise võimaldamine;
  13) kultuurivaldkonnaga seotud projektide koostamine ja juhtimine;
  14) avalikkuse teavitamine rahvamajas toimuvatest sündmustest afiššide, veebilehtede, s.h valla veebilehe, e-posti, facebook’i ja meedia kaudu.

§ 7.   Rahvamaja õigused ja kohustused

  (1) Rahvamajal on temale pandud ülesannete täitmiseks õigus:
  1) kehtestada töökorralduslikud reeglid, mis tagaksid rahvamaja põhimääruses kehtestatud ülesannete ja nõuete häireteta täitmise;
  2) vastavalt vajadusele moodustada oma ülesannete paremaks täitmiseks komisjone ja töögruppe;
  3) esitada vallavalitsusele rahvamaja tegevust puudutavate õigusaktide eelnõusid;
  4) saada käesolevas põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid ja informatsiooni seda valdavatelt asutustelt ja organisatsioonidelt;
  5) osutada tasulisi teenuseid ja anda üürile oma valduses ja kasutuses olevat vara vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja vallavalitsuse poolt kehtestatud hindadele;
  6) pidada oma pädevusse kuuluvates küsimustes läbirääkimisi teiste isikutega ning sõlmida lepinguid;
  7) osaleda kooskõlastatult vallavalitsusega kultuurialaste organisatsioonide ja liitude tegevuses.

  (2) Rahvamaja on kohustatud:
  1) võimaldama Lääneranna valla haridusasutustel kasutada rahvamaja ruume kehalise kasvatuse tundideks ning laste huviringide, klassi- ja kooliväliseks tegevuseks vastavalt kooskõlastatud ajakavale;
  2) tagama kehtivate õigusaktidega ja käesoleva põhimäärusega talle pandud ülesannete täitmise, juhindudes kinnitatud eelarvest.

§ 8.   Rahvamaja huviringide töö põhimõtted

  (1) Huviringid võivad töötada alalistena või hooajalistena.

  (2) Huviringid moodustatakse lähtuvalt elanike huvist ja ringi juhendamise võimalikkusest.

  (3) Hooajaliselt tegutsevate huviringide tegutsemisaeg on üldjuhul 1. oktoober kuni 30. juuni, kui rahvamaja juhataja käskkirjaga ei ole määratud teisiti.

  (4) Hooajalised huviringid määrab igaks hooajaks rahvamaja juhataja oma käskkirjaga.

  (5) Rahvamaja juhataja sõlmib huviringi juhiga töö- või käsunduslepingu.

  (6) Huviringid on elanikkonnale tasuta või tasu eest, mille otsustab ja teenustasud kinnitab oma korraldusega vallavalitsus.

3. peatükk Rahvamaja tegevuse korraldamine ja juhtimine 

§ 9.   Rahvamaja juhtimine ja struktuur

  (1) Rahvamaja tegevust juhib ja korraldab rahvamaja juhataja (edaspidi juhataja).

  (2) Juhataja äraolekul asendab teda vallavanema käskkirjaga määratud isik.

  (3) Rahvamaja struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus rahvamaja juhataja ettepanekul.

§ 10.   Juhataja

  (1) Juhataja vastutab rahvamaja üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest, samuti rahvamajale kasutada antud vara heaperemeheliku kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest.

  (2) Juhataja kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavalitsus vallavanema ettepanekul. Juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

  (3) Juhataja on rahvamaja seadusejärgne esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal. Koostöös vallavalitsusega kindlustab juhataja rahvamaja tulemusliku ja häireteta töö.

