Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse 25. veebruari 2015 määruse nr 11 "Tallinna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemi põhimäärus" muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 17.01.2019, 12

Tallinna Linnavalitsuse 25. veebruari 2015 määruse nr 11 "Tallinna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemi põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 09.01.2019 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. juuni 2009 otsusega nr 122 „Tallinna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemi asutamine“.

§ 1.   Tallinna Linnavalitsuse 25. veebruari 2015 määruses nr 11 „Tallinna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemi põhimäärus" tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi põhimäärus";

2) paragrahvi 1 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrusega kehtestatakse Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi (edaspidi andmekogu) pidamise kord, andmete koosseis, andmete andmekogusse kandmise ja andmekogu haldamise kord.";

3) paragrahvi 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) koondada teave mittetulundustegevuse projekti- ja tegevustoetuse, reservfondi eraldiste, väikeettevõtluse toetuste, restaureerimistoetuse, Tallinna kirikurenessansi programmi kaudu antava toetuse, terviseprojektidele antava toetuse, noorte püsi- ja projektlaagri korraldamise toetuse, noorteühingu majandamiskulude toetuse, korteriühistute koolitus- ja ekspertiisitoetuse ning meetmete „Roheline õu", „Fassaadid korda" ja „Hoovid korda" raames antava toetuse

 (edaspidi koos toetus) esitamise, menetlemise ja dokumendihalduse kohta, et muu hulgas vältida andmete dubleerimist;";

4) paragrahvi 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) kajastada Tallinna sündmuste ja huvitegevuse portaalis (huvi.tallinn.ee) käesoleva paragrahvi punktis 1 nimetatud toetusega korraldatud üritusi.";

5) paragrahvi 3 punktid 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„ 5) taotleja - juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja või vähemalt 18-aastane isik, kes on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik ning kes on esitanud ametiasutusele toetuse saamise taotluse.";

7) paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Andmekogu ametlik nimetus on Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteem";

8) paragrahvi 9 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 11 lõiget 1 täiendatakse punktidega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„11) tegevustoetuse või reservfondi eraldise sihtotstarve;

12) tegevustoetuse või reservfondi eraldise kasutamise otstarve.";

10) paragrahvi 12 lõike 1 punkt 12 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 26 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad „Kuhuminna ürituste andmebaasiga" sõnadega „Tallinna sündmuste ja huvitegevuse portaaliga";

12) paragrahvi 26 lõike 3 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahv 33 tunnistatakse kehtetuks.

Taavi Aas
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json