SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Pereabikomisjoni töökord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Häädemeeste Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.02.2023
Avaldamismärge:RT IV, 17.01.2019, 44

Pereabikomisjoni töökord

Vastu võetud 08.05.2018 nr 2

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 ja Häädemeeste Vallavolikogu 29.03.2018 määruse nr 9 Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord § 6 lg 4 alusel.

§ 1.   Pereabikomisjoni eesmärk ja ülesanded

  (1) Pereabikomisjon on Häädemeeste Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) moodustatav komisjon, mille tegevuse eesmärgiks on sotsiaalabi või nõuannet vajavate vallaelanike nõustamine ning nende avalduste kompetentne lahendamine.

  (2) Pereabikomisjoni otsusega jagatakse vallavolikogu poolt kinnitatud sotsiaalhoolekande eelarve ning riiklikud toetused või tehakse vallavalitsusele ettepanek toetuse määramiseks.

§ 2.   Komisjoni juhtimine

  (1) Pereabikomisjoni tööd juhib vallavalitsuse määratud esimees.

  (2) Pereabikomisjon valib endi seast komisjoni aseesimehe.

§ 3.   Komisjoni töö vorm

  (1) Pereabikomisjoni töö vorm on koosolek.

  (2) Pereabikomisjon tuleb kokku iga kuu hiljemalt 25-ndaks kuupäevaks. Koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees. Esimehel on õigus jätta koosolek kokku kutsumata üksnes juhul, kui edasilükkamatuid küsimusi lahendada ei ole.

  (3) Pereabikomisjoni koosolek on kinnine.

  (4) Vajadusel kutsutakse üksikküsimuse paremaks lahendamiseks koos¬olekule selles küsimuses asjaolude väljaselgitamise ajaks avalduse esitaja.

§ 4.   Komisjoni haldusaktid

  (1) Pereabikomisjon lahendab oma pädevuses olevad küsimused otsustena, mis vormistatakse koosoleku protokollis.

  (2) Juhul, kui pereabikomisjoni pädevusse kuulub asjas üksnes ettepaneku tegemine, näidatakse ka ettepanek koos põhjendusega koosoleku protokollis.

  (3) Pereabikomisjon on otsusevõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust.

  (4) Otsused tehakse avaliku hääletamise teel.

  (5) Otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega.

§ 5.   Avalduste lahendamine

  (1) Komisjon lähtub oma töös seadustest ning muudest riiklikest ja Häädemeeste valla kohalikest õigusaktidest.

  (2) Arutusele tulevad nõuetekohaselt esitatud avaldused.

  (3) Avaldused esitab komisjonile vallavalitsuse sotsiaalnõunik, sotsiaaltöö spetsialist, lastekaitse küsimustes lastekaitse spetsialist, lisades igas küsimuses ka oma seisukoha.

  (4) Komisjonil on õigus nõuda asjakohaseid täiendavaid andmeid ja tõendeid ning kontrollida esitatud andmeid.

§ 6.   Komisjoni töö dokumenteerimine

  (1) Komisjoni koosolekud protokollitakse.

  (2) Protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja.

  (3) Protokollile allakirjutanud isik vastutab protokollis sisalduvate andmete õigsuse eest.

  (4) Protokolli kantakse istungi või koosoleku toimumise aeg ja koht, osavõtjate nimed, arutlusel olnud küsimused, nende kohta esitatud ettepanekud ja otsused ettepanekute arvestamise või mittearvestamise kohta, hääletustulemused, kui küsimus otsustati hääletamise teel, ning otsustajate ja küsimuste algatajate eriarvamused.

  (5) Tulenevalt käsitletavate küsimuste iseloomust ja protokollis sisalduvatest andmetest kehtib pereabikomisjoni protokollidele juurdepääsupiirang 75 aastat.

§ 7.   Otsuste teatavakstegemine

  (1) Otsuse teeb vallavalitsuse sotsiaalnõunik või sotsiaaltöö spetsialist asjaosalisele isikule teatavaks isiku vanust, arengutaset arvestaval arusaadaval viisil ja seaduses ettenähtud korras.

  (2) Sotsiaalteenuse, sotsiaaltoetuse, vältimatu sotsiaalabi või muu abi andmisest keeldumise otsus tehakse isikule teatavaks viie tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast, isikuga kokkulepitud vormis, kokkuleppe puudumisel kirjalikult.

§ 8.   Eriarvamuste lahendamine

  Avaldaja ja pereabikomisjoni eriarvamustele jäämise korral lahendab olukorra vallavalitsus.

§ 9.   Rakendussäte

  Määrus jõustub seadusega ettenähtud korras.

Karel Tölp
Vallavanem

Ulvi Poopuu
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json