ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Tõrva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.02.2020, 5

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 15.01.2019 nr 1
RT IV, 17.01.2019, 52
jõustumine 20.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.02.2020RT IV, 26.02.2020, 329.02.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja § 42 lõike 1 ja sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018. a määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ § 24 lõike 1 punkti 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018.a määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" (edaspidi sotsiaalkaitseministri määrus) rakendamise tingimused ja kord Tõrva vallas.

§ 2.   Eluruumide kohandamise rahastamine

  (1) Eluruumide kohandamist rahastatakse vallaeelarve vahenditest. Riik hüvitab Euroopa Regionaalarengu Fondist vallale 85% eluruumide kohandamise abikõlblikest kuludest. Kohaliku omavalitsuse omafinantseering on 15% abikõlblikest kuludest.

  (2) Eluruumi kohandamise maksumuse tasumisel lähtutakse sotsiaalkaitseministri määruses nimetatud standardiseeritud ühikuhindadest, nende puudumise korral tegelikest ja põhjendatud kuludest.

  (3) Toetus eluruumi kohandamise tööde (edaspidi tööd) eest tasutakse töid teinud ettevõtjale (edaspidi tööde tegija).

  (4) Kohanduse saaja tasub tööde eest ise osas, milles tööde tegelik maksumus ületab standardiseeritud ühikuhinda või mis ei ole sotsiaalkaitseministri määruse kohaselt abikõlbulik kulu (edaspidi omafinantseering).

§ 3.   Õigustatud isikud

  (1) Eluruumi kohandamist on õigus saada isikul:
  1) kellel sotsiaalkindlustusamet on tuvastanud puude puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses;
  2) kelle liikuvusega seotud toiminguid, köögi- või hügieenitoiminguid on võimalik parandada eluruumi kohandamisega;
  3) kelle rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht on aastaringseks elamiseks ette nähtud eluruum Tõrva valla haldusterritooriumil.

  (2) Ühe kohanduse saaja jaoks antakse ajavahemikus 2018–2023 meetme tegevusest toetust üks kord.

§ 4.   Eluruumi kohandamise taotluste vastuvõtmisest teavitamine

  Kui Rahandusministeerium on kuulutanud välja puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise taotlusvooru otsustab Tõrva Vallavalitsus projektis osalemise. Projektis osalemise korral Tõrva Vallavalitsus avaldab Tõrva valla ametlikul veebilehel järgmise teabe:
  1) taotluste esitamise tähtaeg;
  2) kohanduste tegemise periood;
  3) taotluste vastuvõtmise koht ja aeg;
  4) taotluse kohustuslikud andmed.

§ 5.   Taotluse esitamine

  (1) Eluruumi kohandamist taotlev isik (edaspidi taotleja) esitab Tõrva Vallavalitsusele kirjaliku taotluse (lisa 1), milles märgitakse:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed;
  2) taotleja esindaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed ja esindusõiguse alus;
  3) kohandatava eluruumi aadress ja kasutamise alus (leping, omaniku nõusolek, ainu-, kaas- või ühisomand);
  4) eluruumi omaniku, kõigi kaasomanike ja korteriühistu nõusolek eluruumi kohandamise kohta;
  5) eluruumi kohandamise eesmärk (liikuvusega seotud toimingute, köögi- või hügieenitoimingute parandamine) ja selgitus vajalike kohandustööde kohta;
  6) kohanduse liik (platvormtõstuki paigaldus, laetõstuki paigaldus, ukse automaatika paigaldus, vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava kohandus, siseukseava kohandus, uksekünnise paigaldus, lävepakuta ukseava kohandus, tualettruumi (see tähendab pesemisruumi ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus, WC-ruumi kohandus, WC-poti paigaldus, muu);
  7) otsuse ja lepingu kättesaamise viis (e-post, lihtkiri või tähtkiri taotlusel märgitud kohandamist vajava eluruumi aadressil).

  (2) Taotluse esitamisega kinnitab taotleja, et:
  1) kohandatav eluruum on tema tegelik elukoht;
  2) ta on nõus tasuma käesoleva määruse § 2 lõikes 4 sätestatud juhul omafinantseeringu;
  3) ta lubab töödelda oma andmeid mahus, mis on vajalik taotluse menetlemiseks;
  4) ta on esitanud tõesed andmed.

