HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Põlva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.04.2022
Avaldamismärge:RT IV, 17.01.2018, 1

Koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 10.01.2018 nr 3
jõustumine 01.02.2018

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Põlva valla koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi lasteaed) laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord (edaspidi kord).

  (2) Lasteaeda võetakse pooleteise kuni seitsmeaastane laps, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri (edaspidi register) andmetel on Põlva vald, eelistades võimaluse korral lapsi, kelle samas elukohas elavate sama pere teised lapsed käivad samas lasteaias.

  (3) Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda laps, kelle elukoht registri andmetel ei ole Põlva vald, eelistades esmajärjekorras Põlva vallas elavaid lapsi, seejärel Põlva vallas töötavate vanemate lapsi.

  (4) Erivajadusega lapse lasteaia sobitus- ja erirühma vastuvõtmine ning sealt väljaarvamine toimub valdkonna eest vastutava ministri määrusega sätestatud korras.

  (5) Suveperioodiks kinnitab Põlva Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) valvelasteaia, kuhu võetakse laps vastu vanema taotluse alusel.

§ 2.   Taotluse esitamine

  (1) Lasteaiakoha saamiseks esitab vanem vallavalitsusele vormikohase taotluse.

  (2) Laps kantakse lasteaiakoha taotlejate järjekorda, arvestades taotluse esitamise kuupäeva.

  (3) Lapse, kelle elukoht taotluse esitamise hetkel ei ole registri andmetel Põlva vallas, elukohaandmete muutumisel registris Põlva valla aadressile, loetakse taotluse esitamise kuupäevaks elukohaandmete muutumise kuupäev.

  (4) Valvelasteaias koha saamiseks esitab vanem vormikohase taotluse valvelasteaia direktorile hiljemalt 15. mail.

  (5) Arvestust lasteaiakoha taotluste üle peab vallavalitsus.

§ 3.   Lasteaeda vastuvõtmine ja rühmade komplekteerimine

  (1) Vallavalitsus edastab taotluste alusel koostatud esialgse nimekirja lasteaia direktorile hiljemalt 15. märtsil.

  (2) Lapse lasteaeda vastuvõtmise otsustab direktori käskkirjaga.

  (3) Lasteaia direktor teavitab vanemat lasteaiakoha saamise otsusest taotluses märgitud kontaktidel hiljemalt 31. mail.

  (4) Lasteaia direktor sõlmib vanemaga lasteaiakoha kasutamise lepingu.

  (5) Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteaeda vastu õppeaasta kestel. Vabade kohtade puudumisel jääb laps koha taotlejate järjekorda.

  (6) Lapse lasteaeda vastuvõtmisel informeerib vanem kirjalikult lasteaia direktorit lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, esitades vastavad dokumendid.

  (7) Lapse lasteaeda vastuvõtmisel kohustub vanem tasuma igakuiselt lasteaia kohatasu ja toiduraha esitatud arve alusel.

  (8) Kui lapsel on ajutiselt vajadus lasteaia koha järele, võib lasteaed luua soovijale võimaluse saada osaajaline koht. Osaajaline koht on koht, mille laps võib saada kuni pooleks ajaks lasteaia lahtioleku ajast õppetegevusest osavõtuks. Osaajaliste laste arv ühes rühmas võib olla kuni kaks last. Osaajalise koha eest tasub vanem lasteaia kohatasu täies ulatuses.

  (9) Rühmad uueks õppeaastaks komplekteeritakse hiljemalt 1. septembril.

  (10) Valvelasteaias komplekteeritakse rühmad vanemate poolt õigeaegselt esitatud vormikohaste taotluste alusel.

§ 4.   Lasteaiast väljaarvamine

  (1) Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab vanem taotluse lasteaia direktorile.

  (2) Taotlus esitatakse hiljemalt viis tööpäeva enne lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteaiast lahkumise kuupäev.

  (3) Laps arvatakse lasteaiast välja lasteaia direktori käskkirjaga:
  1) vanema taotluse alusel;
  2) lapse koolikohustuse saabumisel, kui vanem pole taotlenud koolipikendust;
  3) lepingu lõppemisel;
  4) lapse etteteatamata puudumise korral üle ühe kuu;
  5) võlgnevuse tekkimisel üle kahe kuu ning vanem ei ole teavitanud lasteaia direktorit tekkinud makseraskustest ning avaldanud soovi maksegraafiku koostamiseks;
  6) kui väljaspool Põlva valda elava lapse elukohajärgne kohalik omavalitsus ei ole kahe järjestikuse kuu jooksul tasunud lasteaia tegevuskulude arvet.

  (4) Lapse lasteaiast väljaarvamisel on vanem kohustatud tasuma:
  1) toiduraha lasteaias viibitud päevade eest kuni lapse lasteaiast väljaarvamise päevani;
  2) kohatasu terve kuu eest, sõltumata lapse lasteaias viibimise päevade arvust väljaarvamise kuul.

§ 5.   Laste arvestus

  Arvestust laste lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab lasteaia direktor.

§ 6.   Dokumendivormide kinnitamine

  Määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormid kinnitab vallavalitsus.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Põlva Vallavalitsuse 15. märtsi 2016. a määrus nr 3 "Koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord",
Laheda Vallavalitsuse 4. oktoobri 2013. a määrus nr 4 "Laheda valla lasteaeda lapse vastuvõtmise ja lapse lasteaiast väljaarvamise kord",
Ahja Vallavalitsuse 25. augusti 2015. a määrus nr 2 "Lasteaed ILLIKUKU vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord",
Mooste Vallavalitsuse 31. jaanuari 2013. a määrus nr 2 "Lasteaeda ja lapsehoidudesse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord" ja
Vastse-Kuuste Vallavalitsuse 10. märtsi 2003. a määrus nr 1 "Laste lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord" tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 2018. aasta 1. veebruaril.

Georg Pelisaar
vallavanem

Eliko Saks
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json