Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Spordiharrastusele toetuse eraldamise kriteeriumid

Väljaandja:Rapla Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.01.2019, 2

Spordiharrastusele toetuse eraldamise kriteeriumid

Vastu võetud 07.01.2019 nr 2

Määrus kehtestatakse Rapla Vallavolikogu 31. mai 2018. a määruse nr 27 “Rapla valla eelarvest kohaliku omaalgatuse toetamiseks ning elukeskkonna arendamiseks toetuse taotlemise ja kasutamise kord“ § 1 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega sätestatakse Rapla valla (edaspidi vald) eelarvest spordiharrastusele toetuse eraldamise kriteeriumid.

  (2) Toetuse eraldamise eesmärgiks on soodustada ja luua tingimused spordi organiseeritud tegevuseks, harrastamiseks ja sportlikuks eluviisiks valla elanikele.

  (3) Rapla Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) esitatud nõuetekohased taotlused vaatab läbi vallavalitsuse moodustatud spordinõukogu. Nõuetele mittevastavad taotlused jäetakse läbi vaatamata. Taotluste näidisvormid on kättesaadavad valla kodulehel.

  (4) Lõppotsuse toetuse eraldamise ja suuruse kohta langetab vallavalitsus spordinõukogu ettepanekul.

§ 2.   Spordinõukogu

  (1) Spordinõukogu (edaspidi nõukogu) ülesandeks on valla eelarves spordiharrastuse toetuseks eraldatud vahendite jaotamisettepanekute tegemine vallavalitsusele.

  (2) Nõukogu võib taotluste hindamisel kaasata eksperte või kasutada ekspertide hinnanguid.

§ 3.   Toetuste liigid

  Spordiharrastuse toetuse liigid on:
  1) spordiõppetoetus;
  2) projektipõhine toetus;
  3) tegevustoetus;
  4) esindusvõistkonna toetus.

§ 4.   Spordiõppetoetuse eraldamise kriteeriumid

  (1) Spordiõppetoetus eraldatakse spordiklubile, millel on noorte treeningrühmad ja treenerid, kes omavad vähemalt Eesti Kutsekvalifikatsiooniraamistiku (edaspidi EKR) 3. kutsetaset.

  (2) Spordiklubi on taotlusele eelneval aastal korraldanud organiseeritud sporditegevust vallas vähemalt ühe kalendriaasta vältel.

  (3) Spordiõpe toimub rahvastikuregistri andmetel vallas elavatele lastele ja noortele vanuses 6–19 aastat.

  (4) Spordiklubi korraldab spordiõpet nädalakoormusega vähemalt 180 treeningminutit (kaasa arvatud võistlused). Spordiklubil on treeningute läbiviimiseks treeningplaan.

  (5) Regulaarset spordiõpet viiakse kalendriaastas läbi 9 kuud ning organiseeritakse vähemalt üks spordilaager.

  (6) Spordiõppetoetus eraldatakse spordiklubile üks kord kalendriaastas ja toetuse saajaga sõlmitakse leping.

  (7) Spordiõppe toetus jaguneb:
  1) baasosa;
  2) tiitlivõistlustel osalemine;
  3) partnerlusosa.

  (8) Spordiõppe baasosa moodustab 60% jagamisele kuuluvast spordiõppetoetuse eelarvest. Baasosa jagatakse kõigi spordiklubide esitatud taotlustes olevate õpilaste vahel võrdselt. Erinevate taotlejate taotlustes korduvate õpilaste toetus jagatakse nii mitme klubi arvuga, kus ta treenib.

  (9) Tiitlivõistlustel osalemine moodustab 20% jagamisele kuuluvast spordiõppetoetuse eelarvest. Arvestatakse spordiklubis treenivate laste ja noorte osalemist tiitlivõistlustel, mille korraldab vastava spordiala alaliit. Arvestuse aluseks on taotlemisele eelneva aasta osalemine. Välja tuuakse vanuseklass, poisid ja tüdrukud eraldi. Arvestuse aluseks on osalenud võistkondade arv, individuaalaladel võistleja. Üks osalemine annab ühe punkti. Punkti väärtus saadakse alalõigu mahu jagamisel kõikide punktide summaga.

  (10) Partnerlusosa moodustab 20% jagamisele kuuluvast spordiõppetoetuse eelarvest ning jaguneb järgmiselt:
  1) 50% summast jagatakse taotlejate vahel, kelle treenivate laste arv on üle 100;
  2) 30% summast jagatakse taotlejate vahel, kelle treenivate laste arv on 51 kuni 100;
  3) 20% summast jagatakse taotlejate vahel, kelle treenivate laste arv on kuni 50.

  (11) Spordiõppetoetuse taotlus tuleb esitada vallavalitsusele 1. oktoobriks.

§ 5.   Projektipõhise toetuse eraldamise kriteeriumid

  (1) Projektipõhine toetus on ühekordne toetus, mis on suunatud valla elanikele korraldatavate spordiürituste ja ühistegevuste toetamiseks ning erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavate projektide kaasfinantseerimiseks tingimusel, et projektiga toetatav tegevus või objekt on piirkonna või valla arenguks oluline.