  (3) Koos taotlusega esitatakse:
  1) taotleja isikut tõendava dokumendi koopia;
  2) esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
  3) esindusõigust tõendava dokumendi (kohtumäärus, volikiri) koopia;
  4) eluruumi omaniku, kõigi kaasomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek eluruumi kohandamise kohta, kui taotleja ei ole eluruumi ainuomanik või kui kohandatakse kaasomanike ühiskasutuses olevaid ruume;
  5) kodukohandamise teostamise hinnapakkumine ühelt ettevõtjalt. Sotsiaaltööspetsialist nõustab ja abistab vajadusel taotlejat tööde hinnapakkumuste võtmisel.

§ 6.   Taotluste üle arvestuse pidamine

  (1) Taotlused registreeritakse saabumise järjekorras dokumendiregistris Delta ning sotsiaaltoetuste ja –teenuste andmeregistris (STAR) (edaspidi kronoloogiline järjekord).

  (2) Vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist kontrollib taotleja ja taotluse nõuetele vastavust, jättes taotluse läbi vaatamata, kui taotleja ei vasta käesoleva määruse paragrahvis 3 sätestatud tingimustele.

  (3) Kui taotluses ei ole esitatud nõutud andmeid, taotlusele ei ole lisatud nõutud dokumente või taotluses on muid puudusi, määrab sotsiaaltööspetsialist taotluse esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võidakse jätta taotlus läbi vaatamata. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse taotlus tähtaegselt esitatuks ja võetakse menetlusse.

  (4) Sotsiaaltööspetsialist teavitab taotlejat taotluse läbi vaatamata jätmisest 10 tööpäeva jooksul.

§ 7.   Toetuse saajate nimekiri

  (1) Sotsiaalosakonna juhataja koostab menetlusse võetud taotlustest kronoloogilise järjekorra alusel taotlejate nimekirja (edaspidi koondtaotlus) ja esitab selle Rahandusministeeriumile.

  (2) Kui taotlusi on esitatud suuremas mahus, kui on eelarves meetmeks kavandatud summa, jäetakse need järjekorda ja menetletakse järgmisel kohanduste tegemise perioodil. Taotleja peab kinnitama eelnevalt eelmisel perioodil esitatud kirjaliku taotluse kohasust.

  (3) Kui Rahandusministeerium peab koondtaotluses esitatud taotlust eluruumi kohandamise eesmärkidele mittevastavaks või muul põhjusel sobimatuks ning rahuldab koondtaotluse osaliselt, on Tõrva Vallavalitsuse alatisel sotsiaalkomisjonil (edaspidi sotsiaalkomisjon) õigus asendada koondtaotluses sobimatu taotlus kronoloogilises järjekorras järgmise taotlusega.

§ 8.   Taotluse lahendamine

  (1) Pärast Rahandusministeeriumilt koondtaotluse rahuldamise otsuse saamist hindab sotsiaaltööspetsialist taotluses esitatud eluruumi kohandamise võimalikkust, vajadust ja otstarbekust eluruumi paikvaatlusel, kaasates vallavalitsuse ehitusspetsialisti.

  (2) Kui sotsiaalkomisjon peab eluruumi kohandamist võimalikuks, vajalikuks ja otstarbekaks ning kui teenusele, asjale ja ehitustööle ei ole kehtestatud standardiseeritud ühikuhinda ja teenuse, asja või ehitustöö eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 5000 eurot või rohkem, peab taotleja esitama vähemalt kaks hinnapakkumust, kus peab olema märgitud materjalide, abivahendite ja tööde maksumus kululiikide kaupa.
[RT IV, 26.02.2020, 3 - jõust. 29.02.2020]

  (21) Kui teenusele, asjale ja ehitustööle ei ole kehtestatud standardiseeritud ühikuhinda ja teenuse, asja või ehitustöö eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on väiksem kui 5 000 eurot, peab taotleja esitama ühe hinnapakkumise.
[RT IV, 26.02.2020, 3 - jõust. 29.02.2020]

  (3) Sotsiaaltööspetsialist nõustab ja abistab vajadusel taotlejat tööde hinnapakkumuste võtmisel.

  (4) Sotsiaalkomisjon teeb sotsiaalosakonna juhatajale ettepaneku taotluse rahuldamise ja toetuse määramise (edaspidi taotluse rahuldamise otsus) või taotluse rahuldamata jätmise kohta. Osakonna juhataja teeb otsuse 10 tööpäeva jooksul ettepaneku saamisest.

  (5) Taotluse rahuldamise otsuses märgitakse vähemalt:
  1) kohanduse saaja nimi ja isikukood;
  2) kohandatava eluruumi asukoht;
  3) eluruumi kohandamise eesmärk ja viis;
  4) toetuse suurus ja kohanduse saaja omaosaluse suurus.

