SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Mulgi Hoolekandekeskusesse vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise kord

Väljaandja:Mulgi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.12.2022, 4

Mulgi Hoolekandekeskusesse vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise kord

Vastu võetud 13.12.2022 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja Mulgi Vallavolikogu 16.06.2022 määruse nr 10 „Mulgi Hoolekandekeskuse põhimäärus“ § 7 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib Mulgi Hoolekandekeskusesse (edaspidi hoolekandekeskus) vastuvõtmist, sealt lahkumise ja väljaarvamise korda.

§ 2.   Hoolekandekeskusesse vastuvõtmine

  (1) Hoolekandekeskusesse vastuvõtmiseks esitab teenust vajav isik või tema huvides tegutsev isik taotluse Mulgi valla sotsiaaltööspetsialistile (Mulgi valla elanikud) või hoolekandekeskusele (teiste omavalitsuste elanikud).

  (2) Taotlusele lisatakse:
  1) teenust vajava isiku isikut tõendava dokumendi koopia;
  2) arsti hinnang teenust vajava isiku tervishoiuteenuse vajaduse ja mahu kohta (ravimiskeem), väljavõte olulisematest terviseprobleemidest (sh nakkushaiguste, sõltuvushäirete ja psüühikahäire kohta) ja määratud ravimitest;
  3) koopia Sotsiaalkindlustusameti otsusest puude raskusastme kohta (puude olemasolul);
  4) kohaliku omavalitsuse haldusakt teenuse osalise või täieliku tasumise kohta (selle olemasolul).

  (3) Teiste omavalitsuste elanike vastuvõtmise hoolekandekeskusesse otsustab Mulgi vallavalitsus 15 päeva jooksul arvates taotluse esitamisest.

  (4) Hoolekandekeskusesse ei võeta üldjuhul vastu isikuid, kes põevad nakkushaiguseid, sõltuvushäiret, psüühikahäiret või vajavad tervishoiuteenust.

  (5) Mulgi valla sotsiaaltööspetsialisti poolt vältimatu abi korras teenusele paigutatavate isikute puhul esitatakse dokumendid esimesel võimalusel.

  (6) Hoolekandekeskus koostab sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tähtaja jooksul teenust vajavale isikule hooldusplaani koostöös teenuse saaja ja/või rahastajaga.

  (7) Hoolekandekeskusesse hooldamisele võtmise avalduse vormi ja hoolduslepingu vormid kinnitab Hoolekandekeskuse juhataja käskkirjaga.

§ 3.   Lepingu sõlmimine

  (1) Teenuse osutamine isikule toimub teenuse osutamise lepingu (edaspidi leping) alusel. Lepingu sisuks on eelkõige lepingu osaliste andmed, lepingu ese, arvelduste kord, lepingu tähtaeg, lepinguosaliste õigused ja kohustused, lepingu lõpetamise ja lepinguosaliste vaheline teadete saatmise kord.

  (2) Lepingu sõlmib hoolekandekeskuse juhataja 7 kalendripäeva jooksul punktis hoolekandekeskusesse teenusele suunamise otsuse tegemisest.

§ 4.   Lepingu muutmine ja lõpetamine

  (1) Lepingu muutmine ja lõpetamine toimub poolte kokkuleppel.

  (2) Lepingu võib lõpetada sõltumata põhjusest teenuse saaja või tema huvides tegutsev isik, teatades sellest kirjalikult hoolekandekeskusele.

  (3) Hoolekandekeskusel on õigus mõjuval põhjusel ühepoolselt leping lõpetada. Mõjuv põhjus lepingu lõpetamiseks on eelkõige, kui:
  1) teenuse osutamise käigus ilmnevad asjaolud, millest hoolekandekeskust eelnevalt ei teavitatud (sh teenust saava isiku igapäevase tegevusvõime või hooldusvajaduse kohta esitatud valeandmed), kuid mille tõttu ei ole võimalik või ei ole vajalik teenust isikule osutada;
  2) teenust saava isiku tervislik seisund muutub teenuse osutamise ajal nii, et teenust ei ole võimalik või vajalik enam osutada;
  3) teenust saav isik ei kohane või tema käitumine muutub agressiivseks (sh psüühikahäirest tulenevalt) ning seab sellega ohtu enda või teiste elu ja tervise ning vara;
  4) teenust saav isik korduvalt häirib oma käitumisega teisi hoolekandekeskuse kliente või korduvalt rikub sisekorra eeskirju või lepingu tingimusi;
  5) teenuse saaja on hoolekandekeskusest ette teatamata lahkunud ja tema asukoha kohta lahkumise kuupäevast alates ühe kuu jooksul andmed puuduvad.

  (4) Leping loetakse lõppenuks teenuse saaja surmaga.

§ 5.   Rakendussätted ja määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2023. a.

Imre Jugomäe
vallavanem

Milja Janson
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json