  (2) Projektipõhise toetuse võib eraldada, kui:
  1) taotlus on laekunud tähtajaks;
  2) taotleja on kasutanud eelnevaid valla eelarvest saadud toetusi sihipäraselt ning esitanud vajalikud aruanded;
  3) projektil on olemas oma- või kaasfinantseerimine;
  4) projekt on suunatud valla elanikele ning osa saab võimalikult palju valla inimesi;
  5) projekt sisaldab uudseid ideid ja on arengule suunatud;
  6) projekt on valla seisukohalt oluline ning traditsioonidega;
  7) projekt viiakse ellu valla haldusterritooriumil;
  8) projekti tegevused aitavad kaasa valla positiivse maine kujundamisele;
  9) projekt on suunatud rahvaspordi arengule vallas;
  10) projekt edendab noorte sporditegevust;
  11) projekt on haaratavuselt vallasisene või maakondlik;
  12) projekt, milles valla sportlased, kes elavad rahvastikuregistri andmetel vallas või valla spordiklubid võtavad osa suurematest regionaalsetest ja rahvusvahelistest tiitlivõistlustest, tutvustades valda laiemale üldsusele;
  13) projekt, milles rahvastikuregistri andmetel vallas elav kuni 19-aastane sportlane osaleb rahvusvaheliste tiitlivõistluste ettevalmistuslaagris.

  (3) Üldjuhul eraldatakse toetust ühele projektile kuni 500 eurot.

  (4) Projektipõhist toetust ei eraldata, kui:
  1) taotleja ei ole esitanud vajalikke aruandeid või tal on võlgnevus vallavalitsuse ees;
  2) taotleja ei ole eelnevalt valla eelarvest saadud toetust kasutanud sihipäraselt;
  3) projekt hõlmab juba toimunud tegevusi;
  4) projektiga taotletakse toitlustamiskulude katmist;
  5) projektiga taotletakse võistlusvarustuse, tehnika jms vara soetamist;
  6) projektiga taotletakse remondi- ja halduskulude katmist;
  7) projektiga taotletakse ruumide sisustuse, kontoritehnika jms soetamist;
  8) projektiga taotletakse klubide, ühingute ja seltside asutamiskulude katmist;
  9) projektiga taotletakse õppemaksude maksmist;
  10) projektiga taotletakse laagrites osalemise kulude katmist, v.a § 5 lõike 2 punktis 13 kirjeldatud juhul;
  11) projekt hõlmab spordiklubisiseste või vallavalitsuse hallatavate asutuste siseste ja/või nendevaheliste ürituste korraldamist;
  12) projektiga taotletakse veebilehe valmistamise kulude katmist.

§ 6.   Tegevustoetuse eraldamise kriteeriumid

  (1) Tegevustoetus on taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks valla eelarvest eraldatav toetus, mis eraldatakse valla spordihoone, -rajatise või sporditegevuseks kasutatava maa-ala valdajale, kellega vallavalitsus on sõlminud rendi- või kasutuslepingu.

  (2) Spordihoones, -rajatises või sporditegevuseks kasutataval maa-alal tagatakse võimalus noorte spordiõppe läbiviimiseks ning avalik kasutus vastavalt rendi- või kasutuslepingule.

  (3) Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) vallas tegelema aktiivselt harrastus- ja/või võistlusspordi arendamisega;
  2) juriidiline asukoht on Rapla vald;
  3) puudub võlgnevus vallavalitsuse ees;
  4) tema suhtes ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust või tehtud pankrotiotsust.

  (4) Toetust võib kasutada:
  1) tööjõu-, majandamis- ja hoolduskulude katmiseks;
  2) korrashoiu tagamiseks.

§ 7.   Esindusvõistkonna toetuse eraldamise kriteeriumid

  (1) Esindusvõistkonnaks nimetamise aluseks on eelkõige tulemuste saavutamine üleriigilistel või rahvusvahelistel võistlustel.

  (2) Esindusvõistkonna kandidaat peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) spordiklubi tegeleb vallas aktiivselt harrastus- ja võistlusspordi arendamise eesmärgil ning osaleb üleriigilistel tiitlivõistlustel;
  2) spordiklubi on vastava spordialaliidu või -föderatsiooni kaudu Eesti Olümpiakomitee liige;
  3) spordiklubil on treener, kellele on omistatud EKR kutsetase 5;
  4) spordiklubi juriidiline asukoht on Rapla vald;
  5) spordiklubi on sihipäraselt kasutanud eelnevaid valla eelarvest eraldatud toetusi;
  6) spordiklubi suhtes ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust või tehtud
  7) spordiklubi on tähtaegselt esitanud Eesti Spordiregistrile nõuetekohased andmed.

  (3) Taotlus esindusvõistkonnaks nimetatava kandidaadi kohta peab olema vallavalitsusele esitatud hiljemalt 1. oktoobriks.

  (4) Rapla Vallavolikogu nimetab üheks kalendriaastaks ja hiljemalt 1. detsembriks valla esindusvõistkonna, millele eraldatakse valla eelarvest üheks kalendriaastaks toetus.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Rapla Vallavalitsuse 16. detsembri 2014. a määrus nr 27 “Rapla valla eelarvest spordiorganisatsioonidele ja -ühendustele tegevustoetuse eraldamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2019.

Piret Minn
vallavanem

Ülle Eesik-Pärn
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json