  (6) Sotsiaalosakonna juhataja võib jätta taotluse rahuldamata, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) koos taotlusega ei ole esitatud kõiki andmed ja dokumente, mis on vajalikud taotluse rahuldamiseks;
  2) taotluses nimetatud tegevuste katteks on saadud toetust muudest allikatest;
  3) eluruumi soovitud viisil kohandamine ei paranda taotleja liikuvusega seotud toiminguid, köögi- või hügieenitoiminguid;
  4) eluruumi on lepingulise kasutusõiguse tähtaja tõttu võimalik kasutada ebamõistlikult lühikest aega;
  5) eluruumi soovitud viisil kohandamine ei ole ehituslikult või tehniliselt mõistlik;
  6) taotleja või tema esindaja ei võimalda taotluse asjaolusid ja eluruumi kontrollida;
  7) esinevad muud asjaolud, mille tõttu eluruumi kohandamine ei ole taotleja vajadusi arvestades põhjendatud.

  (7) Sotsiaalosakonna juhataja jätab taotluse rahuldamata, kui Rahandusministeerium on koondtaotluses esitatud taotluse koondtaotluse rahuldamise otsusest välja jätnud.

  (8) Otsus tehakse kohanduse saajale või taotlejale teatavaks taotluses märgitud viisil 10 tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

  (9) Kui taotluse lahendamisel selgub, et eluruumi kohandamine taotletud viisil ei ole põhjendatud või võimalik ja sotsiaalosakonna juhataja otsustab taotluse rahuldamata jätta, on Tõrva Vallavalitsusel õigus esitada Rahandusministeeriumile avaldus koondtaotluse rahuldamise otsuse muutmiseks ja rahuldamata jäetud taotluse asendamiseks kronoloogilises järjekorras oleva järgmise taotlusega.

§ 9.   Lepingu sõlmimine ja kohanduse elluviimine

  (1) Sotsiaalosakonna juhataja sõlmib kohanduse saajaga toetuse kasutamise lepingu (edaspidi leping) 30 päeva jooksul arvates toetuse määramise otsuse tegemisest. Lepingus märgitakse:
  1) eluruumi kohandamise eesmärk;
  2) tehtavad kohandustööd;
  3) tööde tegemise tähtaeg;
  4) tööde maksumus vastavalt soodsamale hinnapakkumusele;
  5) poolte rahalised kohustused;
  6) tööde eest tasumise kord ja tähtajad;
  7) tööde, sealhulgas kaetud tööde üleandmise-vastuvõtmise kord;
  8) osapoolte õigused ja kohustused;
  9) lepingu lõpetamise alused ja tagajärjed;
  10) muud olulised tingimused.

  (2) Kui tulenevalt kohanduse saaja tegevusest või tegevusetusest käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aja jooksul lepingut ei sõlmita, loetakse kohanduse saaja toetusest loobunuks ja sotsiaalosakonna juhataja tunnistab taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks.

§ 10.   Toetuse maksmine

  (1) Tööde tegija annab tehtud tööd üle tööde üleandmise-vastuvõtmise aktiga, mis allkirjastatakse kohanduse saaja, tööde tegija ja sotsiaalosakonna juhataja poolt.

  (2) Toetus makstakse tööde tegija pangakontole esitatud arve alusel 10 tööpäeva jooksul pärast tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist.

  (3) Tõrva Vallavalitsusel on õigus jätta toetus välja maksmata, kui:
  1) toetuse taotlemisel või lepingu sõlmimisel on esitatud valeandmeid;
  2) eluruumis ei ole tehtud esitatud dokumentide kohaseid ja/või lepingukohaseid töid;
  3) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

§ 11.   Järelkontroll ja kohanduse mõju hindamine

  (1) Vallavalitsus säilitab määruse rakendamisel kogutud ja loodud dokumente ametiasutuse asjaajamiskorras sätestatud viisil ja tähtaegadel. Rahaliste vahendite arvestust peetakse viisil, mis võimaldab eristada määruse rakendamisel tehtud väljamakseid muudest maksetest.

  (2) Sotsiaaltööspetsialist hindab kohanduse mõju inimese igapäevaelu toimetuleku paranemisele ning heaolule. Info kogumiseks on õigus teha kohandatud eluruumis vaatlusi, küsitleda kohanduse saajat ja kohandatud eluruumi teisi kasutajaid.

  (3) Sotsiaalosakonna juhataja annab eluruumi kohandamise kohta kogutud ja analüüsitud teabe põhjal hinnangu meetme tegevuse tulemuslikkusele ja elluviimisele.

§ 12.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa 1 Taotlus

/otsingu_soovitused.json