Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Kohanime määramise kord

Väljaandja:Laekvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 17.01.2014, 20

Kohanime määramise kord

Vastu võetud 21.12.2004 nr 38
jõustumine 01.01.2005

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ja kohanimeseaduse § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kohanime määramise kord (edaspidi kord) sätestab ametlike kohanimede määramise, muutmise ja tühistamise Laekvere vallas kohanimeseaduse alusel.

  (2) Ametlik kohanimi määratakse kohanimeseaduses sätestatud nimekohustuslikele kohtadele.

  (3) Ametliku kohanime võib määrata ka muule seaduses nimetamata kohale, kui koha eristamine on vajalik Laekvere valla omavalitsusorganitele nende tegevuses.

§ 2.   Kohanime määramise pädevus

  (1) Vallavolikogu määrab oma otsusega kohanime:
  1) osavallale.

  (2) Vallavalitsus määrab oma korraldusega kohanime:
  1) maaregistrisse kantavale katastriüksusele, kui sellel on väljaspool tänavavõrku paiknevaid aadressi vajavaid objekte;
  2) tänavale ja selle analoogile (tee, maantee, puiestee, allee, põik, väljak, plats jne) ja muule aadressis kasutatavale väikekohale (edaspidi aadressikoht);
  3) muule seaduses nimetamata kohale, kui koha eristamine on vajalik Laekvere valla omavalitsusorganitele nende tegevuses.

  (3) Ametliku kohanime muutmine ja tühistamine toimub samas korras nagu selle määramine.

§ 3.   Kohanime määramise korraldamine

  (1) Asjast huvitatud isikutel on õigus teha ettepanekuid ametliku kohanime määramiseks.

  (2) Kohanime määramise ettevalmistamist korraldab vallavalitsus.

  (3) Vallavalitsus:
  1) kontrollib, kas taotlus vastab kohanimeseaduses sätestatud nõuetele;
  2) selgitab välja eraomandis oleva maaregistri katastriüksuse omaniku arvamuse;
  3) valmistab ette vallavolikogu otsuse või vallavalitsuse korralduse eelnõu.

  (4) Planeeringust tulenevale uuele, aadressis kasutatavale väikekohale määratakse kohanimi kehtestatud planeeringu alusel.

  (5) Vajadusel võib vallavalitsus kohanime määramise ettepaneku tegemiseks või kohanime määramise ettepaneku kohta arvamuse saamiseks moodustada nimekomisjoni, korraldada avaliku konkursi või küsida ekspertarvamusi.

§ 4.   Kohanime määramise avalikustamine ja avaldamine

  (1) Eelteate kohanime määramise kohta avaldab vallavolikogu või vallavalitsus valla raamatukogudes, vallakantseleis ja valla veebilehel vähemalt 30 päeva enne kohanime määramist.

  (2) Kohanime määramise otsuse või korralduse avaldamine toimub valla raamatukogus, vallakantseleis, valla veebilehel ja valla ajalehes “Laekvere valla sõnumid”.

  (3) Jõustunud kohanime määramise otsus või korraldus saadetakse kohanimeregistri volitatud töötlejale ja kohanimenõukogule.

§ 5.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Laekvere Vallavolikogu 21.12.1998 määrus nr 48 “Laekvere valla kohanime määramise korra kinnitamine”.

  (2) Määrus jõustub 1.jaanuaril 2005.

Margo Klaasmägi
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json