§ 11.   Juhataja ülesanded ja õigused

  (1) Rahvamaja juhataja:
  1) korraldab rahvamaja asjaajamist vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  2) kehtestab asutuse töökorralduse reeglid;
  3) koostab Lääneranna valla Varbla piirkonna kultuurikalendri (sündmuste ajakava) ja rahvamaja tegevuskava ning esitab selle vallavalitsusele teadmiseks;
  4) juhib lähtudes kehtivatest õigusaktidest rahvamaja majandus- ja finantstegevust, esitab vallavalitsusele rahvamaja eelarve eelnõu, tagab rahvamaja eelarve täitmise ning vastutab eelarve täitmise eest;
  5) töötab koos vallavalitsusega välja rahvamaja üldised pikemaajalised arengusuunad;
  6) teeb vallavalitsusele ettepanekuid rahvamaja töö paremaks korraldamiseks;
  7) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  8) on aruandekohustuslik vallavalitsuse ees ja annab kord kalendriaastas oma tööst informatsiooni vallavalitsuse istungil;
  9) esitab rahvamaja tegevust kajastavad andmed ja dokumendid järelevalveasutusele;
  10) teavitab vallavalitsust kirjalikult järelevalveorganite tehtud ettekirjutustest;
  11) teeb ettepanekuid rahvamaja sisulise tegevuse arendamiseks ning majandusliku olukorra parendamiseks;
  12) esitab vallavalitsusele ettepanekuid tasuliste teenuste eest võetava tasu suuruse kehtestamiseks;
  13) tagab rahvamaja tegevuse ja ülevaatlike materjalide säilimise ajaloo tarbeks (kroonika);
  14) koostab rahvamaja tegevust reguleerivate õigusaktide eelnõud ning esitab need vallavalitsusele;
  15) täidab muid õigusaktidest, käesolevast põhimäärusest ja ametijuhendist tulenevaid ülesandeid.

  (2) Oma ülesannete täitmiseks on juhatajal õigus:
  1) saada oma tööks vajalikku teavet ja andmeid vallavolikogult, vallavalitsuselt ja teistelt valla hallatavatelt asutustelt;
  2) soetada vara ja vahendeid vastavalt kinnitatud eelarvele;
  3) tellida teenuseid juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt ning sõlmida oma tegevuse korraldamiseks vastavaid lepinguid;
  4) osutada tasulisi teenuseid ja anda lühiajalisse kasutusse rahvamaja ruume ja inventari vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud hindadele;
  5) võtta üürile lühiajaliseks kasutamiseks inventari;
  6) trükkida tasuliste ürituste pääsmeid ja läbi viia tasulisi üritusi;
  7) teostada muid õigusaktidega kooskõlas olevaid toiminguid ja tehinguid, mis on vajalikud rahvamaja edukaks tegevuseks.

4. peatükk Vara, finantseerimine, aruandlus ja järelevalve 

§ 12.   Rahvamaja vara

  (1) Rahvamaja kasutuses oleva vara moodustavad talle Lääneranna vallalt või teistelt isikutelt ja asutustelt rahvamajale sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, rahalised vahendid, inventar ja muu vara, mille kasutamist kontrollib vallavalitsus.

  (2) Rahvamaja valduses olev vara on valla omand.

  (3) Rahvamaja valduses oleva vallavara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

  (4) Rahvamaja valitseb tema valdusse antud vallavara heaperemehelikult ja tagab vara korrashoiu.

§ 13.   Rahalised vahendid

  (1) Rahvamaja eelarve on valla eelarve osa, raamatupidamisarvestust peetakse valla ametiasutuse raamatupidamises.

  (2) Rahvamaja eelarve tuludeks on:
  1) eraldised valla eelarvest;
  2) eraldised riigieelarvest;
  3) eraldised fondidelt projektide rahastamiseks;
  4) eraldised ja annetused juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt;
  5) tulu rahvamaja tasulistelt teenustelt;
  6) kultuurisündmuste piletitulu;
  7) muu põhimääruses sätestatud tegevusest laekuv tulu.

  (3) Rahvamaja tasuliste teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

  (4) Rahvamaja finantstegevust korraldab juhataja koostöös vallavalitsusega.

§ 14.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Rahvamaja esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet rahvamaja juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

  (3) Rahvamaja finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib vallavolikogu revisjonikomisjon.

  (4) Järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama järelevalveorgani määratud tähtajaks.

5. peatükk Tegevuse ümberkorraldamine ja lõpetamine 

§ 15.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Rahvamaja tegevuse lõpetamise ja ümberkorraldamise otsustab vallavolikogu.

  (2) Rahvamaja ümberkorraldamine seisneb rahvamaja ühinemises või jagunemises.

  (3) Tegevuse lõpetanud rahvamaja õigused ja kohustused lähevad üle vallavalitsusele või vallavalitsuse poolt määratud asutusele.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 16.   Varasema põhimääruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 17.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json