Teksti suurus:

Võru Linnavolikogu 9. märtsi 2016 määruse nr 14 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muutmine

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 17.01.2019, 3

Võru Linnavolikogu 9. märtsi 2016 määruse nr 14 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muutmine

Vastu võetud 09.01.2019 nr 3

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lg 1 p 5 ja „Sotsiaalhoolekande seadus“ § 14 lg 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

Võru Linnavolikogu 9. märtsi 2016 määruses nr 14 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ (RT IV, 20.02.2018, 3) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) huvitegevuse toetus.“;

2) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 22 järgmises sõnastuses:

„(22) Huvitegevuse toetust makstakse isikule, kelle perekonna netosissetulek on pärast „Sotsiaalhoolekande seadus“ § 133 lõigetes 5 ja 6 sätestatud tingimustel arvestatud eluasemekulude maha arvamist väiksem kui poolteisekordne toimetulekupiir.";

3) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

"(5) Huvitegevuse toetus makstakse 7 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest huvikooli arvelduskontole.";

4) määrust täiendatakse paragrahviga 233 järgmises sõnastuses:

§ 233. Huvitegevuse toetus

(1) Huvitegevuse toetus määratakse Rahvastikuregistri andmete kohaselt Võru linnas elava, huviõppes osaleva 7–19 aastase õpilase õppekulude katmiseks.

(2) Toetust määratakse taotlejale õpilase ühe huvikooli ühe õppekava õppekulu katmiseks 100 % ulatuses. Õppimist huvikooli ettevalmistus- ja lisa-aastaklassis ei toetata.

(3) Munitsipaalhuvikoolis õppimist kontrollib linnavalitsuse poolt volitatud ametnik Eesti Hariduse Infosüsteemi andmebaasis. Tõendi erahuvikoolis või teise omavalitsuse huvikoolis õppimise ja õppetasu suuruse kohta esitab taotleja.

(4) Toetust makstakse kolm korda aastas:

1) september kuni november, taotluse esitamise tähtaeg 15. oktoober;

2) detsember kuni veebruar, taotluse esitamise tähtaeg 15. jaanuar;

3) märts kuni mai, taotluse esitamise tähtaeg 15. aprill.

(5) Toetust makstakse rahaliste vahendite olemasolul taotluse alusel."

5) määrust täiendatakse paragrahviga 262 järgmises sõnastuses:

"§ 262. Määruse rakendamine

Käesoleva määruse § 2 lõike 2 punkti 11, § 3 lõiget 22, § 8 lõiget 5 ja § 233 rakendatakse 2019. aasta 1. jaanuarist.".

Ülo Tulik
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json